Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Beslut om rymdsamarbete och Horisont Europa på EU-möte

Publicerad

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, företrädde Sverige när rymd- och forskningsfrågor diskuterades i Bryssel 29 november. Europeiskt rymdsamarbete och forskningsprogrammet Horisont Europa stod bland annat på dagordningen.

Matilda Ernkrans
Matilda Ernkrans företrädde Sverige när EU-ländernas forsknings- och rymdministrar möttes i Bryssel 29 november. Utvecklingen av det europeiska rymdsamarbete och utformningen av forskningsprogrammet Horisont Europa stod bland annat på dagordningen. Foto: Sveriges EU-representation

Beslut och debatt om rymdteknologins möjligheter

Ett hållbart Arktis

Ministrarna antog slutsatser om hållbarhet i Arktis. Slutsatserna belyser hur rymdteknologiska lösningar kan bidra till arbetet med miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Slutsatserna nämner tjänster som är kopplade till programmen Copernicus, Galileo och EGNOS.

Beslutet är i linje med den svenska Arktisstrategins prioriteringar inom bland annat klimat och miljö.

En hållbar rymdekonomi

Ministrarna hade en debatt om hur EU:s rymdverksamhet kan främja en hållbar tillväxt.

Debatten utgick från EU:s rymdstrategi som antogs 2016 och EU-kommissionens förslag till rymdförordning för perioden 2021-2027.

- Mötet i dag var ett tillfälle att lyfta fram den viktiga roll som rymden spelar för utvecklingen av hållbarhet och klimatomställning. Det här är också ett område där Sverige ligger i forskningens framkant och har företag som utvecklar teknik och tjänster. Det gäller till exempel för den nya arktiska vädersatellit som den europeiska rymdorganisationen ESA nyligen beslutade om, sa Matilda Ernkrans i samband med mötet.

Inriktning och program för Europeiska institutet för innovation och teknik, EIT

Ministrarna ställde sig bakom ett förslag om förordning för EIT. Institutet inrättades 2008 för att bemöta stora samhällsutmaningar och förbättra EU:s innovationsförmåga genom att integrera utbildning, forskning och innovation. EIT ingår i EU-kommissionens förslag om forskningsprogrammet Horisont Europa, 2021–2027.

Ministrarna fick också en lägesrapport om arbetet med EIT:s strategiska innovationsprogram. Programmet fastställer EIT:s prioriterade områden, strategi och finansiella behov.

Horisont Europa, 2021-2027

EU-ländernas forskningsministrar fattade våren 2019 beslut om en förordning för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, för perioden 2021-2027.

Den 29 november fattade ministrarna beslut om den del av programmet som handlar om synergier med andra EU-program. Här nämns en rad olika program bland annat EU:s gemensamma jordbrukspolitik, havs- och fiskerifonden, utbildningsprogrammet Erasmus och socialfonden.

EU:s bioekonomistrategi

Ministrarna antog slutsatser om en uppdatering av EU:s strategi för bioekonomi. Ansatsen i slutsatserna är tvärsektoriell och uppmärksammar bland annat vikten av synergier med andra områden exempelvis med EU:s strukturfonder och regionala initiativ som Östersjöstrategin.

På grund av olika uppfattningar om enstaka delar i förslaget kunde ministrarna inte enas om forsknings- och utbildningsprogrammet inom europeiska atomenergigemenskapen, Euratom, för perioden 2021-2025.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om mötet om forsknings- och rymdfrågor 29 november