Investeringar i utbildning, punktskatter och moms på EU-möten

Publicerad

Fredag 8 november är det möte i både utbildningsrådet och rådet för ekonomiska och finansiella frågor i Bryssel. Dagen inleds med en gemensam debatt med EU:s finansministrar och utbildningsministrar om investeringar i utbildning. På eftermiddagen diskuterar finansministrarna punktskatter, moms och klimatfinansiering medan utbildningsministrarna tar sig an livslångt lärande och det europeiska området för utbildning.

  • Anna Ekström och Tibor Navracsics

    Utbildningsminister Anna Ekström representerar Sverige på mötet i utbildningsrådet. Här i samtal med Tibor Navracsics, EU-kommissionär med ansvar för utbildning på rådsmötet 22 maj.

    Foto: Europeiska unionens råd

  • Max Elger

    Statssekreterarna Max Elger och Leif Jakobsson representerar Sverige på mötet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor. På bilden samtalar Max Elger med Danmarks finansminister Nicolai Wammen på Ekofin-mötet 9 juli.

    Foto: Europeiska unionens råd

Investeringar i utbildning

På förmiddagen har utbildningsministrarna och finansministrarna en gemensam debatt om investeringar, effektivitet och kvalitet i utbildningen.

Regeringen välkomnar temat för debatten och att frågan om investeringar i utbildning lyfts. Satsningar på utbildning av god kvalitet för alla är av stor vikt både för samhället och för den enskilda individen. Regeringen anser att det är viktigt att ta hänsyn till utbildningens dubbla målsättningar – att förse arbetsmarknaden med rätt utbildad arbetskraft, och som ett verktyg för individens egen utveckling. 

Punktskatter på alkohol

På eftermiddagen fortsätter mötet för finansministrarna som ska komma överens om ändringar av två direktiv och en förordning som främst berör punktskatter på alkohol och alkoholdrycker. Ändringarna handlar bland annat om hur man ska beräkna alkoholhalten i öl och när ett medlemsland kan besluta om lägre alkoholskatt. Ministrarna ska ta ställning till om gränsen för när EU-länder får ha lägre skattesats på öl ska höjas från 2,8 procent till 3,5 procent samt om medlemsländerna ska kunna ha lägre skatt på alkoholdrycker från små, oberoende producenter. Reglerna är i huvudsak frivilliga för medlemsländerna att tillämpa.

Regeringen kan acceptera de föreslagna förändringarna. Det är dock viktigt att reglerna inte innebär någon oskälig administrativ börda för svenska myndigheter eller företag.

Andra ändringar handlar om att minska risken för fusk när punktskattepliktiga varor flyttas mellan EU:s medlemsländer. EU-kommissionen föreslår bland annat att ett datoriserat system ska användas för att förbättra möjligheterna att följa flyttningar av varor mellan medlemsländer och att EU-länderna ger kommissionen större befogenhet att agera på området.

Regeringen anser att det är viktigt att behålla medlemsländernas makt över skatteområdet och att vara försiktig med att delegera befogenheter till EU-kommissionen. I just detta fall kan regeringen dock acceptera att kommissionen får befogenhet att komplettera direktivet om allmänna regler för punktskatt med vissa detaljerade bestämmelser.

Kamp mot momsbedrägerier inom e-handeln

Finansministrarna ska också ta ställning till ett förslag om att införa ny dokumentationsskyldighet för betaltjänstleverantörer. Syftet är att bekämpa momsbedrägerier inom e-handeln. Förslaget innebär att betaltjänstleverantörer ska registrera information om betalningsmottagare och betalningstransaktioner vid gränsöverskridande transaktioner. De nationella skattemyndigheterna ska därefter föra in dessa uppgifter i ett nytt europeiskt elektroniskt system för betaluppgifter. Speciellt utsedda experter ska få tillgång till systemet och kunna utföra kontroller för att bekämpa momsbedrägerier.

Regeringen ser positivt på åtgärder på EU-nivå för att effektivisera och utvidga kampen mot momsbedrägerier.

Ministrarna ska också komma överens om ändringar i den särskilda momsordningen för småföretag. Regeringen anser att det är viktigt att momsreglerna är enkla och tydliga samt att de administrativa kostnaderna för företagen begränsas. Det är viktigt med ett effektivt skatteuttag och rättvis konkurrens både nationellt och på EU-nivå.

Klimatfinansiering inför COP25

Finansministrarna ska sedan anta slutsatser om klimatfinansiering, inför FN:s klimatkonferens COP25 i december. Tillsammans med slutsatserna om klimatåtaganden från miljörådet 4 oktober kommer slutsatserna om klimatfinansiering att utgöra EU:s förhandlingsmandat under COP25-mötet i Madrid.

Livslångt lärande och det europeiska området för utbildning

På eftermiddagsdelen av utbildningsrådet kommer utbildningsministrarna att anta slutsatser om vikten av att ha en politik för livslångt lärande för att stärka samhällen så de kan hantera den tekniska och gröna omställningen.

Utbildningsministrarna ska sannolikt också anta en resolution om fortsatt utveckling av det europeiska utbildningsområdet för att främja framtidsorienterade utbildningssystem. Det är en prioriterad fråga för regeringen att EU-medborgare ska kunna studera, arbeta, resa och utbyta idéer utan att möta administrativa eller byråkratiska svårigheter.

Statssekreterarna Max Elger och Leif Jakobsson deltar i mötet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Utbildningsminister Anna Ekström representerar Sverige på mötet i utbildningsrådet. Båda mötena är i Bryssel.

Sverige deltar också då eurogruppen träffas i ett inkluderande format för att diskutera bland annat reformer av den europeiska stabilitetsmekanismen och bankunionen.

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)

Kommenterad dagordning för Ekofin-rådet 8 november

Kommenterad dagordning för utbildningsrådet 8 november

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.