Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var han energi- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var han energi- och digitaliseringsminister.

Jämställdhet är en prioritering

Publicerad

– Just nu pågår det en jämställdhetsbacklash i världen och vi ska göra allt vad vi kan för att vända den trenden. Jag vill att Sverige återigen ska bli världens mest jämställda land. Alla våra myndigheter ska redogöra för hur de på strategisk nivå har arbetat och avser att arbeta för att främja jämställdhet inom sektorn och inom myndigheten, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Jämställdhet är en viktig del i den svenska transportpolitiken. Den svenska transportpolitiken ska verka för att nå regeringens jämställdhetspolitiska mål. Det betyder att transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Regeringen arbetar för ett mer jämställt transportsystem genom att se till att kvinnors och mäns perspektiv och värderingar är synliggjorda inför beslut samt att se till att kvinnor och män är med i beslutande organ och har samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning.

Trafikverket har fått regeringens uppdrag att redovisa vad social hållbarhet innebär när det gäller transportinfrastruktur och hur social hållbarhet kan integreras i transportplaneringen. Trafikverket bedriver nu fortsatt utvecklingsarbete på detta område och finansierar bland annat forskning om transportplanering ur ett socialt perspektiv.

Det behövs fler digitala specialister som är kvinnor

Digitaliseringsstrategin pekar ut riktningen för digitaliseringspolitiken och understryker att alla kvinnor och män ska erbjudas samma förutsättningar att ta del av digital information och tjänster från det offentliga samt kunna använda och utveckla sin digitala kompetens. Regeringens vision är ett hållbart digitaliserat Sverige.

För en hållbar samhällsutveckling, där digitaliseringens möjligheter tas tillvara, behöver jämställdhet beaktas inom de branscher där nya digitala lösningar utvecklas. Det är därför viktigt att en högre andel kvinnor utbildar sig till och arbetar som digitala specialister. För att bidra till ett större utbud av digitala specialister har regeringen gett Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Tillväxtverket i uppdrag att föreslå åtgärder som leder till att kompetensförsörjningen av digital spetskompetens utvecklas. Myndigheterna ska också föra en dialog om samverkan mellan berörda aktörer på området för att öka tillgången på digital spetskompetens.

– Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå dit måste tillgången till digital spetskompetens öka. En viktig faktor är att öka antalet kvinnor inom sektorn, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var han energi- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var han energi- och digitaliseringsminister.