Dialog mellan regeringen och pensionärsorganisationer

Publicerad

Vid Pensionärskommitténs möte berättade Lena Hallengren bland annat om regeringens initiativ med Välfärdskommissionen, det nya Äldreforskarrådet och en utökad anhörigstrategi. Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind, statssekreterare Maja Fjaestad samt politiker och tjänstemän från Socialdepartementet deltog också vid mötet.

  • Statsrådet Lena Hallengren sitter vid ett bord tillsammans med mötesdeltagare

    Socialminister Lena Hallengren är ordförande i Pensionärskommittén.

    Foto: Catrin Aleby/Regeringskansliet

  • Statsrådet Amanda Lind står och pratar med medlemmar i Pensionärskommitten

    Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna medverkade och pratade om aktuella frågor som rör satsningar på idrottande för äldre samt äldres delaktighet i demokratin.

    Foto: Jesper Lindberg/Regeringskansliet

Välfärdskommissionen för styrning av välfärden

Socialminister Lena Hallengren, ordförande för Pensionärskommittén informerade om Välfärdskommmission som regeringen nyligen inrättat. Socialministern är en av fem ministrar som medverkar i kommissionen. Välfärdskommissionen ska identifiera och analysera konkreta åtgärder för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. 

Äldreforskarråd för utveckling av välfärden

Lena Hallengren och forskare som har särskild kompetens inom äldreområdet utgör ett nytt så kallat äldreforskarråd som kommer att träffas ett par gånger årligen. Syftet är att främja en dialog mellan regeringen och forskare inom området. Det kan exempelvis handla om hur äldreomsorgen bör utformas, hur äldreomsorgen upplevs av de äldre och frågor om ensamhet och social trygghet.

Nationell strategi för anhöriga

Lena Hallengren berättade även om en utökad anhörigstrategi. I oktober fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag för en nationell strategi för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer. Uppdraget ska redovisas i december 2020.

Socialstyrelsen fick också i sitt regleringsbrev för 2020 i uppdrag att ta fram ett underlag för en nationell strategi för övrigt som enligt socialtjänstlagen vårdar eller stödjer närstående, d v d de som är långvarigt sjuka eller har en funktionsnedsättning. Detta uppdrag ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Satsningar på idrottande för äldre samt äldres delaktighet i demokratin

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna informerade om aktuella frågor som rör äldre.

- Mina områden som kultur- och demokratiminister berör människor i alla åldrar. Oavsett om det handlar om tillgång till kultur och idrott eller ett annat ideellt engagemang, rör det frågor om meningsfullhet och gemenskap. Det är viktigt för alla människor genom hela livet. Därför måste vi inom mina områden också aktivt inkludera äldre, både löpande och genom särskilda riktade insatser.

Pensionärskommittén

Pensionärskommittén som funnits sedan 1991 är ett forum för dialog och informationsutbyte mellan regeringen och representanter för organisationer som företräder pensionärerna. Pensionärskommitté träffas vanligtvis fyra gånger per år, socialminister Lena Hallengren är ordförande i kommittén. De organisationer som ingår i Pensionärskommittén är PRO, SKPF Pensionärerna, SPF Seniorerna, RPG, Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige och Sverigefinska Pensionärer.