Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Miljö- och klimat på ministermöte om EU:s jordbruk

Publicerad

EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar möttes den 18 november för att diskutera EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020. Mötet handlade om miljö- och klimatfrågor och om regler för övergången mellan den gamla och den nya politiken.

Miljö- och klimataspekter i EU:s jordbrukspolitik efter 2020

Reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, efter 2020 består av tre förslag till förordningar. EU:s jordbruksministrar har behandlat förslagen vid ett flertal mötestillfällen under året i EU:s ministerråd för jordbruk och fiskeripolitik, Agrifish.

På mötet den 18 november fortsatte diskussionen om de delar av förslagen som handlar om miljö- och klimatåtgärder i EU:s jordbrukssektor.

Diskussionen tog avstamp i ett förslag som det finska ordförandeskapet tagit fram inför mötet.

- En ökad klimat- och miljöambition är ett av våra viktigaste ingångsvärden i de här förhandlingarna. Vi vill se detta i både pelare ett och pelare två. Vi vill också se ett enklare system med mindre regler och mindre administration som samtidigt ger större möjlighet att anpassa till åtgärder som gör störst nytta och fungerar bäst nationellt. Djurvälfärd, forskning och innovation är också exempel på områden som är viktiga för Sverige i jordbrukspolitiken, sa landsbygdsminister Jennie Nilsson i samband med att hon företrädde Sverige vid mötet.

Övergången till den nya jordbrukspolitiken

En slutlig överenskommelse om CAP kan sannolikt ske tidigast när EU:s budgetram för 2021-2027 är överenskommen.

För att överbrygga det gap som kommer att uppstå mellan nuvarande och kommande period har EU-kommissionen lagt ett förslag om övergångsregler. Reglerna ska säkerställa att det finns en kontinuitet i jordbrukspolitiken under övergångsperioden.

Ministrarna fick på mötet tillfälle att framföra sina ståndpunkter. Senast sommaren 2020 bör reglerna vara klara att antas för att kunna tillämpas under 2021.

Afrikansk svinpest och importfrågor

Polen informerade om nya fall av afrikansk svinpest. Sjukdomen är mycket smittsam för både tam- och vildsvin. Jordbruksministrarna följer spridningen och EU:s samarbete för att hindra denna. Sjukdomen drabbar inte människor.

Jordbruksministrarna tog också del av polska synpunkter på import av majs från Ukraina. Italien informerade om en ökande import av japonicaris från Myanmar och Ungern om problem i biodlingssektorn.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.