Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Socialdepartementet

Reformer på hälso- och sjukvårdsområdet under 2019

Publicerad

Regeringen har genomfört ett antal reformer under året i syfte att stärka den svenska hälso- och sjukvården. Det nationella vaccinationsprogrammet har utökats och regeringen har beslutat att inrätta ett nationellt vårdkompetensråd. Genom överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) investerar regeringen 4,7 miljarder år 2020 i bland annat ökad tillgänglighet både i primärvården och specialistvården, inklusive cancervården. Hjälp med andning har bedömts utgöra ett sådant grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

– Sverige ska ha en hälso- och sjukvård i världsklass, där du får vård utifrån ditt behov och inte beroende på din plånbok. Regeringens arbete och de reformer vi lägger fram syftar till att höja kvaliteten, korta väntetiderna och stärka jämlikheten över hela landet, säger socialminister Lena Hallengren.

Det nationella vaccinationsprogrammet utökas

Rotavirusinfektion är en mycket smittsam mag- och tarminfektion som drabbar i princip alla barn i Sverige. Från den 1 september 2019 ingår rotavirus i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Regeringen har även beslutat att utöka det allmänna vaccinationsprogrammet för barn med HPV-vaccination för pojkar. Genom införandet beräknas ytterligare cirka 130 HPV-relaterade cancerfall kunna förebyggas årligen. Vaccinationerna bedöms kunna börja ske hösten 2020.

Pressmeddelande: Rotavirus ska ingå i nationella vaccinationsprogrammet
Pressmeddelande: HPV-vaccin införs för pojkar

Nationellt vårdkompetensråd för bättre samverkan i sjukvården

Det nationella vårdkompetensrådet inrättas från och med den 1 januari 2020. Rådet är en del av regeringens ambition att stärka samverkan om frågor som rör bemanning och kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården. Huvudsyftet är att stärka samverkan mellan berörda aktörer och säkerställa att samtliga aktörer har en gemensam bild över kompetensförsörjningsbehoven.

Pressmeddelande: Nationellt vårdkompetensråd för bättre samverkan i sjukvården

Nationell samordnare för ökad kvalitet i äldreomsorgen

Regeringen har utsett Göran Johnsson till nationell samordnare med uppdraget att främja en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg. Samordnaren ska stödja kommunerna genom att bland annat stimulera förändringsarbete för en attraktivare arbetsmiljö, stärka ledarskapet samt föreslå välfärdstekniska lösningar som kan avlasta personalen.

Pressmeddelande: Nationell samordnare för ökad kvalitet i äldreomsorgen

Andning blir ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans

Ändringen i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade innebär att hjälp med andning utgör ett sådant grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

Pressmeddelande: Hjälp med andning ger rätt till personlig assistans 

Åtgärder för trygga HVB och särskilda ungdomshem

Regeringen har fattat beslut om ett åtgärdspaket för trygga HVB (hem för vård och boende) och särskilda ungdomshem. I åtgärderna ingår en bred översyn av Statens institutionsstyrelses (SiS) verksamhet och uppdrag till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att analysera dels socialtjänstens utredningar av barn- och ungdomsärenden, dels situationen på samtliga HVB-hem och de särskilda ungdomshem som drivs av SiS.

Pressmeddelande: Åtgärder för trygga HVB och särskilda ungdomshem

Tillståndsplikt för tobaksförsäljning, rökförbud på uteserveringar och andra förändringar

Den nya lagen ersätter tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det införs tillståndsplikt för tobaksförsäljning. Rökförbudet utvidgas till att omfatta uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med kollektivtrafik, inhägnade platser avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till. 

Proposition: Ny lag om tobak och liknande produkter 

Regeringen stärker första linjens digitala vård

Regeringen har under året tagit steg för att utveckla och modernisera första linjens digitala vård. Besökare på 1177 Vårdguiden ska bland annat kunna beskriva sina symtom digitalt, och lotsas fram till egenvårdsråd eller till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. För att stötta regionernas utvecklingsarbete har Sveriges Kommuner och Regioner fått 33 miljoner kronor under 2019.

