Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Justitiedepartementet

Framtidsdiskussioner om migration, asyl och inre säkerhet på EU-rådsmöte

Publicerad

När migrations- och justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg träffar sina EU-kollegor 2–3 december står migration, asyl och inre säkerhet högt på dagordningen. Mötet är det första med den nya EU-kommissionen, som tillträder 1 december.

  • Morgan Johansson

    Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson deltar i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor 2–3 december.

    EU-representationen

  • Mikael Damberg

    Även inrikesminister Mikael Damberg deltar i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor.

    EU-representationen

Migration och asyl

På mötet ska migrationsministrarna diskutera hur EU:s asyl- och migrationspolitik bör se ut i framtiden. Diskussionen sker i ljuset av att EU-kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen har aviserat en ny pakt för migration och asyl inom EU.

Regeringen anser att EU bör ta ett helhetsgrepp på migrationsfrågan, som omfattar lagstiftning inom EU, och samarbete med länder utanför EU. Kontrollen av vilka personer som reser in i EU, över de yttre gränserna, måste bli bättre samtidigt som rätten att söka asyl ska upprätthållas. 

EU måste solidariskt genomföra de beslut som fattats för att gemensamt lösa migrationssituationen och förhandlingarna om det gemensamma asylsystemet bör slutföras så snart som möjligt, anser regeringen.

Inre säkerhet

Inrikesministrarna ska sedan debattera den framtida inriktningen på arbetet med EU:s inre säkerhet.

Regeringen välkomnar diskussionen och är positiv till åtgärder som kan stärka de brottsbekämpande myndigheternas arbete i medlemsstaterna och utveckla samarbetet mellan dem och Europol och Eurojust. I det fortsatta utvecklingsarbetet av Europol är det viktigt att medlemsstaternas behov av stöd står i fokus.

Regeringen välkomnar också diskussionerna om hur ny teknik skapar möjligheter och utmaningar och anser att en framtida EU-rättsakt om datalagring för brottsbekämpande ändamål är viktig i detta sammanhang.

Europeisk gräns- och kustbevakning

Inrikesministrarna kommer också att få en lägesrapport om genomförandet av förordningen om den europeiska gräns- och kustbevakningen som träder i kraft i början av december 2019.

Delgivning av handlingar och bevisupptagning

Justitieministrarna kommer sannolikt att enas om en gemensam position om att ändra i två förordningar på det civilrättsliga området. Det handlar om ändringar i förordningen om delgivning av handlingar och förordningen om bevisupptagning. Regeringen stödjer båda förslagen, som ska underlätta digital kommunikation mellan medlemsstater.

Brottsoffers rättigheter och alternativ till frihetsberövande

Dessutom kommer justitieministrarna sannolikt att anta slutsatser om dels brottsoffers rättigheter, dels alternativ till frihetsberövande. Slutsatserna innehåller bland annat uppmaningar till kommissionen att ta fram en EU-strategi för 2020–2024 om brottsoffers rättigheter och till medlemsstaterna att utforska möjligheterna att, när det är lämpligt, utöka användandet av icke-frihetsberövande påföljder och åtgärder.

Regeringen ställer sig bakom båda förslagen till slutsatser.

Europeiska åklagarmyndigheten

Ministrarna kommer också att få en lägesrapport om arbetet med att bygga upp den europeiska åklagarmyndigheten, Eppo. I oktober utsågs Laura Codruţa Kövesi till europeisk chefsåklagare. På mötet kommer hon att presentera sina visioner för Eppo.

Sverige deltar för närvarande inte i Eppo-samarbetet, men regeringen tillsatte nyligen en utredning som ska analysera åtgärder för ett svenskt deltagande. Utredningen ska vara klar senast den 14 december 2020.

Datalagring för att bekämpa brott

EU-kommissionen kommer på mötet att informera ministrarna om arbetet med datalagring i brottsbekämpande syfte. Regeringen ser gärna att den nya kommissionens arbete ges en inriktning mot att i framtiden kunna presentera ett förslag till EU-rättsakt om datalagring.

Migrations- och justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Kommenterad dagordning för RIF-rådet 2–3 december

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.