Artikel från Justitiedepartementet

Ändringar i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar - frågor och svar

Publicerad · Uppdaterad

Smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt under hösten och vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge. Regeringen har därför beslutat att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med, som huvudregel, fler än åtta deltagare. Ett undantag görs för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Ändringarna träder i kraft den 24 november 2020. Utgångspunkten är att begränsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Om situationen inte har förbättrats kommer restriktionerna sannolikt att behöva förlängas över jul och nyår.

Regeringen använder möjligheten i ordningslagen (2 kap. 15 §) att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om det är nödvändigt för att motverka en epidemi. Förbudet meddelas i en förordning. Förordningen ska upphävas när förbudet inte längre behövs.

Förordningen kommer, i nära dialog med Folkhälsomyndigheten, att omprövas kontinuerligt.

Undantag

Regeringen beslutade den 20 november om ett undantag för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Undantaget innebär att det blir möjligt att hålla begravningsgudstjänster, urnsättning och motsvarande. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.

Den 22 oktober beslutade regeringen om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 deltagare kan hållas under vissa förutsättningar. Dessa ändringar gäller sedan den 1 november 2020.

Allmänt om förbudet

Enligt regeringsformen får regeringen, efter bemyndigande i lag, begränsa mötesfriheten och demonstrationsfriheten för att motverka farsot (epidemi). En sådan begränsning får inte gå längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett den. Varje begränsning måste alltså vara proportionerlig.

Vad som utgör en allmän sammankomst respektive en offentlig tillställning och som således omfattas av förbudet, regleras i ordningslagen.

Polismyndigheten och domstolarna ansvarar för den närmare tillämpningen av förordningen. Det inkluderar ställningstaganden till vilka verksamheter som omfattas av den. Varken regeringen, enskilda statsråd eller tjänstemän inom Regeringskansliet uttalar sig om hur förordningen tillämpas i enskilda fall.

Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster som hålls för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter.

Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader som till exempel julmarknader och mässor.

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

(2 kap. 1–3 § ordningslagen)

Nej. Huvudregeln är att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är tillståndspliktiga endast om de anordnas på offentliga platser. Förbudet gäller dock även allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som inte anordnas på offentliga platser.

Polismyndigheten får ställa in eller upplösa en samman­komst eller till­ställ­ning som hålls i strid med förbudet. Den som i egenskap av anordnare bryter mot förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kan vidare straffas för det. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Nej. Ordningslagen gör ingen skillnad på sammankomster och tillställningar som hålls inomhus respektive utomhus.

Nej, det är inte förbjudet att arrangera demonstrationer. Däremot gäller de begränsningar i deltagarantal som anges i förbudsförordningen också för bland annat demonstrationer. Polismyndigheten beslutar om tillstånd och utövar tillsyn över en sådan allmän sammankomst som en demonstration.

Förbudet enligt den förordning som regeringen nu meddelat med stöd av ordningslagen avser allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. En arrangör som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Det finns inget motsvarande straffansvar eller annan sanktion kopplat till Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Det är dock viktigt att allmänheten följer råden och rekommendationerna och tar ansvar för att minska risken för smittspridning.

Förbudet mot att hålla sammankomster och tillställningar med fler än åtta deltagare

Ändringarna innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare som huvudregel förbjuds. Undantaget för sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort. Ett undantag införs för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Det finns också ett undantag för sittande publik.

Måndagen den 23 november 2020 meddelade emellertid samtliga länsstyrelser att de, i samråd med smittskyddsläkare, valt att sänka deltagargränsen för sådana arrangemang som omfattas av undantaget till maximalt åtta personer.

Se t.ex. information på Länsstyrelsen Västmanland läns hemsida: 8-regeln även för sittande publik  

Förordningsändringarna träder i kraft tisdagen den 24 november 2020.

Förordningen gäller tills vidare, men utgångspunkten är att begränsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Förordningen kommer, i nära dialog med Folkhälso­myndigheten, att omprövas kontinuerligt. Om situationen inte har förbättrats kommer restriktionerna sannolikt att behöva förlängas över jul och nyår.