Pressmeddelande: Regeringen stärker första linjens digitala vård

PKU-provet ska även omfatta andra sjukdomar än ämnesomsättningssjukdomar

De tester som görs på nyfödda för att identifiera allvarliga medfödda sjukdomar (så kallad PKU-screening) ska även omfatta andra sjukdomar än ämnesomsättningssjukdomar. Socialstyrelsen ska besluta vilka sjukdomar som screeningen får omfatta. Bestämmelserna om PKU-biobanken och PKU-registret ska även gälla för PKU-prover från barn som inte har lämnat sådana prov som nyfödda, exempelvis barn som fötts i ett annat land.

Proposition: Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken

Reglering av alkoglass och liknande produkter 

Den nya definitionen ”alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel” införs för vissa alkoholhaltiga preparat. Dessa preparat ska så långt det är möjligt regleras på samma sätt som alkoholdrycker. Regleringen omfattar bland annat försäljning, partihandel, marknadsföring, servering och tillsyn. Systembolaget ska anförtros försäljningen av de alkoholdrycksliknande preparaten.

Pressmeddelande: Reglerad försäljning av alkoglass

Överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

En ny uppdaterad kömiljard
Efter överläggningar mellan representanter för Socialdepartementet och SKR har en överenskommelse tagits fram mellan regeringen och SKR om ökad tillgänglighet och kortare väntetider i hälso- och sjukvården. För 2020 avsätter regeringen 2,89 miljarder kronor för ändamålet.

Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020
Regeringen och SKR har kommit överens om gemensamma satsningar inom följande:

  • Insatser för säkrare vård
  • Klagomålssystem
  • Nationella kvalitetsregistret
  • Civilt försvar
  • Läkemedel
  • Sällsynta sjukdomar
  • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Totalt uppgår överenskommelsen till 534,3 miljoner kronor, varav regeringen satsar 434,3 miljoner kronor av dessa.

Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 
Staten och SKR har kommit överens om en satsning för att stärka mödrahälso- och förlossningsvården och främja insatser som syftar till en bättre hälsa hos kvinnor. Satsningarna på detta uppgår samman­lagt till 970 miljoner kronor.

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider m.m. 2020
För 2020 avsätter regeringen 447 miljoner kronor för ändamålet. Av dessa medel fördelas 320 miljoner kronor till regionerna i två omgångar för arbetet med standardiserade vårdförlopp i cancervården och 80 miljoner kronor fördelas till barncancer­området, långtidsuppföljning och rehabilitering. Resterande medel fördelas för ett antal övriga insatser för att stärka cancervården.

Artikel: Överenskommelser inom sjukvård och omsorg

34-punktsprogrammet: Regeringens åtgärder mot gängkriminaliteten

I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor. Kampen mot det grova våldet och nyrekryteringen till gäng- och nätverksmiljöer måste intensifieras.

Inom det sociala området ska det införas Fler SIS-platser med förbättrad kvalitet och fler brott som barn misstänks för ska utredas. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur möjligheterna att ge öppna insatser utan samtycke kan öka.

Pressmeddelande: Fler brott som barn misstänks för ska utredas Pressmeddelande: Tidiga insatser ska skydda barn från att fara illa

Regleringsbrev 2020

I regleringsbreven för 2020 ges en rad olika uppdrag till departementets myndigheter. Bland annat ska:

  • Socialstyrelsen utreda och lämna förslag på hur myndigheten kan stödja utvecklingen av en välfungerande vårdkedja mellan primärvård och specialistvård för patienter med vestibulit,
  • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) utvärdera det vetenskapliga stödet för en rad smärtsjukdomar som drabbar kvinnor,
  • Försäkringskassan informera regeringen om orsakerna till det minskande antalet personer som beviljas assistansersättning.

Pressmeddelande: Bättre vård vid vestibulit
Pressmeddelande: Regeringen satsar för kvinnors hälsa
Pressmeddelande: Uppdrag om assistansersättningen i Försäkringskassans regleringsbrevDelar av regeringens beslutade politik inom hälso- och sjukvårdsområdet har sin grund i januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter