Slopa eller behålla tidsomställningen?

Publicerad

• EU-kommissionen har lagt ett förslag om att avskaffa tidsomställningen. Europaparlamentet delar den uppfattningen, men vill se ett senare ikraftträdande som bör ske i mars 2021. Ministerrådet har ännu inte tagit ställning till förslaget.

• Nästa steg i processen är att ministerrådet tar upp frågan och att den svenska regeringen efter förankring i riksdagens EU-nämnd presenterar sin position i rådet.

• Den svenska regeringen har ännu inte tagit ställning till om tidsomställningen ska avskaffas, och i så fall vilken tid som i sådant fall skulle vara normaltid (sommar- eller vintertid).

• Om tidsomställningen avskaffas är det upp till varje enskilt medlemsland att besluta om vilken normaltid landet ska ha. Det betyder att det är ett nationellt beslut huruvida Sverige vid ett avskaffande ska ha sommartid eller vintertid som normaltid.

Bakgrund

Frågan om att avskaffa tidsomställningen väcktes av Finland hösten 2017 efter ett medborgarinitiativ med över 70 000 underskrifter. Det gjorde att Europaparlamentet i februari 2018 uppmanade EU-kommissionen att göra en grundlig utvärdering av nuvarande tidsreglering. Under sommaren 2018 genomförde kommissionen därför en webbenkät som var öppen för alla EU:s medborgare att svara på.

I september 2018 kom sedan EU-kommissionens förslag om att avskaffa den tidsomställning som regleras i ett EU-direktiv och görs två gånger per år.

Det informella transportministermötet i slutet av oktober 2018 visade att det finns en bred samsyn mellan EU-länder och EU-kommissionen att ett eventuellt avskaffande av tidsomställningar inte får ge upphov till ett ”lapptäcke” av tidszoner i EU, något som skulle få negativa konsekvenser för medborgare och företag inom EU.

Europaparlamentet kom den 26 mars 2019 fram till att de delar kommissionens uppfattning, men att den sista tidsomställningen bör ske i mars 2021 istället för 2019 som kommissionen föreslagit.

Sveriges hantering av frågan

I Sverige är det infrastrukturdepartementet och infrastrukturminister Tomas Eneroth som ansvarar för frågan. Regeringen gav i början av maj 2018 Statskontoret i uppdrag att kartlägga kända effekter av tidsomställningen.

Statskontorets kartläggning finns här.