Man måste komma upp i 5–10 personer för att det över huvud taget ska ses som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, enligt Justitieombudsmannen. Regeringens beslut innebär alltså att vi lägger oss på ett absolut minimum. Länsstyrelsen har också i sitt remissvar uttryckt sig positivt till detta antal.

Risken för smitt­spridning är extra stor när människor samlas på små ytor under längre tid, t.ex. i en krogmiljö. Undantaget för serveringsställen innebär en risk för att publik som annars inte hade besökt serveringsstället kommer för att se t.ex. en artist eller något annat konstnärligt framförande. Beslutet ligger i linje med det beslut om att begränsa alkohol­försäljningen som tidigare kommunicerats.

I stora delar av landet gäller Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd som innebär att man över huvud taget inte ska umgås med andra utanför det egna hushållet. Det gäller såklart också på restauranger. Det finns en lag som reglerar vilka smittskyddsåtgärder som ska följas på en restaurang, bar eller café.

Av Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen framgår att den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Lämpliga åtgärder för att undvika trängsel kan, enligt Folkhälsomyndigheten, exempelvis vara att begränsa det totala antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.

Länsstyrelserna har i dialog med de regionala smittskyddsläkarna själva valt att sänka gränsen lokalt, vilket ligger i linje med den svenska strategin. Måndagen den 23 november 2020 meddelade samtliga länsstyrelser att de, i samråd med smittskyddsläkare, valt att sänka deltagargränsen för sådana arrangemang som omfattas av undantaget till maximalt åtta personer.

Se t.ex. information på Länsstyrelsen Västmanland läns hemsida: 8-regeln även för sittande publik   

Regeringen vill ge länsstyrelserna en möjlighet att släppa på restriktionerna när smittoläget tillåter detta och har därför valt att i detta läge inte fatta beslut om att ta bort detta undantag på nationell nivå, eftersom det inte är det här undantaget som är problemet i dagsläget. I

Länsstyrelserna kan fortsättningsvis meddela strängare förbud när det gäller en lägre gräns för sittande publik. De strängare reglerna kan både gälla för ett helt län eller för en del av ett län.

Genom kravet på en sittande publik som anvisats sittplatser med en meters avstånd och där det även i övrigt skapas förutsättningar att hålla ett sådant avstånd kan verksamheter bedrivas på ett smittsäkert sätt. Folkhälsomyndigheten har instämt i regeringens bedömning att undantaget ska vara kvar och framhållit att det är viktigt att rätt åtgärder sätts in för att bryta en utveckling, men även att åtgärderna är hållbara och proportionerliga över tid.

Samtliga länsstyrelser meddelade måndagen den 23 november 2020 att de, i samråd med smittskyddsläkare, valt att sänka deltagargränsen för sådana arrangemang som omfattas av undantaget till maximalt åtta personer.

Det är viktigt att regleringen inte är mer inskränkande än vad som är motiverat. Bedömningen är att detta är en rimlig avvägning mellan behovet av att skicka en tydlig signal och möjliggöra för lokala anpassningar. Samtidigt håller vi öppet för viss regional anpassning om smittläget så tillåter.

Det kan också lyftas fram att Folkhälsomyndigheten har instämt i regeringens bedömning att undantaget ska vara kvar och framhållit att det är viktigt att rätt åtgärder sätts in för att bryta en utveckling, men även att åtgärderna är hållbara och proportionerliga över tid.

Vad gäller träningar för barn och unga så omfattas dessa inte av förbudsförordningen eftersom sådan träning inte utgör allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Däremot kan Folkhälsomyndigheten komma med allmänna råd och rekommendationer. Regeringen vill att idrott och motion ska kunna bedrivas så långt möjligt men med beaktande av det allvarliga läget.

Som bl.a. Justitieombudsmannen har påpekat i sitt remissvar får sammankomsterna inte begränsas i större utsträckning än vad som är absolut nödvändigt med hänsyn till de syften som bär upp begränsningen. Allmänna sammankomster innefattar företeelser som skyddas av mötes- och demonstrationsfriheten, vilka är centrala i en demokratisk rättsstat. En viss möjlighet att arrangera allmänna sammankomster bör därför finnas kvar.

