Innehållet publicerades under perioden

-

Samtal om det fortsatta arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen

Publicerad

Den 3 och 5 december genomfördes två rundabordssamtal på Arbetsmarknadsdepartementet med anledning av reformeringen av Arbetsförmedlingen. Vid det första mötet deltog bland annat representanter från arbetsmarknadens parter och vid det andra tillfället deltog representanter från funktionshinderrörelsen och idéburen sektor.

  • Foto från ett av rundabordssamtalen. Fotot är taget bakom arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och visar representanter som sitter vid bord i en stor rektangel.

    Vid rundabordssamtalen lyftes bland annat de risker som de medverkande aktörerna ser med reformeringen av Arbetsförmedlingen och vikten av att förebygga och följa upp dessa.

    Foto: Evelina Larsson/Regeringskansliet

  • Foto: Evelina Larsson/Regeringskansliet

  • Foto: Evelina Larsson/Regeringskansliet

– För mig är det jätteviktigt att vi lyssnar in synpunkter från berörda aktörer i arbetet inför reformeringen. Jag ser detta som början på en fortsatt dialog, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Under samtalen lyftes vikten av att arbetsmarknadspolitiken fortsatt ska vara statlig och finnas i hela landet. Arbetsförmedlingen behöver garantera att både arbetssökande och arbetsgivare har tillgång till det stöd och den service som de behöver. Kommunernas roll i det reformerade systemet kommenterades ur olika perspektiv. Bland annat diskuterades den utredning som tillsatts om kommunerna kan agera leverantör åt Arbetsförmedlingen. Flera lyfte också risken för ekonomiska konsekvenser för kommunerna om den statliga arbetsmarknadspolitiken minskar. Många lyfte att reformeringen behöver ske ordnat, vara genomtänkt och beprövad. Att genomföra pilotverksamhet som utvärderas nämndes.

Risker som lyftes

Vid mötena lyftes också de risker som de medverkande aktörerna ser och vikten av att förebygga och följa upp dessa. Att det finns en kontrollfunktion för att undvika fusk och utnyttjande var ett exempel. Hur myndighetens arbete med digitalisering fortskrider var ett annat. Arbetsmarknadens parter lyfte problemet med matchning på arbetsmarknaden. Organisationer ur funktionshinderrörelsen och idéburen sektor betonade behovet av insatser som möjliggör för arbetssökande att stegvis närma sig arbetsmarknaden. Ett medskick var också att det kan vara svårt för fristående aktörer på mindre orter att ha god kompetens om de särskilda insatserna för personer med någon form av funktionsnedsättning.

De synpunkter som lyftes under samtalen kommer nu tas omhand av Regeringskansliet i arbetet med reformeringen av Arbetsförmedlingen. Eva Nordmark framhöll att dialogen kommer att fortsätta.

Deltagare

Vid mötet den 3 december deltog LO, TCO, Saco, Kommunal, Fackförbundet ST, Akademikerförbundet SSR, Unionen, Svenskt Näringsliv, Almega och Sveriges Kommuner och Regioner (tidigare Sveriges Kommuner och Landsting). Vid mötet den 5 december deltog Coompanion, SKOOPI, Famna, Lika Unika, Funktionsrätt Sverige och DHR.