Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Initiativ för ökade investeringar i elnäten och ökad regional effekt

Publicerad

Sverige ska ha ett robust elsystem, svenska företag ska kunna expandera och svenska elnätskunder ska ha rimliga elnätspriser. Arbetet med att förbättra marknadens funktion behöver fortsätta, i syfte att hantera flaskhalsar och lokal effekt på ett effektivt sätt.

De lokala kapacitetsproblemen är dock akuta. Därför har regeringen tillsammans med energibranschen presenterat ett initiativ för ökade investeringar i elnäten och ökad regional effekt. Därmed säkras tillräcklig eleffekt i Stockholm och Malmö. Initiativet ändrar inte bedömningen att majoriteten av elnätskunderna kommer att få sänkta elnätsavgifter.

Initiativet innehåller två huvuddelar. Dels är regeringens utgångspunkt att lägga fram ett förslag som bidrar till ökade investeringar i elnäten. Dels genomför de lokala elnätsägarna i Stockholm och Skåne insatser för att säkra den lokala och regionala effekten i respektive region.  

Incitament för ökade investeringar

Regeringen har som ambition att ta fram ett förslag i två steg som när allt är genomfört innebär att de elnätsföretag som har så kallade outnyttjade underskott jämfört med intäktsramen för tillsynsperioden 2012–2015 får möjlighet att utnyttja underskotten under förutsättning att intäkterna används till investeringar. Utgångspunkterna för det fortsatta arbetet är följande.  

För det första måste medlen användas till investeringar.

För det andra måste företagen stå för 25 procent av investeringarna med andra medel.

För det tredje får medlen endast tas ut för investeringar gjorda under tillsynsperioderna 2020–2023 och 2024–2027.

För det fjärde är det endast sådana investeringar som överstiger 1 procent av det kapital som krävs för att bedriva elnätsverksamheten som ska tillgodoräknas elnätsföretagen.

För det femte. Den del av investeringar som finansieras genom anslutningsavgifter, alltså exempelvis ny elproduktion som ansluts, ska inte få räknas med för att nå upp till 1 procent.

Elnätsföretagen har förklarat att de som kollektiv kommer att sänka elnätsavgifterna för en majoritet av kunderna och öka investeringarna i näten.

I tillägg till initiativet ovan har flera andra åtgärder vidtagits för att förbättra den lokala effektsituationen. Svenska kraftnät investerar i stamnäten, ser över elområdesindelningen och har infört en ny balanseringsmodell. Energimarknadsinspektionen ser över reglerna för nättariffutformningen. Tillståndsprocesserna har utretts och fyra länsstyrelser har getts i uppdrag att redovisa effektsituationen i sina respektive län.

Lokal kapacitet i Malmö och Stockholm

Det är elnätsägarna som har det formella ansvaret för att se till att det finns tillräckligt med kapacitet i näten.  

I Stockholm och Skåne finns det i dagsläget ett effektunderskott som inte kan åtgärdas med ökad överföring från stamnätet på grund av nätkapacitetsbrister. Därför tar de lokala elnätsägarna, Eon Energidistribution AB (Eon) i Malmö och Ellevio AB (Ellevio) i Stockholm initiativ för att säkra driften av nätet.

I Malmö genomförs detta genom att upphandla kraftproduktion med biogas i Heleneholmsverket, flexibilitetslösningar och mothandel av el från utlandet. Enligt Eon innebär dessa åtgärder att alla de utbyggnadsplaner, exempelvis Pågen och Polykemis verksamheter, som behövt läggas på is på grund av kapacitetsbrist kan genomföras samt att nya kunder kan ansluta.

I Stockholm genomförs detta genom att upphandla kraftproduktion på bioolja i Värtaverket och olika flexibilitetslösningar. Enligt Ellevio skapas därmed förutsättningar för utbyggnad av nya bostäder, stora infrastrukturprojekt och utbyggd laddinfrastruktur.

Båda åtgärderna i Malmö och Stockholm görs med förnybara bränslen. Nätföretagens avtal sträcker sig fram till dess att Svenska kraftnät har förstärkt överföringskapaciteten.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.