Danstillställningar omfattas av förbudet om åtta deltagare. Det kommer därför få vara max åtta personer som deltar i en danstillställning.

Samtliga länsstyrelser meddelade måndagen den 23 november 2020 att de, i samråd med smittskyddsläkare, valt att sänka deltagargränsen för sådana arrangemang som omfattas av undantaget till maximalt åtta personer.

Länsstyrelserna har möjlighet att höja deltagarantalet  när smittoläget så tillåter.

Restauranger regleras även fortsättningsvis enligt den tillfälliga lagen om serveringsställen. Regeringen har beslutat att ta bort undantaget för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på serveringsställen. Man kommer därför endast få vara totalt åtta personer på ett serveringsställe om t.ex. en artist uppträder eller om man har något annat konstnärligt framförande på ett serveringsställe t.ex. om man serverar mat på en teater.

Uppfyller restaurangen förutsättningarna för undantaget för sittande publik så får de vara max 300, givet att länsstyrelserna inte fattat ett annat beslut. Samtliga länsstyrelser meddelade måndagen den 23 november 2020 att de, i samråd med smittskyddsläkare, valt att sänka deltagargränsen för sådana arrangemang som omfattas av undantaget till maximalt åtta personer.

Länsstyrelserna kan regionalt fatta beslut om ett lägre deltagantal.

Ja men bara med max åtta deltagare. Uppfyller restaurangen förutsättningarna för undantaget för sittande publik så får de ha sittande deltagare upp till maximalt den gräns som fastställts regionalt.

Samtliga länsstyrelser meddelade måndagen den 23 november 2020 att de, i samråd med smittskyddsläkare, valt att sänka deltagargränsen för sådana arrangemang som omfattas av undantaget till maximalt åtta personer.

Länsstyrelserna kan också regionalt fatta beslut om ett lägre deltagantal. Om ingen regional maxgräns fastställts gäller den nationella gränsen om 300 personer.

Undantaget för begravningar

Regeringen har beslutat om ett undantag för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, som till exempel begravningsgudstjänster, urnsättningar och motsvarande arrangemang. Undantaget innebär att det tillåts vara max 20 deltagare vid en sådan sammankomst.

Om förutsättningarna för undantaget för sittande publik är uppfyllda, dvs. att var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet till varandra vid begravningsgudstjänsten, så skulle det kunna vara fler deltagare i enlighet med vad som gäller för undantaget för sittande deltagare.

Det nya undantaget omfattar endast sådana allmänna samman­komster som hålls för religionsutövning och därmed inte icke religiösa ceremonier.

Vi har beaktat de synpunkter som kommit in från remissinstanserna. Flera av intresseorganisationerna för trossamfund har pekat på att 20 stycken är det genomsnittliga antalet deltagare vid begravningar. Antalet lämnar också utrymme för att olika familjekonstellationer då ska kunna närvara för att ta farväl av den anhörige. Samtidigt behöver vi ha en viss restriktivitet med hänsyn till smittspridningen, vilket gör att det är nödvändigt att sätta ett högsta deltagarantal. Om däremot förutsättningarna för undantaget för sittande publik är uppfyllda så skulle det kunna vara fler vid en begravningsgudstjänst.

Polismyndigheten och domstolarna ansvarar för den närmare tillämpningen av förordningen. Det inkluderar ställningstaganden till vilka verksamheter som omfattas av den och vilka som t.ex. inkluderas i begreppet deltagare. Varken regeringen, enskilda statsråd eller tjänstemän inom Regeringskansliet uttalar sig om hur förordningen tillämpas i enskilda fall.

Ja, länsstyrelserna kan meddela begränsningar när det gäller en lägre deltagargräns än 20 vid dessa sammankomster. De strängare reglerna kan både gälla för ett helt län eller för en del av ett län.

Undantaget gäller för alla sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall. Vi gör inte skillnad på vilket trossamfund som håller i sammankomsten utan behandlar alla religionsutövare lika i detta avseende.

