Artikel från Finansdepartementet

Regler för modern energibeskattning och kampen mot finansiering av terrorism på EU-möte

Publicerad

När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar träffades för årets sista möte i Ekofinrådet handlade det bland annat om regelverk för skatt på energi, utveckling av EU:s kapitalmarknadsunion och kampen mot finansiering av terrorism och penningtvätt

Energi, klimat och hållbar finansiering

Ministrarna fattade beslut om att EU:s nuvarande direktiv om energiskatt från 2003 måste anpassas till utvecklingen inom miljö- och klimatpolitik. Slutsatserna uppmanar EU-kommissionen att särskilt beakta biobränslen, nya energiprodukter och flygbränsle i det kommande förslaget.

- Vi måste få ett energiskattedirektiv som tillåter beskattning av flygbränsle och det behöver komma på plats snabbt. Det beslut som vi har fattat i dag om att revidera det omoderna direktivet från 2003 är grundläggande för att vi ska kunna nå en klimatneutral ekonomi 2050 i EU, sa finansminister Magdalena Andersson i samband med mötet.

EU-kommissionen informerade om arbetet med en ny strategi för att främja en hållbar finansmarknad. Syftet är att styra kapital mot mer hållbara investeringar. Ministrarna godkände också en arbetsplan för Ekofinrådet på klimatområdet. Arbetsplanen innehåller bland annat ett förslag om hållbar finansmarknad och skattefrågor som till exempel koldioxidbeskattning och skadliga subventioner.

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

EU-kommissionen har flertalet gånger rapporterat om strategiska brister i medlemsländernas arbete i kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering. På mötet antog ministrarna slutsatser om att vidare åtgärder på området. Slutsatserna framhåller behovet av:

• Ytterligare harmonisering av regelverket
• Förbättrad tillsyn på nationell nivå och möjligheten att utreda förutsättningarna för en ny tillsynsmyndighet på EU-nivå
• Förbättrat samarbete mellan berörda myndigheter.

Kryptovalutan ”stablecoins”

Så kallade stablecoins (som Facebooks ännu ej lanserade initiativ Libra) kan innebära möjligheter för mer effektiva gränsöverskridande betalningar men också risker, exempelvis för konsumentskydd och penningtvätt.

På mötet antog Ekofinrådet och EU-kommissionen ett gemensamt uttalande. Det tar upp behovet av att säkerställa ett tydligt regelverk innan stablecoin-arrangemang lanseras inom EU, mer analys om den utveckling som sker och behovet av att utreda olika sätt att effektivisera gränsöverskridande betalningar.

Bankunionen och EU:s kapitalmarknad

Bankunionen ingår i arbetet med att åtgärda de svagheter som den omfattande ekonomiska och finansiella krisen 2008-2009 blottade i banksystemet i flera EU-länder. Ministrarna fick en lägesrapport om bland annat diskussionerna om en gemensam insättningsgarantiförsäkring.

Ministrarna antog slutsatser om nästa fas för EU:s kapitalmarknadsunion vars syfte är att stärka den inre marknaden och göra ekonomin mer motståndskraftig genom att integrera kapitalmarknaden. Slutsatserna handlar om det fortsatta arbetet med att få bort hinder för gränsöverskridande kapitalflöden och öka EU:s globala konkurrenskraft. Här finns också ett tydligare fokus på hållbarhet och vikten av att ta tillvara potentialen i teknologisk utveckling.

Andra frågor

Ministrarna antog slutsatser om att stärka EU:s utvecklingsfinansiering. Slutsatserna tar framför allt upp hur Europeiska investeringsbanken, Europeiska utvecklingsbanken och de finansiella instrument som EU-kommissionen ansvarar för kan koordineras bättre.

Ministrarna antog rekommendationer och beslut inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten som gäller Rumänien och Ungern.

Finansminister Magdalena Andersson deltog i samband med Ekofinrådet 5 december också i Eurogruppens möte 4 december. Eurogruppens möte var en förberedelse för det kommande Eurotoppmötet 13 december. Toppmötet kommer att hållas i ett så kallat inkluderande format vilket innebär att även de länder som inte infört euron är inbjudna.

Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige när modernisering av EU:s direktiv för skatt på energi och andra ekonomiska och finansiella frågor diskuterades i Bryssel 5 december. Magdalena Andersson framhöll bland annat vikten av att direktivet är linje med klimatarbetet. Foto: Sveriges EU-representation

Producerat av EU-representationen

Finländska ordförandeskapet

Mer om mötet i Eurogruppen och Ekofinrådet 4-5 december

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.