Artikel från Justitiedepartementet

Frågor och svar – inreseförbud till EU via Sverige

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har den 17 mars, med anledning av Europeiska rådets och kommissionens uppmaning, beslutat att tillfälligt förbjuda icke nödvändiga resor till Sverige från ett annat land, med undantag för EES-länder och Schweiz, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Vad innebär det här beslutet?

Det innebär att regeringen helt i enlighet med vad medlemsstaterna har kommit överens om på EU-nivå tillfälligt stoppar icke nödvändiga resor till Sverige från ett annat land, med undantag för EES-länder och Schweiz. Syftet är att hindra spridningen av coronaviruset. Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet. Det finns även undantag för t.ex. EES-medborgare och deras familjemedlemmar om syftet med inresan är att återvända till sitt hem. Även andra personer som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kommer fortfarande att kunna resa hit. Det här är en exceptionell åtgärd och inreseförbudet är tillfälligt.

Varför kommer det här beslutet nu?

EU:s medlemsstater har ställt sig bakom en uppmaning från kommissionen att vidta åtgärder för att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till EU. Syftet är att mildra effekterna av coronaviruset. Coronaviruset är en internationell angelägenhet som kräver koordinerade åtgärder. Regeringen har därför beslutat att hörsamma uppmaningen och utfärda ett tillfälligt inreseförbud i linje med kommissionens rekommendationer.

Vilka omfattas av inreseförbudet?

Inreseförbudet gäller som utgångspunkt för utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett annat land, med undantag för EES-länder och Schweiz. Det är därmed tillåtet att resa in till Sverige från följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Kungariket (Storbritannien), Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Inreseförbudet gäller alltså inte svenska medborgare. Det finns vidare flera viktiga undantag till förbudet (se nästa fråga).

Påverkar inreseförbudet resandet inom EU?

Inreseförbudet påverkar inte resor från ett annat EU-land till Sverige.

Vilka personer är undantagna från inreseförbudet?

Inreseförbudet gäller inte för personer vars syfte med resan är att återvända till sitt hem om han eller hon:

 • är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz eller är familjemedlem till en sådan medborgare,
 • har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat,
 • har ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat eller Schweiz, eller
 • har nationell visering i Sverige.

Inreseförbudet gäller därutöver inte heller för personer som har särskilt ange­lägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige. Detta kan till exempel vara fallet för

 • hälso- och sjukvårdspersonal,
 • gränsarbetare,
 • personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn,
 • diplomatiska tjänstemän och vissa avlönade konsulära tjänstemän samt deras familjer och anställda,
 • främmande staters kurirer,
 • personer som arbetar i internationella organisationer, militär personal och hjälparbetare,
 • passagerare i transit,
 • personer med trängande familjeskäl, och
 • personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl.

Uppräkningen över personer som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga uppgifter är endast exempel och det kan alltså även finnas andra kategorier av personer som ska undantas. Det blir en fråga för de tillämpande myndigheterna att i varje enskilt fall avgöra hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas. Syftet med åtgärden är att mildra effekterna av coronaviruset. Detta är en tillfällig åtgärd.

Varför har Sverige valt att undanta vissa resenärer från inreseförbudet men inte andra?

Listan över undantag från inreseförbudet överensstämmer med de undantag som EU-kommissionen angav i sitt meddelande den 16 mars. Regeringen har valt att följa det vi har kommit överens om på EU-nivå när det gäller vilka grupper som inte bör omfattas av inreseförbudet. Det handlar om en exceptionell åtgärd och det är viktigt att den inte drabbar enskilda hårdare än vad som är nödvändigt. Regeringen följer dock noga utvecklingen kring det nya coronaviruset och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter och andra länder.

Hur länge kommer inreseförbudet att gälla?

Inreseförbudet börjar gälla den 19 mars och kommer att vara i 30 dagar till att börja med. Detta ligger helt i linje med det som kommissionen rekommenderade i sitt meddelande den 16 mars.

Vad gäller för resor från Förenade Kungariket (Storbritannien) till Sverige och vad gäller för brittiska medborgare?

Det följer av utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU att EU-rätten även gäller i förhållande till Storbritannien under den övergångsperiod som löper fram till den 31 december 2020. Det betyder att brittiska medborgare fortfarande är att anse som EES-medborgare och att resor från Storbritannien inte träffas av förbudet.

Vad gäller för personer som bor i Danmark eller ett annat nordiskt grannland och som jobbar i Sverige?

Resor från Danmark, Norge och Finland omfattas inte av inreseförbudet eftersom de länderna tillhör EES-området. 

Kommer personer som bor utomlands kunna hälsa på anhöriga i Sverige?

Det beror på vilket land de reser från. Huvudregeln är att personer som reser till Sverige från ett annat land, med undantag för EES-länder och Schweiz, kommer att nekas inresa. Undantag kan dock göras för bl.a. trängande familjeskäl men hur detta ska bedömas är en fråga för Polismyndigheten. Svenska medborgare som är bosatta utomlands omfattas inte av det här beslutet.

Kommer transporter av varor, t.ex. mat och läkemedel, påverkas av beslutet?

Från inreseförbudet finns ett uttryckligt undantag för personer som transporterar varor. 

Vad innebär det här för svenskar som befinner sig utomlands?

Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet. Svenska medborgare som återvänder hem kommer alltså att kunna resa in i Sverige trots det tillfälliga inreseförbudet.

Kommer asylsökande att påverkas av det tillfälliga inreseförbudet?

Rätten till asyl påverkas inte av beslutet.

Vad gäller för dem som har uppehållstillstånd i Sverige?

Den som har uppehållstillstånd i Sverige undantas från inreseförbudet om syftet med inresan är att återvända hem. 

Vad innebär beslutet för utbytesstudenter som studerar i Sverige men som är utomlands, kan de återvända till Sverige?

En tredjelandsmedborgare som ska studera i Sverige i mer än tre månader behöver som regel ett uppehållstillstånd. Personer som har uppehållstillstånd i Sverige kommer få resa till Sverige om syftet är att återvända hem.

Har du frågor?

Frågor från allmänheten om den praktiska tillämpningen besvaras av polisen. Besök www.polisen.se eller ring 114 14.