Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Rymdsamarbetets potential och Horisont Europa på EU-möte

Publicerad

Andra mötesdagen, 29 november, i EU:s ministerråd för konkurrenskraft handlar om rymd- och forskningsfrågor. Europeiskt rymdsamarbete, forskningsprogrammet Horisont Europa och kärnsäkerhet och strålskydd är några av de frågor som står på dagordningen. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, företräder Sverige.

Matilda Ernkrans
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, företräder Sverige när EU-länderna möts i Bryssel 29 november för att fatta beslut som handlar om forskning och rymdsamarbete. Foto: Sveriges EU-representation

Ett hållbart Arktis

Ministrarna förväntas ta ställning till ett förslag om rymdlösningar för ett hållbart Arktis. Förslaget belyser hur Arktis kan dra nytta av tjänster kopplade till programmen Copernicus, Galileo och EGNOS.

Regeringen välkomnar förslaget. Regeringen anser att det beskriver rymdlösningarnas bidrag till ett hållbart Arktis väl. Förslaget är i linje med den svenska Arktisstrategins prioriteringar inom bland annat klimat och miljö.

En hållbar rymdekonomi

Ministrarna kommer att ha en debatt om hur EU:s rymdverksamhet kan främja en hållbar rymdekonomi.

Debatten kommer att utgå från EU:s rymdstrategi som antogs 2016 och EU-kommissionens förslag till en sammanhållen rymdförordning för perioden 2021-2027. Förslaget handlar om rymdverksamhetens roll för hållbar tillväxt.

Regeringens ståndpunkt utgår från Sveriges rymdstrategi från 2018 som belyser rymdverksamhetens ökande roll för viktiga samhällsfunktioner som kommunikation, navigation, finansiella transaktioner, jordobservation och klimatövervakning. Regeringen anser att rymdverksamheten som innovationsdrivande kraft och nytta för samhället ska stå i fokus liksom att möjligheterna att bidra till Agenda 2030 tas till vara.

Inriktning och program för Europeiska institutet för innovation och teknik, EIT

Förordning

Ministrarna förväntas ställa sig bakom ett förslag om förordning för EIT.
EIT inrättades 2008 för att bemöta stora samhällsutmaningar och förbättra EU:s innovationsförmåga genom att integrera utbildning, forskning och innovation. EIT ingår i EU-kommissionens förslag om forskningsprogrammet Horisont Europa, 2021–2027.

Regeringen står bakom förslaget och anser att EIT:s inriktning på samhällsutmaningar kan ge ett europeiskt mervärde. Regeringen understryker vikten av att EIT skapar synergier med andra program och initiativ och särskilt med Europeiska innovationsrådet. Regeringen vill se en tydligare roll för medlemsstaternas grupp av företrädare i EIT.

Program 

Ministrarna kommer att få en lägesrapport om förhandlingen om EIT:s strategiska innovationsprogram.
Programmet fastställer EIT:s prioriterade områden, strategi och finansiella behov.

Horisont Europa, 2021-2027

EU-ländernas forskningsministrar fattade våren 2019 beslut om en förordning för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Den 29 november förväntas de fatta beslut om den del av som handlar om synergier med andra EU-program. Här nämns en rad olika program bland annat EU:s gemensamma jordbrukspolitik, havs- och fiskerifonden, utbildningsprogrammet Erasmus och socialfonden.

Regeringen står bakom förslaget. Regeringen anser att synergier mellan EU-program är en förutsättning för att använda EU:s budget effektivt. Samtidigt måste regelverket vara tydligt om avgränsningar och för att undvika överlappningar mellan programmen. Synergierna bör också förstärka satsningar nationellt och på EU-nivå.

Euratom

Det främsta syftet med forsknings- och utbildningsprogrammet under Europeiska atomenergigemenskapens, Euratom, är forskning och utbildning på kärnenergiområdet för att förbättra kärnsäkerhet och strålskydd.

Det pågående programmet avslutas 2020. Det nya programmet har samma inriktning som tidigare och ska genomföras under perioden 2021–25.

Regeringen anser att Euroatom bör fortsätta arbetet med att säkerställa forskning och utbildning inom kärnvetenskap och kärnteknik.

EU:s bioekonomistrategi

Ministrarna ska besluta om en uppdatering av EU:s strategi för bioekonomi.

Ansatsen i förslaget är tvärsektoriell. Förslaget uppmärksammar bland annat vikten av synergier med andra områden exempelvis med EU:s strukturfonder och regionala initiativ som Östersjöstrategin.

Regeringen står bakom förslaget.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Finländska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för möte 29 november i EU:s ministerråd för konkurrenskraft

Mer om mötet i EU:s ministerråd för frågor om konkurrenskraft

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.