Artikel från Justitiedepartementet

Ändring i förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen beslutade den 27 mars om en ändring i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar, Polismyndighetens webbplats

Vad innebär förbudet?

Regeringen använder möjligheten i ordningslagen (2 kap. 15 §) att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om det är nödvändigt för att motverka en epidemi. Förbudet meddelas i en förordning. Förordningen ska upphävas när förbudet inte längre behövs.

Förordningen innebär att det, från och med söndag 29 mars och tills vidare, i hela Sverige, är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Regeringen har aviserat ett undantag från förbudet. Undantaget innebär att arrangemang på serveringsställen som träffas av den tillfälliga lagen (2020:526) om smittskyddsåtgärder på serveringsställen, det vill säga t.ex. restauranger och caféer, inte träffas av förbudet. Ändringen kommer att beslutas den 1 oktober och gäller från och med den 8 oktober.

Regeringen planerar också för ett ytterligare undantag gällande vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik. Undantaget skulle möjliggöra arrangemang med högst 500 deltagare där var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet vid sammankomsten eller tillställningen. Två personer som är i sällskap med varandra får anvisas sittplatser närmare än en meter ifrån varandra. Ett beslut om denna ändring planeras till den 8 oktober och ändringen skulle i så fall kunna börja gälla från och med den 15 oktober. För att regeringen ska kunna fatta aktuellt beslut krävs dock att smittläget fortfarande tillåter ett sådant undantag. Regeringen kommer att föra en nära dialog med Folkhälsomyndigheten i denna del och avser att återkomma i frågan så snart som möjligt.

Vilket grundlagsstöd har regeringen för detta beslut?

Enligt regeringsformen får regeringen, efter bemyndigande i lag, begränsa mötesfriheten och demonstrationsfriheten för att motverka farsot (epidemi). En sådan begränsning får inte gå längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett den. Varje begränsning måste alltså vara proportionerlig.

Vad är en allmän sammankomst? Vad är en offentlig tillställning?

Dessa begrepp definieras i 2 kap. 1–3 § ordningslagen.

Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter.

Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor.

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Handlar förbudet endast om tillståndspliktiga arrangemang?

Nej. Huvudregeln är att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är tillståndspliktiga endast om de anordnas på offentliga platser. Denna föreskrift gäller också allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som inte anordnas på offentliga platser, om deltagarna är fler än 50.

Vad blir konsekvensen om någon skulle trotsa förbudet?

Polismyndigheten får enligt 2 kap. 22 § ordningslagen inställa eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med en föreskrift som meddelats enligt 2 kap. 15 § i samma lag. Detta innefattar även redan beviljade tillstånd.

Straffet för att bryta mot förbudet är böter eller fängelse i högst sex månader, enligt 2 kap. 29 § ordningslagen.

Gäller förbudet endast inomhus?

Nej, även utomhus. Ordningslagen gör ingen skillnad på sammankomster/tillställningar som hålls inomhus respektive utomhus.

Är det förbjudet att arrangera demonstrationer?

Ja, om de är så stora att de omfattas av förordningen. Ordningslagen anger uttryckligen att demonstrationer är att betrakta som allmän sammankomst.

Vad är skillnaden mellan förbud enligt ordningslagen och Folkhälsomyndighetens allmänna råd?

Förbudet enligt den förordning som regeringen nu meddelat med stöd av ordningslagen avser allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. En arrangör som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Det finns inget motsvarande straffansvar eller annan sanktion kopplat till Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Det är dock viktigt att allmänheten följer råden och rekommendationerna och tar ansvar för att minska risken för smittspridning.

Undantaget för serveringsställen

Vad är ett serveringsställe?

En inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället. Definitionen finns i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Vad är det för smittskyddsåtgärder som man ska vidta vid serveringsställen?

Enligt lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen handlar det bland annat om att den som driver serveringsstället ansvarar för att lokalerna är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Vilken typ av smittskyddsåtgärder som ska vidtas på serveringsställen följer vidare av Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Beroende på smittskyddsläget kan dessa föreskrifter ändras både i mildrande och skärpande riktning. Lämpliga åtgärder för att undvika trängsel kan exempelvis, enligt Folkhälsomyndighetens nu gällande föreskrifter, vara att möblera om, markera avstånd på golvet som besökare bör hålla till varandra och begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.

Är undantaget vad gäller serveringsställen förenat med någon deltagarbegränsning?

Nej. Det finns inte heller någon sådan deltagarbegränsning i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Det är inbyggt i regleringen att man inte kan ha ett obegränsat antal gäster vid serveringsställena och att antalet gäster måste vara anpassat efter verksamhetsställets storlek. Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet får i ett enskilt fall besluta de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas och kan då bl.a. förbjuda att fler besökare än ett visst antal vistas på serveringsstället samtidigt.

Har ni gjort någon ändring i denna del i förhållande till det förslag som remitterades?

Nej.

Vad innebär ändringarna för Polismyndigheten?

Polismyndigheten har ansvar för att bevilja tillstånd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i de fall som ordningslagen kräver sådant tillstånd. Polismyndigheten får också ställa in och upplösa sammankomster och offentliga tillställningar under vissa förutsättningar. Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet ansvarar dock för att se till att regelverket om serveringsställen följs.

När krävs det tillstånd enligt ordningslagen?

Det är upp till varje arrangör att se till att man söker respektive anmäler allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till Polismyndigheten enligt ordningslagens regler.