Artikel från Finansdepartementet

Regler för hållbarhet och kampen mot finansiering av terrorism på EU-möte

Publicerad

När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar träffas för årets sista möte i Ekofinrådet står många olika slags frågor på dagordningen. Här finns bland annat samarbetet för att sätta stopp för finansiering av terrorism och penningtvätt liksom bättre regelverk för hållbarhet och utveckling av EU:s kapitalmarknadsunion.

Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige när EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möts i Bryssel 5 december. En bred dagordning med samarbete mot ekonomisk brottlighet, bättre regelverk för klimat och energi såväl som framtiden för kryptovalutan stablecoins ligger på mötesbordet. Foto: Sveriges EU-representation

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

EU-kommissionen har presenterat flera rapporter som pekar på strategiska brister i medlemsländernas arbete i kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering.

På mötet ska ministrarna anta slutsatser som ska stärka åtgärderna på området. Slutsatserna framhåller behovet av:

  • Harmonisering av regelverket genom en förordning om penningtvätt 
  • Förbättrad tillsyn på nationell nivå och på EU-nivå genom en ny tillsynsmyndighet
  • Förbättrat samarbete mellan berörda myndigheter.

Regeringen står bakom slutsatserna.

Energi, klimat och hållbar finansiering

Energibeskattning

EU:s nuvarande direktiv om energiskatt är från 2003 och behöver anpassas till utvecklingen inom miljö- och klimatpolitik.

Ministrarna ska anta slutsatser som uppmanar EU-kommissionen att särskilt beakta bland annat biobränslen, nya energiprodukter, behandling av flygsektorn samt statsstödsregler i arbetet med att ta fram nya bestämmelser.

Regeringen står bakom förslaget som också är en uppmaning till EU-kommissionen att ta fram förslag till revision av direktivet.

Agenda för hållbar finansiering

EU-kommissionen ska informera om arbetet med en ny strategi för att främja en hållbar finansmarknad. Syftet är att styra kapital mot mer hållbara investeringar.

Regeringen välkomnar det fortsatta arbetet med strategin. Regeringen understryker att det är viktigt att EU kommer överens om en grön taxonomi som gör det enklare att identifiera och jämföra hållbara investeringar.

Arbetsplan för klimatåtgärder

Ministrarna ska godkänna en arbetsplan för Ekofinrådet på klimatområdet.

Ordförandeskapet har tagit fram en arbetsplan som ska främja regelbundna diskussioner om klimat i Ekofinrådet. Arbetsplanen förväntas innehålla ett förslag från EU-kommissionen om en europeisk ”green deal”, en hållbar finansmarknad samt skattefrågor som till exempel koldioxidbeskattning, gröna skatter och skadliga subventioner.

Regeringen står bakom arbetsplanen.

Uttalande om kryptovalutan ”stablecoins”

Så kallade stablecoins (som Facebooks initiativ Libra) kan innebära möjligheter för mer effektiva gränsöverskridande betalningar men också risker, exempelvis för konsumentskydd och penningtvätt.

På mötet ska Ekofinrådet och EU-kommissionen anta ett gemensamt uttalande om stablecoins. Det tar upp behovet av ett tydligt regelverk innan stablecoin-arrangemang lanseras inom EU. Det tar också upp behovet av mer analys av företeelsen stablecoins och om det finns andra alternativ som kan effektivisera gränsöverskridande betalningar.

Regeringen står bakom uttalandet.

Kapitalmarknadsunionen

Kapitalmarknadsunionen samlar initiativ som syftar till att främja tillväxt och sysselsättning i Europa, stärka den inre marknaden och göra ekonomin mer motståndskraftig genom att integrera kapitalmarknaden. Efter att handlingsplanen om kapitalmarknadsunionen genomförts pågår nu diskussioner om nästa fas.

Förslaget till nya slutsatser handlar bland annat om att avlägsna hinder för gränsöverskridande kapitalflöden och öka EU:s globala konkurrenskraft. Här finns också tydligare fokus på hållbarhet och vikten av att ta tillvara potentialen i teknologisk utveckling.

Regeringen kan ställa sig bakom utkastet till slutsatser och ett fortsatt arbete med kapitalmarknadsunionen.

Förstärkning av bankunionen

Bankunionen ingår i arbetet med att åtgärda de svagheter som den omfattande ekonomiska och finansiella krisen 2008-2009 blottade i banksystemet i flera EU-länder. Ministrarna kommer att få en lägesrapport om diskussionerna om en gemensam insättningsgarantiförsäkring.

Till arbetet i kölvattnet av finanskrisen hör också att minska andelen dåliga lån i EU. Ekofinrådet följer arbetet kontinuerligt enligt en handlingsplan som antogs 2017 och kommer på mötet 5 december att få en lägesbild. I handlingsplanen finns en rad insatser, bland annat förbättrad tillsyn och reformer av regelverk.

Redovisning för multinationella koncerner

På mötet avser Sverige att ta upp frågan om förslaget till direktiv om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag.

I huvudsak innebär förslaget att multinationella företag med en omsättning som överstiger 750 miljoner euro ska redovisa omsättning, resultat och den inkomstskatt koncernerna ska betala inom EU land för land.

Förslaget behandlades på EU:s ministerråd för konkurrenskraftsfrågor 28 november. Regeringen anser att förslaget är baserat på en felaktig rättslig grund och istället ska avgöras i Ekofinrådet. Regeringen anser att det krävs enhällighet för att förslaget ska kunna antas eftersom det handlar om harmonisering av skatteregler.

Andra frågor

Därtill ska ministrarna anta slutsatser om att stärka EU:s utvecklingsfinansiering. Slutsatserna tar framför allt upp hur Europeiska investeringsbanken, Europeiska utvecklingsbanken och de finansiella instrument som EU-kommissionen ansvarar för kan koordineras bättre.

Rådet ska också anta rekommendationer och beslut inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten som gäller Rumänien och Ungern.

Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige och deltar i samband med Ekofinrådet också i Eurogruppens möte 4 december som förbereder det kommande Eurotoppmötet 13 december. Eurotoppmötet hålls i ett så kallat inkluderande format vilket innebär att även de länder som inte infört euron är inbjudna.

Producerat av EU-representationen

Finländska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för Ekofin 5 december

Mer om mötena i Eurogruppen 4 december och Ekofinrådet 5 december

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.