Artikel från Utrikesdepartementet

Civila samhället – en aktör för demokrati och fattigdomsbekämpning

Publicerad

Hur ett bra stöd till det civila samhället ser ut var temat för ett seminarium som Sveriges EU-representation i Bryssel stod värd för den 4 mars. Erfarenheter, möjligheter och nya planer för att stötta det civila samhället stod i fokus. Seminariet var det första i en serie om tre som EU-representationen lanserar inom ramen för regeringens demokratisatsning.

Talare på seminariet
Företrädare för det civila samhället, för Sida och EU-kommissionen delade med sig av erfarenheter vid seminariet. Karin Fällman, chef på Sida för stöd till civila samhället Marlene Holzner, chef för civila samhället, EU-kommissionens utvecklingssamarbete, DEVCO, Sascha Gabizon, direktör, organisationen Women Engage for a Common Future, Alan AtKisson, chef för Sidas avdelning för partnerskap och innovation Hans Lind, senior rådgivare på organisationen We Effect Foto: Sveriges EU-representation

Regeringens demokratisatsning

- Att arbeta för ett starkt civilsamhälle är särskilt viktigt i dagens läge, när demokratin utmanas i allt fler länder och många organisationer utsätts för hot och påtryckningar eller begränsas i sitt arbete av nya och hårdare lagar.

Det underströk Alan AtKisson, chef för avdelningen för partnerskap och innovation på biståndsmyndigheten Sida, när han deltog i seminariets diskussion om möjligheter och utmaningar i arbetet med att stärka det civila samhället.

Att stödja och stärka arbetet är en av prioriteringarna i regeringens demokratisatsning. Den centrala roll det civila samhällets organisationer spelar gör att de också är självklara aktörer i arbetet med utveckling och bistånd. Det förklarar varför drygt tio miljarder kronor, nästan 40 procent, av det bistånd som Sida hanterade förra året gick till stöd för det civila samhällets organisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa.

Effektivt stöd

Sida ger ofta stöd som löper över flera år och som stödjer samarbetsorganisationens hela verksamhet. Sida hjälper också organisationerna att själva utvecklas och bli mer öppna, ansvarstagande och demokratiska.

- Vår erfarenhet är att detta är ett effektivt sätt att stödja det civila samhället på. Det stärker deras egen förmåga och gör det möjligt att anpassa verksamheten utifrån nya krav, utmaningar och möjligheter, påpekade Karin Fällman, chef för Sidas enhet för stöd till civila samhället.

Ökad samverkan med EU-kommissionen

EU-kommissionen planerar att stärka sin samverkan med civila samhället, bland annat inom biståndet. Det innebär en starkare och mer systematisk dialog med representanter för det civila samhället i utvecklingsländer och mer stöd till lokala organisationer.

- Idag har vi tagit fram planer för samverkan och stöd till civila samhället i 107 länder – men vi kan och vill göra ännu mer. Att få ta del av Sveriges erfarenheter är bra och vi vill gärna samarbeta mer, sa Marlene Holzner, chef för enheten för civila samhället och stiftelser på EU-kommissionens direktorat för utvecklingssamarbete, DEVCO, vid mötet.

EU:s medlemsländer står tillsammans med EU-kommissionen för mer än hälften av allt bistånd i världen. Det gör EU till världens största biståndsgivare.

Det civila samhället har en viktig roll att spela i ett samhälles utveckling. Det bidrar till demokratisk utveckling, respekt för mänskliga rättigheter, minskad fattigdom och stöd vid humanitära katastrofer.

Det civila samhället består av enskilda människor, grupper och organisationer som agerar tillsammans för gemensamma intressen. Det handlar om folkrörelser, kvinnogrupper, miljörörelser, kooperativ, religiösa sammanslutningar, fackförbund och olika föreningar.

Producerat av EU-representationen

Mer om Sidas arbete med det civila samhället

Mer om regeringens demokratisatsning