Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Demokratisatsningen tar form

Publicerad

I Utrikesdeklarationen 2019 annonserades ett stärkt engagemang för demokrati, liksom i utrikesförvaltningens strategiska inriktning för mandatperioden. Sverige ska i alla sammanhang stå upp för demokratiska principer och stödja demokrati. Den 21 november 2019 presenterades demokratisatsningen för riksdagens utrikesutskott av Ann Linde, utrikesminister, och Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

I korthet går demokratisatsningen ut på att Sverige i alla sammanhang ska stå upp för demokratiska principer, arbeta för att stärka demokratin och uttrycka kritik när den brister eller riskerar att försvagas. Liksom med den feministiska utrikespolitiken är tanken att demokratiperspektivet ska genomsyra utrikesförvaltningens arbete och spänna över den samlade utrikespolitiken och alla UD:s verksamhetsområden: utrikes- och säkerhetspolitik, politiken för internationellt utvecklingssamarbete samt internationell handel och främjande.

Begreppet demokrati

Sverige arbetar utifrån en bred definition av begreppet demokrati, som innebär långt mer än fria och rättvisa val. Den definitionen och dess komponenter är vägledande för arbetet med demokratisatsningen.

Medborgerligt deltagande: ett levande civilsamhälle, nationella och lokala val

Representativt styre: fria och rättvisa val, allmän rösträtt, fria politiska partier

Rättigheter: tillgång till rättvisa, åtnjutande av mänskliga rättigheter, inte minst yttrandefrihet, sociala och ekonomiska rättigheter, samt jämlikhet

Maktdelning: välfungerande parlament, rättsväsendets oberoende, fria och oberoende medier

Oberoende institutioner: förutsägbar verkställighet och frånvaro av korruption

Ramverk med strategiska mål

Ett särskilt ramverk med strategiska mål har arbetats fram för att peka ut riktningen för demokratisatsningen.

Några exempel på konkreta aktiviteter inom ramen för satsningen är en uppväxling av demokratibiståndet, skapande av ett nytt nätverk för en fördjupad dialog med andra länder och aktörer om demokrati samt en utveckling av den feministiska utrikespolitiken, bland annat genom aktiviteter som bidrar till att förbättra kvinnors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna, och ökat inflytande av kvinnor i demokratin.

Demokratisatsningen har också ett särskilt fokus på att engagera unga. Som ett led i detta har utlandsmyndigheterna bjudits in att genomföra lokala demokratisamtal med unga över hela världen. Ambitionen är att deltagarnas idéer och tankar sedan föds in till ett större demokratisamtal i Sverige 2021 i samband med 100-årsfirandet av den svenska demokratin.

Prioriterade områden

Följande områden kan ses som en utgångspunkt och inspiration för hur UD och utlandsmyndigheterna ska arbeta vidare med demokratisatsningen:

  • Främja och stärka civilsamhället, inklusive MR-försvarare. Även fackliga organisationer spelar en avgörande roll för att stärka människor möjligheter att påverka sin vardag och ska stöttas.
  • Stärka fria och oberoende medier och demokratins röstbärare (såsom kulturarbetare), inklusive på internet för att motverka desinformation
  • Stödja demokratiska processer och valmyndigheter
  • Främja framväxten av effektiva och oberoende institutioner, inklusive frånvaro av korruption
  • Främja jämlikhet
  • Stärka politiska system med konkurrerande politiska partier (inklusive parlament)
  • Stödja stärkandet av respekt för rättsstatens principer
  • Främja och skydda allas åtnjutande av mänskliga rättigheter
  • Stärka kvinnors politiska deltagande
  • Främja ungas engagemang i demokrati

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.