Artikel från Statsrådsberedningen

Klimat, trygghet, välfärd och jobb – några av de prioriterade frågorna i regeringens regleringsbrev

Publicerad

Regeringen har nu fattat beslut om så kallade regleringsbrev till de statliga myndigheterna för det kommande året. Breven är ett viktigt verktyg för regeringen när den ska driva sin politik, som för budgetåret 2020 bland annat fokuserar på insatser om klimat, trygghet, välfärd och jobb.

I regleringsbreven beskrivs bland annat myndighetens uppdrag och mål och hur mycket pengar den får av statens budget.

Att regeringens beslut om breven tas nu i december är ingen slump – det är i slutet av året som riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen är klar, och det är riksdagens beslut om budgeten som ligger till grund för regleringsbreven.

Breven för budgetåret 2020 knyter an till den prioriterade politiken som presenterades i budgetpropositionen – att jobben ska bli fler, klimatutmaningen mötas, välfärden tryggas i hela landet och brottsligheten och dess orsaker bemötas.

Exempel på uppdrag till myndigheterna

Här kan du ta del av några exempel på regleringsbrev inom de politiskt prioriterade områdena för budgetåret 2020.

Uppdrag till Arbetsförmedlingen 2020

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen för 2020. I regleringsbrevet får myndigheten bland annat i uppdrag att säkerställa en fungerande verksamhet i hela landet. Arbetsförmedlingen får även uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer kompetens för fungerande stöd för personer med funktionsnedsättning.

Pressmeddelande: Uppdrag till Arbetsförmedlingen 2020

Regeringen stärker brottsoffers ställning genom flera åtgärder

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning i syfte att stärka brottsoffers rätt till skadestånd och möjlighet att få ut sådan ersättning. Dessutom har regeringen överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag om slopat grundavdrag för brottsskadeersättning.

Pressmeddelande: Regeringen stärker brottsoffers ställning genom flera åtgärder

300 miljoner till arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen har beslutat om ett flertal insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Totalt rör det sig om satsningar på drygt 300 miljoner kronor under 2020 till bland annat länsstyrelserna, Socialstyrelsen och Kriminalvården.

Pressmeddelande: 300 miljoner till arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Klimat och miljö

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, och senast 2045 ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vara nere på noll. Delar av regeringens satsningar på miljö och klimat återspeglas i regleringsbreven för det kommande budgetåret med uppdrag till bland annat Naturvårdsverket, SMHI och SGI. Läs mer om uppdragen på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Ekonomistyrningsverkets webbplats

Regeringen satsar för kvinnors hälsa

Regeringen ger i uppdrag till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) att utvärdera det vetenskapliga stödet för en rad smärtsjukdomar som drabbar kvinnor. Myndigheten ska även kartlägga metoder för behandling av psykisk ohälsa som följd av förlossning. Uppdragen är en del i regeringens satsning på kvinnors hälsa.

Pressmeddelande: Regeringen satsar för kvinnors hälsa

Hela landet ska växa när landsbygdspolitiken prioriteras

För att hela Sverige ska växa krävs insatser på flera nivåer och från flera olika aktörer. De statliga myndigheterna har flera viktiga uppgifter för att underlätta möjligheterna att bo, leva och verka i hela landet. I regleringsbreven för 2020 lägger regeringen flera uppdrag som fortsätter att förstärka arbetet för livskraftiga landsbygder i hela Sverige.

Pressmeddelande: Hela landet ska växa när landsbygdspolitiken prioriteras

Mer om regleringsbrev

Mer information om regleringsbreven, som kompletterar den mer långsiktiga styrningen av myndigheterna, kan du ta del av via länkarna här intill. Samtliga regleringsbrev läggs ut på myndigheten Ekonomistyrningsverkets webbplats.