Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Gröna given och strategisk innovation på EU:s ministerråd för konkurrenskraft

Publicerad

När EU-ländernas ministrar för konkurrenskraftsfrågor möts i Bryssel 27 februari står miljö- och klimatperspektivet på EU:s industripolitik i fokus. På mötets andra dag 28 februari ska forskningsministrarna diskutera ett strategiskt innovationsprogram.

Torbjörn Haak, ambassadör, och Matilda Ernkrans, forskningsminister i mötesrummet i Bryssel
Ambassadör Torbjörn Haak representerar Sverige på torsdagen. Forskningsminister Matilda Ernkrans deltar på mötets andra dag, fredag 28 februari. Foto: Europeiska unionens råd

Den europeiska gröna given

På mötet första dag ska ministrarna diskutera den gröna given med fokus på EU:s industriella utveckling. Diskussionen äger rum inför att EU-kommissionen planerar att presentera ett förslag till industristrategi och en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi senare i vår.

Tillgången till resurser, stöd till forskning och innovation, EU:s handlingsplan för batterier, den digitala teknikens möjligheter, energieffektivitet och återvinning är exempel på frågor som ryms inom ramen för den gröna givens industridiskussion.

Regeringen välkomnar den europeiska gröna given och anser att EU:s industri ska ta täten i miljö- och klimatomställningen. Det finns en stor potential i utvecklingen av ny teknik och innovation, vilket öppnar för stärkt europeisk konkurrenskraft, menar regeringen.

Rapport om EU:s inre marknad

EU-kommissionen ska också presentera en rapport om den inre marknaden.

Regeringen välkomnar rapporten och anser att den kan vara användbar i arbetet med att utvärdera den inre marknaden. Det är viktigt att arbetet med att analysera och motverka hinder för den inre marknaden fortsätter, anser regeringen.

Beslut om förbättrad lagstiftning

Ministrarna ska anta rådslutsatser om ett förslag från ordförandeskapet om bättre lagstiftning. Förslaget uppmanar EU-kommissionen att arbeta mer aktivt med att utvärdera konsekvenser och att granska reglers effektivitet.

Regeringen står bakom slutsatserna.

Strategiskt innovationsprogram

På mötets andra dag ska forskningsministrarna komma överens om ett förslag om det europeiska institutet för innovation och tekniks strategiska innovationsprogram.

Regeringen anser att förslaget till det strategiska innovationsprogrammet ger bra förutsättningar för att utveckla samverkan mellan högre utbildning, forskning och innovation. Regeringen anser vidare att reglerna i förordningen för Horisont Europa ska gälla även europeiska institutet för innovation och teknik. Det innebär att principerna om excellens, jämställdhet samt rapportering och utvärdering även ska gälla fullt ut för institutet och dess kunskaps- och innovationsgrupper.

Internationellt samarbete inom forskning och innovation

Forskningsministrarna ska även debattera strategin för internationellt samarbete inom forskning och innovation. Diskussionen kommer bland annat att handla om tredjeländers framtida deltagande i EU-program.

Regeringen anser att möjligheterna till internationellt samarbete inom forskning och innovation bör öka i Horisont Europa jämfört med tidigare ramprogram. Länder utanför EU bör därför ges utökade möjligheter att ansluta sig till hela eller delar av ramprogrammet.

Ambassadör Torbjörn Haak representerar Sverige på torsdag 27 februari. Forskningsminister Matilda Ernkrans deltar på mötets andra dag, fredag 28 februari.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Mer om mötet i konkurrenskraftsrådet 27-28 februari

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.