Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Miljö- och klimatfrågor på årets första möte i Agrifishrådet

Publicerad

Den gröna given som EU-kommissionen presenterade i december 2019 behandlas just nu brett i EU-samarbetet. Den 27 januari har turen kommit till jordbruks- och fiskeriministrarnas bord. De kommer även att diskutera övergångsregler mellan den pågående och kommande perioden för EU:s jordbrukspolitik.

Ordförandeskapet januari-juli 2020

Det kroatiska ordförandeskapet kommer att presentera sitt program och sina prioriteringar för vårens arbete i EU:s ministerråd för jordbruk och fiske.

Fortsatta förhandlingar om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 kommer att dominera liksom övergångsregler mellan den nuvarande budgetperioden och kommande perioden.

På fiskeområdet finns förslag om den europeiska havs- och fiskerifonden och om revision av fiskerikontroll samt en översyn av riktlinjerna för vattenbruk.

På djur-, växt- och livsmedelsområdet finns en rad frågor, bland annat växtskydd och förebyggande åtgärder mot smittsamma djursjukdomar. Arbetet med EU:s skogsstrategi för perioden efter 2020 kommer också att fortsätta. 

Den gröna given och EU:s jordbrukspolitik

Vid mötet ska ministrarna ge sin syn på den gröna given. Den innehåller en färdplan och ett åtgärdspaket och omfattar många politikområden. För jordbruksministrarna är den kommande strategin ”från jord till bord” som ingår i den gröna given av centralt intresse.

Regeringen välkomnar att EU-kommissionens ambitioner på miljö- och klimatområdet kopplas till livsmedelssystemet. Att det och konkurrenskraften för det svenska jordbruket får genomslag i den kommande jordbrukspolitiken är viktigt. Det gäller även ambitionen om en hållbar animalieproduktion med strängare djurskyddskrav och ett förebyggande djurhälsoarbete som ger friska djur och en låg antibiotikaanvändning,

Mer om den gröna given på EU-kommissionens webbplats.

Övergångsbestämmelser för jordbrukspolitiken 

Förhandlingarna om EU:s budgetram för 2021-2027 måste blir klara för att den nya jordbrukspolitiken ska kunna träda i kraft. Eftersom förhandlingarna har försenats kommer regelverket för den nya jordbrukspolitiken att börja gälla tidigast från den första januari 2022.

För att överbrygga tidsgapet mellan nuvarande och kommande period behövs övergångsregler. De ska säkerställa att det finns en kontinuitet i jordbrukspolitiken under övergångsperioden.

Reglerna handlar om överföringar av medel mellan fonderna och om stöden från jordbruks- och landsbygdsfonden under övergångsperioden.

Regeringen står bakom den föreslagna principen om att nuvarande regler fortsätter att gälla under övergångsperioden men med nya medel. Regeringen understryker vikten av att reglerna är på plats i god tid innan nuvarande period löper ut i december 2020.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson företräder Sverige på mötet som äger rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Kommenterad dagordning för Agrifish 27 januari

Mer om mötet i Agrifishrådet 27 januari

EU:s långtidsbudget 2021-2027

Under Europeiska rådets möte den 10-11 december 2020 enades EU:s stats- och regeringschefer om den sista delen i långtidsbudgeten.

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.