Psykosocial arbetsmiljö i fokus på EU-konferens

Publicerad

Sverige stod värd för en konferens om psykosocial arbetsmiljö utifrån ett genusperspektiv den 3 - 4 oktober. Syftet var erfarenhetsutbyte mellan deltagarna som kom från nio EU-länder.

 • Deltog gjorde Jenny Maria Magnusson Hjortebjerg från danska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket, till vänster, Elke Van Hoof, som undervisar i psykologi vid Vrije Universitet i Bryssel och Julie Bache Billesbolle, också från danska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket.

  Deltog gjorde Jenny Maria Magnusson Hjortebjerg från danska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket, till vänster, Elke Van Hoof, som undervisar i psykologi vid Vrije Universitet i Bryssel och Julie Bache Billesbolle, också från danska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket.

  Foto: Regeringskansliet

 • Statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé från Arbetsmarknadsdepartementet inledningstalade. Till vänster Håkan Olsson från Arbetsmiljöverket.

  Statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé från Arbetsmarknadsdepartementet inledningstalade. Till vänster Håkan Olsson från Arbetsmiljöverket.

  Foto: Regeringskansliet

 • Jesús Alvarez Hidalgo, från EU-kommissionen, i samspråk med Maria Teresa Moitinho, också från EU-kommissionen.

  Jesús Alvarez Hidalgo, från EU-kommissionen, i samspråk med Maria Teresa Moitinho, också från EU-kommissionen.

  Foto: Regeringskansliet

 • Stefan Olsson från EU-kommissionen, till vänster, med Mario van Mierlo från en arbetsgivarorganisation i Holland, samt Charlotte Grevfors Ernoult från EU-kommissionen.

  Stefan Olsson från EU-kommissionen, till vänster, med Mario van Mierlo från en arbetsgivarorganisation i Holland, samt Charlotte Grevfors Ernoult från EU-kommissionen.

  Foto: Regeringskansliet

EU-kommissionen har tagit flera initiativ på arbetsmiljöområdet, däribland skapat en möjlighet för medlemsstaterna att utbyta erfarenheter och på så sätt bidra till en lärandeprocess inom EU i en så kallad Peer Review. Det var inom ramen för en sådan som Sverige stod värd för konferensen den 3 - 4 oktober på temat psykosocial arbetsmiljö. Bland deltagarna fanns tjänstemän från EU-kommissionen, regeringsrepresentanter, myndigheter samt representanter för arbetsmarknadens parter.

Genusperspektiv i arbetsmiljöarbetet

Kvinnor och män befinner sig inom olika sektorer på arbetsmarknaden, med olika villkor och arbetsmiljörisker. Det finns även tydliga könsskillnader i fråga om vilka arbetsmiljörisker som kvinnor och män utsätts för och vilken slags arbetsrelaterad ohälsa de drabbas av. Sverige valde därför att ha ett genusperspektiv på konferensen. På agendan stod också frågeställningen i vilken utsträckning egenföretagare omfattas av regelverken och hur man kan stödja små och medelstora företag i arbetsmiljöarbetet.

- Inom EU är Sverige ett föredöme när det gäller lagar och kontroll av arbetsmiljön även med ett jämställdhetsperspektiv, berättade Stefan Olsson, direktör för Generaldirektoratet för sysselsättning och socialpolitik, EU-kommissionen.

Organisatoriska och sociala faktorer är bland de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro i både Sverige och i övriga EU. Det är därför en angelägen fråga att diskutera inom såväl EU-samarbetet som nationellt. Vid konferensen presenterade experter från Arbetsmiljöverket det svenska regelverkets uppbyggnad och hur myndigheten arbetar med tillsyn. En expert inom psykosocial arbetsmiljö från Italien, Sergio Lavicoli, presenterade sin rapport och lyfte fram statistik framtagen av två EU-myndigheter, EUROFOUND och EU-OSHA. Av statistiken framgår bland annat att 25 procent av arbetstagarna upplever arbetsrelaterad stress under hela eller större delen av sin arbetstid och nästan lika stor andel anger att arbetet påverkar deras hälsa negativt.

Exempel på kunskapsspridning

Arbetsmarknadens parter har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet i Sverige och därför var organisationerna Prevent och Sunt Arbetsliv inbjudna till konferensen för att ge exempel på hur fackföreningar och arbetsgivare samarbetar för att uppnå en god arbetsmiljö. Konferensdeltagarna fick bland annat ta del av exempel på kunskapsspridning i form av filmer och informationsbroschyrer.