Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Ett år sedan regeringsförklaringen - mer än 500 regeringsbeslut med koppling till januariavtalet

Publicerad Uppdaterad

I dag är det ett år sedan statsministern presenterade regeringsförklaringen och redovisade målen för regeringens politik. Delar av den politiken bygger på januariavtalet och regeringens samarbete med C och L. Inom ramen för samarbetet har mer än 500 beslut fattats det senaste året.

Januariavtalet omfattar ett brett samarbete och medför en hög reformtakt. Regeringen har nu tillsammans med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna arbetat ett år med att genomföra avtalet. Mer än 500 regeringsbeslut med koppling till januariavtalet har sedan avtalets tillkomst fattats genom överenskommelser mellan regeringen och samarbetspartierna.

Under året har arbete påbörjats med samtliga delar av de utlovade reformerna i avtalet och flera förslag har genomförts, inte minst genom den budgetproposition som regeringen lämnade i september och som riksdagen beslutade i december. Ett intensivt arbete fortsätter inom Regeringskansliet för att i samverkan med samarbetspartierna förverkliga avtalets återstående frågor.

Några av regeringens satsningar under året

Sverige har som första land i världen antagit en klimathandlingsplan för att minska utsläppen.

Prop. 2019/20:65 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan

Ökat resurserna till välfärden

Pressmeddelande: Stora tillskott till kommuner och landsting nästa år

Infört en ny, bättre och större kömiljard för att korta väntan i sjukvården.

Pressmeddelande: 4,7 miljarder till hälso- och sjukvården

Förbättrat och ökat anslagen för en mer likvärdig skola.

Pressmeddelande: Nya villkor för likvärdighetsbidraget – kostnadsvillkoret tas bort

Ökat resurserna till polis och rättsväsendet. Totalt har 1 100 nya poliser anställts under 2019.

Pressmeddelande: Satsningar på ett stärkt rättsväsende och ökad trygghet

Investeringar i tåget som leder till att fler kan välja tåget och gjort det enklare att resa med tåg till Europa.

Pressmeddelande: Storsatsning på järnväg – kräver bättre samverkan om järnvägsunderhållet

Bred överenskommelse med 34 punkter mot gängkriminalitet.

34-punktsprogrammet: Regeringens åtgärder mot gängkriminaliteten

Nya regler för eget boende för nyanlända minskar segregation.

Pressmeddelande: Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

Bättre möjligheter till tidiga insatser för barn och unga som riskerar att hamna illa, genom bland annat förstärkningar av barn och ungdomspsykiatrin.

Pressmeddelande: 300 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård

Infört fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Pressmeddelande: En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Arbetar med att införa skatt på farliga kemikalier i kläder och skor.

Dir. 2019:15 Skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor

Fler servicekontor som säkrar tillgången till statlig service i hela landet.

Pressmeddelande: Utredare ska föreslå orter för nya servicekontor

Bankskatt från 2022 för långsiktig finansiering av stärkt försvar

Pressmeddelade: Långsiktig finansiering av det militära försvaret

Investeringsstöd för fler billiga hyresrätter i hela landet.

Pressmeddelande: Regeringen inför ett effektivare investeringsstöd för hyresbostäder

Satsningar för bättre mottagande och etablering av nyanlända.

Pressmeddelande: Satsningar för bättre mottagande och etablering av nyanlända

Satsning för bredbandsutbyggnad

Pressmeddelanden: Stor satsning på landsbygdspolitik i budget 2020

Nytt statligt bredbandsstöd för hela landet

Pressmeddelande: Bredbandsstödet ska spridas över hela Sverige

Uppdrag till PTS för ökad kraft i bredbandsutbyggnaden

Nyhet om uppdraget på SKR:s webbplats

Polisen har fått bättre verktyg så som möjlighet till hemlig dataavläsning och mer kameraövervakning.

Artikel: Nya lagar och förordningar mot gängkriminalitet från 2020

Förbättrat presstödet för att stödja journalistik i hela landet.

Pressmeddelande: Budgetsatsning på journalistik i hela landet

Förbättrar LSS för att andning och sondmatning ska vara assistansgrundande

Artikel: Hjälp med andning ger rätt till personlig assistans

Förstärkt stödet till ideella kvinno- och tjejjourer

Pressmeddelande: Stärkt stöd till ideella kvinno- och tjejjourer

Ytterligare förstärkning för att stötta industrins klimatomställning  

Pressmeddelande: Regeringen föreslår ökad takt i klimatarbetet

Fyra offensiva samverkansprogram lanseras

Pressmeddelande: Regeringen lanserar fyra offensiva samverkansprogram

Fem viktiga saker regeringen arbetar med framöver

  1. Att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.
  2. Att säkra framtidens välfärd.
  3. Att fortsätta öka kunskapsresultaten och åstadkomma en mer jämlik skola.
  4. Att bekämpa brottsligheten med fler poliser som får bättre verktyg och lagskärpningarna men också fler förebyggande insatser.
  5. Att få hela landet att leva och växa.

Sakpolitisk överenskommelse

I januari 2019 slöts januariavtalet - en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Delar av regeringens politik bygger på denna överenskommelse.