Artikel från Finansdepartementet

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Publicerad · Uppdaterad

Den 26 mars och 3 april beslutade riksdagen om regeringens förslag om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Målet är att snabbt och i en betydande omfattning stärka företagens likviditet – i hela företagssektorn. Regeringen har därefter presenterat förslag om att förlänga anståndstiden och att möjligheten till anstånd fördubblas.

Förlängd möjlighet till anstånd i ytterligare ett år

Den 9 november presenterade regeringen ett förslag om att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. Det innebär att den sammanlagda anståndstiden kommer kunna uppgå till två år. En sådan förlängning föreslås kunna beviljas efter ansökan, om inte särskilda skäl talar emot det.

Ytterligare 300 miljarder kronor

Den 4 december remitterades ett förslag om att antalet anståndsperioder fördubblas och att dessa tak höjs till sex respektive två redovisningsperioder. Förslaget innebär att företag får möjlighet att få ytterligare drygt 300 miljarder kronor i likviditetsstöd genom anstånd.

För företag som vill ansöka om anstånd

På Skatteverkets hemsida finns information om hur företag ska göra för att ta del av möjligheten att få anstånd med skatteinbetalningar.

Reglerna innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.

Företagens möjlighet till anstånd föreslås omfatta sex månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 24 månader. Anstånd för moms som redovisas kvartalsvis föreslås kunna beviljas för två redovisningsperioder. När det gäller anstånd för moms som redovisas helårsvis så kan anstånd lämnas för högst ett beskattningsår och som längst under 24 månader.

Anstånd kommer inte beviljas företag som missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.

Anstånd med moms

Alla företag, oavsett företagsform, kommer kunna begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis. Reglerna började gälla den 30 mars respektive den 6 april 2020 beroende på hur momsen redovisas, men kan tillämpas retroaktivt.

För moms som redovisas helårsvis kan anståndet beviljas retroaktivt från och med den 27 december 2019. Det innebär att företag som har betalat in momsen från och med den 27 december 2019 kan få skatten återbetald av Skatteverket.

För företag som redovisar moms månadsvis eller kvartalsvis kan anstånd beviljas retroaktivt för perioder från och med januari 2020.

Anstånd med arbetsgivaravgifter och preliminärskatt

Företag som redovisar arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön kan begära anstånd för betalning av dessa avgifter och skatter. Reglerna började gälla den 30 mars 2020 och även dessa kan tillämpas retroaktivt. Det innebär till exempel att företag som har betalat in arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på sitt skattekonto i februari och mars för perioder från och med januari 2020 kan få skatten återbetald från Skatteverket.

Övrig information

Satsningen kan, beroende på hur situationen utvecklas, omfatta över 320 miljarder kronor om hela likviditetsförstärkningen via skattekontot utnyttjas.

Anstånden beräknades medföra en offentligfinansiell kostnad på 173 miljoner kronor med den ursprungliga nivån på anståndsavgiften. Efter att partierna i riksdagen enats om en ny nivå på anståndsavgiften beräknas den offentligfinansiella kostnaden till 628 miljoner kronor, en siffra som kan komma att ändras vid ett ökat användande.

Skatteverkets anslag höjs med 24 miljoner kronor under året för att kunna hantera anståndsansökningarna.

Exempel

För till exempel ett konferenshotell med 60 anställda som har en genomsnittlig månadslön på 36 950 kronor och en årsomsättning på 90 miljoner kronor blir den maximala likviditetsförstärkningen genom anståndet 6,8 miljoner kronor. Det motsvarar 7,6 procent av årsomsättningen eller 77,9 procent av kostnaden för arbetskraft under ett kvartal.

Särskilt om hur egenföretagare påverkas av de nya reglerna

Anstånd med moms för egenföretagare

Alla företag, oavsett företagsform, kommer kunna begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis.

Anstånd med preliminärskatt och egenavgifter för egenföretagare

För egenföretagare baseras preliminärskatt och egenavgifter på företagarens preliminära inkomstdeklaration, som lämnas i förskott inför året. Egenföretagare lämnar alltså inte in någon motsvarighet till arbetsgivardeklaration varje månad och omfattas därför inte av det föreslagna anståndssystemet (förutom när det gäller moms, se ovan).

Egenföretagare kan däremot när som helst begära jämkning hos Skatteverket om de tror att inkomsterna under året kommer bli lägre än vad de har uppgett tidigare. Preliminärskatten och egenavgifterna sänks då och likviditeten kan stärkas.

På Skatteverkets hemsida finns information om hur du som egenföretagare ändrar din preliminära inkomstdeklaration: Ändra din debiterade preliminärskatt

Egenföretagare kan även under vissa förutsättningar få återbetalning av redan betald preliminärskatt. Skatteverket kan då fatta ett beslut så att företagaren får det som har betalats för mycket återbetalat till skattekontot. Likviditeten kan alltså stärkas även på detta sätt.

På Skatteverkets hemsida finns information om hur du som egenföretagare ansöker om återbetalning av preliminärskatt: Förtidsåterbetalning – för dig som har debiterad preliminärskatt

Frågor och svar

Kan även ideella föreningar och ekonomiska föreningar få anstånd?

Ja, det finns ingen begränsning när det gäller organisationsform. Alla skattebetalare som betalar de specifika skatterna och avgifterna kan beviljas anståndet, förutsatt att kraven om att de inte får ha misskött sin ekonomi med mera är uppfyllt.  

Vilken avgift och ränta tas ut på anståndet?

Den sammantagna räntan kommer att sänkas. Under de första sex månaderna av anståndet kommer endast en ränta på 1,25 procent tas ut. Därefter tillkommer en anståndsavgift på 0,2 procent per månad. Det motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1 procent per år, eller 1,6 procent under det första halvåret uttryckt som årsränta. Jämfört med den nu gällande regleringen innebär detta en halvering av den sammantagna räntenivån.

Den 14 maj överlämnade regeringen förslaget om att sänka den sammantagna räntenivån till riksdagen.

Vilka typer av företag gynnas av att anståndet kan beviljas retroaktivt?

Det kan till exempel handla om ett företag som inte har någon försäljning just nu och därför inte har någon moms att begära anstånd för. Då kan de få tillbaka redan inbetald moms avseende tidigare perioder.