Vår bedömning är att en sammankomst med anledning av dödsfall, som t.ex. en begravning, är ett särskilt viktigt tillfälle när fler än vanligt avlider på grund av pandemin och möjligheten till avskedstagande kan vara begränsad. Begravningen är för många ett viktigt steg i sorgebearbetningen. I dessa tider ser vi det som särskilt angeläget att nära anhöriga inom rimlig tid ska kunna ta farväl av den avlidne.

Samtidigt är det angeläget att nu under en kortare tid minska smittspridningen. Då bedöms övriga begränsande åtgärder vara nödvändiga för att vända kurvan åt rätt håll igen.

Undantaget för sittande publik

Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller inte för arrangemang med sittande publik om högst 300 personer under förutsättning att arrangören ser till att det är en meters avstånd mellan sittplatserna och att arrangören även i övrigt skapar förutsättningar för deltagarna att hålla ett sådant avstånd vid arrangemanget. Två personer som är i sällskap med varandra får dock placeras närmare varandra än en meter.

Samtliga länsstyrelser meddelade måndagen den 23 november 2020 att de, i samråd med smittskyddsläkare, valt att sänka deltagargränsen för sådana arrangemang som omfattas av undantaget till maximalt åtta personer.

Undantaget gäller för alla arrangemang som kan anordnas för en sittande publik och som omfattas av förbudet för fler än åtta deltagare. Det är alltså inte verksamheten som avgör om man omfattas utan hur den offentliga tillställningen eller allmänna sammankomsten arrangeras.

Förutsättningen för att omfattas av undantaget är att arrangören ska se till att var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet till varandra vid sammankomsten eller tillställningen. Två deltagare som är i sällskap med varandra får anvisas sittplatser närmare än en meter från varandra. Detta innebär att allmänna sammankomster som t.ex. begravningar kan omfattas av undantaget för sittande publik även om regeringen nu även inför ett särskilt undantag för dessa sammankomster. Även t.ex. biografföreställningar och föreläsningar kan omfattas av undantaget.

Nej, undantaget gäller för alla arrangemang som omfattas av förbudsförordningen i dag där arrangören ser till att anvisa sittplatser och i övrigt skapar förutsättningar för deltagarna att hålla avstånd i enligt med det nya undantaget.

Det är upp till varje arrangör att se till att man söker respektive anmäler allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till Polismyndigheten enligt ordningslagens regler. Ändringarna som regeringen nu har genomfört innebär ingen ändring av tillståndsplikten.

Polismyndigheten har ett ansvar för att bevilja tillstånd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i de fall som ordningslagen kräver sådant tillstånd.

Polismyndigheten har också rätt att ställa in och upplösa sammankomster och offentliga tillställningar under vissa förutsättningar enligt ordningslagen.

Länsstyrelserna

Ja, länsstyrelserna kan meddela strängare förbud just när det gäller antalet deltagare. Samtliga länsstyrelser meddelade måndagen den 23 november 2020 att de, i samråd med smittskyddsläkare, valt att sänka deltagargränsen för sådana arrangemang som omfattas av undantaget till maximalt åtta personer.

Möjligheten gäller både lägre gräns vid arrangemang med sittande publik, färre än 20 deltagare vid begravningar och färre än åtta deltagare vid andra sammankomster och offentliga tillställningar. De strängare reglerna kan både gälla för ett helt län eller för en del av ett län.

Länsstyrelserna har mandat att i dialog med det regionala smittskyddet minska maxantalet tillåtna personer vid arrangemang med sittande publik. Regeringen följer hur länsstyrelserna tillämpar denna förordning regionalt. Samtliga länsstyrelser meddelade måndagen den 23 november 2020 att de, i samråd med smittskyddsläkare, valt att sänka deltagargränsen för sådana arrangemang som omfattas av undantaget till maximalt åtta personer.

Det är länsstyrelsen med landshövdingen som chef som fattar själva beslutet. Beslutet fattas i samråd med regionens ansvarige smittskyddsläkare, och ska utgå från den konstaterade smittspridningen.

Ja, flera länsstyrelser har utnyttjat denna möjlighet. Samtliga länsstyrelser meddelade måndagen den 23 november 2020 att de, i samråd med smittskyddsläkare valt att sänka deltagargränsen för sådana arrangemang som omfattas av undantaget till maximalt åtta personer.

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.