Artikel från Finansdepartementet

Gröna given och EU:s planeringstermin på årets första Ekofin

Publicerad

EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möts inom ramen för Ekofin-rådet 21 januari. Det kroatiska ordförandeskapet inleder mötet med att presentera Ekofins arbetsprogram för det närmaste halvåret. På dagordningen står också den europeiska gröna given, EU:s planeringstermin och beskattning av digitala tjänster.

Max Elger, statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson i mötesrummet i Bryssel
Statssekreterare Max Elger företräder Sverige i Eurogruppen den 20 januari och i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin, den 21 januari. Foto: Sveriges EU-representation

Kroatiens ordförandeskap

Det kroatiska ordförandeskapet ska presentera sitt arbetsprogram för Ekofinrådet. Ordförandeskapet kommer att fokusera på att uppmuntra reformprocesser i medlemsstaterna, fördjupa den inre marknaden, stärka EU:s ekonomiska och finansiella roll internationellt samt motverka negativa finanspolitiska effekter som följer av demografiska trender.

Kroatien lyfter särskilt fram fem inriktningar i arbetet:
• Stärka den ekonomiska och monetära unionen,
• Utveckla kapitalmarknadsunionen,
• Att slutföra förhandlingarna om egna medel i EU:s långtidsbudget för 2021-2027,
• Att skattefrågor bland annat med fokus på att internationella skatteregler bör anpassas till globalisering och digitalisering,
• Stärka tullunionen och tulladministrationernas arbete vid de externa gränserna.

Europeiska planeringsterminen för 2020

Ministrarna ska diskutera den hållbara tillväxtstrategin, förvarningsrapporten och förslag till rekommendation till euroområdet. De tre årliga dokumenten ingår i den europeiska planeringsterminen.
Detta är den första genomgången inom ramen för 2020-års planeringstermin. Terminens olika delar tas upp av både andra ministerråd under våren och av stats- och regeringscheferna på EU-toppmötet i mars.

Årets och kommande planeringsterminer ska bidra till att medlemsstaterna når FN:s hållbarhetsmål inom Agenda 2030 och till EU:s målsättning om att uppnå klimatneutralitet till 2050. Det är också skälet till varför tillväxtstrategin nu bytt namn till den hållbara tillväxtstrategin.

Regeringen välkomnar den hållbara tillväxtstrategin och står generellt sett bakom de ekonomiska och hållbarhetsmässiga prioriteringar som EU-kommissionen föreslår. Regeringen välkomnar också förvarningsrapporten och kommande granskningar som kan bidra till att tidigt upptäcka makroekonomiska obalanser.

Beskattning av vissa digitala tjänster

Ministrarna ska diskutera utmaningar på skatteområdet som följer av den digitaliserade ekonomin.

Sedan flera år tillbaka pågår ett internationellt arbete inom OECD för att motverka så kallad skattebaserosion och flyttning av vinster. Det har bland annat syftat till att säkerställa beskattning av vinster där de uppkommer och där värde skapas. Arbetet är nu inne i ett nytt skede. Avsikten är att resultatet ska presenteras för G20-länderna vid utgången av 2020. I nuläget finns ingen global samsyn om vad som är ett lämpligt. EU-kommissionen förordade inför Ekofin i maj 2019 en koordinerad EU-position i OECD och i G20.

Regeringen är generellt sett inte positiv till att koordinera en EU-position. Det är olämpligt eftersom den direkta beskattningen ligger inom medlemsstaternas befogenhet och medlemsstaterna bör ha möjlighet att självständigt kunna uttrycka sina åsikter och bevaka sina intressen i internationellt arbete som handlar om direkt beskattning.

Diskussion om den europeiska gröna given

Ministrarna ska diskutera EU-kommissionens meddelande om den så kallade europeiska gröna given. Den innehåller en färdplan och ett åtgärdspaket för att möta de klimat- och miljörelaterade utmaningar som EU står inför. Syftet är att ställa om till ett rättvist och välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi med nettonollutsläpp 2050.

Regeringen välkomnar den gröna given och ett rättsligt ramverk för klimat på EU-nivå om netto-nollutsläpp till senast 2050 med vägledande principer för hur målet ska nås.

I samband med Ekofin-mötet deltar Sverige och andra EU-länder som inte infört euron i Eurogruppens möte den 20 januari. Mötena äger rum i Bryssel. Statssekreterare Max Elger företräder Sverige.

Producerat av EU-representationen

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Kommenterad dagordning för Ekofin 21 januari