Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer på ministermöte

Publicerad

EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer är två av frågorna på dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren deltar i EU:s ministerråd för allmänna frågor den 10 december. Ministrarna ska också förbereda nästa möte i Europeiska rådet 12–13 december.

Hans Dahlgren
EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige på ministermöte i Bryssel 10 december. Foto: Sveriges EU-representation

EU:s långtidsbudget

På mötet kommer det finländska ordförandeskapet att ge EU-ministrarna en lägesuppdatering om förhandlingarna om EU:s långtidsbudget. Veckan innan mötet presenterade ordförandeskapet ett reviderat förslag till långtidsbudget med siffror för den totala utgiftsnivån samt för de olika utgiftsområdena. EU-ministrarna kommer att ha en första diskussion om det siffersatta förslaget inför mötet i Europeiska rådet senare i veckan.

Regeringen kan inte acceptera förslaget som innebär en utgiftsnivå som motsvarar 1,07 procent av medlemsländernas samlade bruttonationalinkomst, BNI. Regeringen anser att utgifterna inte bör överstiga 1,00 procent av EU:s BNI.

Regeringen är dock positiv till att förslaget tydliggör kopplingen mellan EU:s budget och rättsstatens principer samt att minst 25 procent av budgeten ska gå till klimatåtgärder.

Förberedelser inför Europeiska rådets möte 12–13 december

EU-ministrarna kommer också att förbereda dagordningen till det kommande mötet i Europeiska rådet, 12–13 december. Förhoppningen är att Europeiska rådet ska avsluta arbetet med en långsiktig klimatstrategi för EU. Europeiska rådet kommer även att ta upp EU:s långtidsbudget för 2021–2027, EU:s strategiska agenda och externa relationer.

Regeringen anser att EU bör anta en ambitiös långsiktig klimatstrategi så fort som möjligt så att den kan kommuniceras till FN i början av 2020. Regeringen kommer att arbeta för att EU ska ha som mål att vara klimatneutralt senast år 2050.

EU-kommissionens arbetsprogram 2020

I början av 2020 kommer den nya EU-kommissionen sannolikt att presentera sitt nya arbetsprogram. På mötet kommer ministrarna få information om arbetet med arbetsprogrammet.

Europeiska terminen 2020

Inför mötet kommer ordförandelandet att presentera en färdplan för den europeiska terminen 2020. Den europeiska terminen är ett ramverk inom EU för att öka samstämmigheten i rapporteringen och granskningen av det EU-länderna gör för att säkra tillväxt och sysselsättning.

Regeringen välkomnar färdplanen och anser att EU har en viktig roll i arbetet med att skapa hållbar tillväxt och fler jobb på en arbetsmarknad i förändring.

Rättsstatens principer i EU

På mötet kommer EU-ministrarna att ha en utfrågning av Ungern. Bakgrunden till utfrågningen är att Europaparlamentet i september 2018 röstade för ett förslag om att aktivera artikel 7 då parlamentet menar att det finns en klar risk att Ungern inte följer EU:s grundläggande värden. I artikel 7 (1) står att ministerrådet kan slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värden.

Utfrågningen kommer att handla om tre områden: domares, domstolars och andra institutioners oberoende, yttrandefrihet och akademisk frihet.

EU-ministrarna kommer också få information om den senaste utvecklingen på rättsstatsområdet i Polen.
EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Finländska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för allmänna rådets möte 10 december

Mer om allmänna rådets möte 10 december

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.