Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Framtidssäkrad bolagsportfölj med schyssta villkor

Publicerad

Regeringen beslutade den 27 februari om statens ägarpolicy och regeringens principer för bolag med statligt ägande. I den nya ägarpolicyn har kraven på bolagen skärpts inom flera viktiga områden.

Förändringarna i statens ägarpolicy och regeringens principer för bolag med statligt ägande inbegriper:

Strategiska mål för hållbart värdeskapande

Regeringen fortsätter höja ambitionen inom hållbart företagande och vill förflytta bolagen från separata hållbarhetsstrategier till hållbara strategier med ett långsiktigt hållbart värdeskapande i centrum. Ett viktigt steg i det arbetet är att de statligt ägda bolagen ska sätta tydliga strategiska mål i riktning mot ett långsiktigt hållbart värdeskapande. Regeringen inför även nya krav på att bolagen ska hantera och transparent redogöra för verksamhetens klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. I ägarpolicyn understryks även att bolagens arbete ska fortsätta att vägledas av Agenda 2030 och att barns rättigheter är en viktig del av ett hållbart företagande.

Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp

Schyssta villkor är prioriterat för regeringen. Regeringen säkerställer i den nya ägarpolicyn att bolagen med statligt ägande ställer ändamålsenliga krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp, som bidrar till det gemensamma arbetet med att hantera de utmaningar som kan finnas i leverantörsledet. Kraven innebär ett förtydligande av de ambitioner som regeringen sedan tidigare har haft, att bolagen med statligt ägande ska arbeta för bl.a. en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter samt goda och anständiga arbetsvillkor. Ett område där det blir tydligare är att det nu ingår att huvudleverantören ska ställa kraven vidare på underleverantörer.

Systematiskt och ambitiöst säkerhetsarbete

Mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget i omvärlden lyfter regeringen fram vikten av den nya säkerhetsskyddslagen. Det är också viktigt att alla bolag med statligt ägande bedriver ett aktivt, systematiskt, ambitiöst och ansvarsfullt säkerhetsarbete. Ett ambitiöst säkerhetsarbete över den statliga bolagsportföljen bidrar såväl till att skapa långsiktigt hållbara bolag som till att säkerställa viktiga funktioner för samhället.

Nya regler i aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kring ersättningar till ledande befattningshavare i noterade aktiebolag

Styrelserna i bolag med statligt ägande ska behandla frågor om ersättning till de ledande befattningshavarna på ett medvetet, ansvarsfullt och transparent sätt. Den totala ersättningen ska vara rimlig, präglad av måttfullhet och väl avvägd samt bidra till en god etik och företagskultur.

Regeringens ersättningsprinciper har uppdaterats mot bakgrund av nya regler i aktiebolagslagen (ABL) och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) kring ersättningar till ledande befattningshavare i noterade bolag som följer av implementering av EU-direktiv. Ändringarna innebär att de statligt ägda bolagen fortsatt ska följa de regler som gäller för noterade bolag kring ersättningar till ledande befattningshavare. För att säkerställa en fortsatt hög grad av transparens kring ersättningar i statligt ägda bolag krävs årliga stämmobeslut för bolagets ersättningsriktlinjer och kravet på särredovisning av ersättningar till samtliga ledande befattningshavare kvarstår.

Kontakt

Christine Leandersson
Ämnesråd
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Christine Leandersson

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Om statens ägarpolicy

Statens ägarpolicy är ett centralt dokument i styrningen av bolagen med statligt ägande. I statens ägarpolicy redogör regeringen för sina uppdrag och mål, tillämpliga ramverk och sin inställning i viktiga principfrågor avseende ägarstyrningen av samtliga bolag med statligt ägande.

Ägarpolicyn tillämpas i majoritetsägda bolag med statligt ägande. I övriga bolag där staten är delägare verkar staten i dialog med övriga ägare för att ägarpolicyn ska tillämpas. Sedan 2017 beslutas ägarpolicyn vid årsstämman i de statligt helägda bolagen vilket innebär att policyn aktiebolagsrättsligt utgör en bindande instruktion (ägaranvisning) till bolagets styrelse.

Ägarpolicyn ingår som en del i regeringens årliga skrivelse till riksdagen avseende förvaltningen av bolagen med statligt ägande.