Regeringen fortsätter med satsningar på läsning

Publicerad

Läsning är grunden för fortsatt lärande. Det är också en lustfylld upplevelse som ger barn och unga möjlighet att upptäcka nya världar. Litteraturen hjälper oss att förstå världen och oss själva. Under vecka 44 är det läslov i Sverige och runt om i landet anordnas läsaktiviteter på bland annat bibliotek, fritidsgårdar och inom olika idrottsföreningar.

En flicka läser i en bok.
Regeringen fortsätter med satsningar på läsning. Jessica Gow/Regeringskansliet

Alla barn och elever behöver få förutsättningar att upptäcka läsningens möjligheter och utveckla sin läslust. En god läsförmåga är nödvändig för att kunna tillgodogöra sig kunskap och vara delaktig i ett demokratiskt samhälle. Regeringen har sedan hösten 2016 gett flera myndigheter i uppdrag att på olika sätt stärka läslovet. Insatserna fortsätter och ska bland annat stimulera läsintresset hos barn och unga, väcka nyfikenheten för olika sorters litteratur, men också ge personal i förskola och skola verktyg och kompetens att stärka barns och elevers språkutveckling.

Pågående och genomförda satsningar

- Stärkt läslov. Skolverket har i uppdrag att stärka läslovet bland annat genom insatser som kan väcka nyfikenhet för de möjligheter som skönlitteratur och sakprosa kan ge. Uppdraget pågår till 2020.

Regeringsuppdrag om insatser för att stärka läslovet

Pressmeddelande: Alla ungdomar ska kunna ta del av läslovet

Väck läslusten inför läslovet på Skolverkets webbplats

- Statens kulturråd har i uppdrag att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av strategiskt intresse. En del av detta arbete är att ta fram den årliga Barn- och ungdomsbokskatalogen med boktips för alla åldrar som ska uppmuntra till läsning. Barn- och ungdomsbokskatalogen presenteras i samband med läslovet.

Barn- och ungdomsbokskatalogen på Kulturrådets webbplats

- Läsdelegationens uppdrag har varit att få fler barn att läsa. De har också haft i uppdrag att samla insatser för läsning inom skola, kultur, idrott och föreningsliv och utanför skolan. Förslagen som inkommit bereds nu inom regeringskansliet.

Pressmeddelande: Läsdelegationen ska få fler barn att läsa

Artikel: Lässatsning för att stimulera fler barn och unga att läsa mer

- Fortsättning av Läslyftet - kompetensutveckling för personal i förskola och skola. Hittills har 35 000 lärare och skolbibliotekarier samt över 20 000 deltagare från förskolan tagit del av satsningen.

Artikel: Fortbildning och kompetensutveckling för lärare och skolledare

Läslyftet i förskolan på Skolverkets webbplats

Läslyftet i skolan på Skolverkets webbplats

Kompetensutvecklingsmaterialet på Skolverkets lärplattform

- Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att en elev i behov av stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sitt behov. Lagändringarna trädde ikraft juli 2019.

Proposition 2017/18:195 Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga insatser på Skolverkets webbplats

Följa och främja lärande i förskoleklass - webbkurs på Skolverkets webbplats

Vad innebär garantin? på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats

- Bokstart i hela landet. Kulturrådet har i uppdrag att under 2017–2020 utvidga Bokstart till fler regioner och att även involvera förskolan.

Bokstart i hela landet på Kulturrådets webbplats

- Läsfrämjande i förskolan. I 2018 års vårändringsbudgeten tillförde regeringen 50 miljoner kronor till Kulturrådet för läsfrämjande insatser och inköp av litteratur vid förskolor. Satsningen innefattar också att främja samverkan mellan bibliotek och förskola för att barnens språkutveckling och läsmotivation ska stimuleras.

Bokgåvor till förskolan på Kulturrådets webbplats

- Satsningar på folkbibliotek. Insatser har gjorts för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet via Statens kulturråds satsning Stärkta bibliotek.

Pressmeddelande: 250 miljoner till starkare bibliotek i hela landet

- Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, NCS, erbjuder stöd och utbildning till huvudmän, förskolor och skolor inom språk-, läs- och skrivutveckling.

Om stödet och utbildningarna på Skolverkets webbplats

- Satsningar på skolbibliotek. Insatser har gjorts genom bland annat statsbidrag för personalförstärkningar i skolbiblioteken.

Pressmeddelande: Regeringen avsätter 15 miljoner för ökad bemanning av skolbibliotek