Artikel från Miljödepartementet

Luftkvalitet, klimatstrategi och klimatlag på EU:s miljöministermöte

Publicerad

När miljö- och klimatminister Isabella Lövin träffar sina EU-kollegor i Bryssel 5 mars ska de diskutera den europeiska gröna given. Ministrarna ska även komma överens om ett förslag om luftkvalitet samt om EU:s långsiktiga klimatstrategi och godkänna att den skickas in till FN. På mötet ska EU-kommissionen också presentera ett förslag till en europeisk klimatlag.

Isabella Lövin och Michal Kurtyka
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin representerar Sverige på mötet i Bryssel. Här i samtal med Polens klimatminister Michal Kurtyka på miljörådet i december. Foto: Europeiska unionens råd

Den europeiska gröna given

I december presenterade kommissionen ett meddelande om den europeiska gröna given. På miljörådets möte ska EU:s miljöministrar diskutera den gröna given samt vilka konkreta steg som måste tas för att uppnå EU:s mål om klimatneutralitet till 2050.

Regeringen välkomnar den europeiska gröna given och att kommissionen prioriterar miljö- och klimatfrågorna. Det är viktigt att ambitionen att integrera hållbarhet i all EU-politik omsätts i konkret politik och lagstiftning för att påskynda omställningen till ett klimatneutralt och hållbart Europa.

Regeringen anser att en klimatlag på EU-nivå om netto-nollutsläpp till senast 2050 i lagstiftning, samt förslag om en skärpning av EU:s utsläppsminskningsmål till 2030, är viktiga delar i den gröna given.

Regeringen anser att ytterligare en viktig del i gröna given är en cirkulär, biobaserad ekonomi för vilken giftfria kretslopp är nödvändig, samt att den handlingsplan för cirkulär ekonomi som ska presenteras i nästa vecka bör innefatta initiativ till en textilstrategi och åtgärder relaterat till mikroplaster.

EU:s långsiktiga klimatstrategi

Ministrarna ska även komma överens om EU:s långsiktiga strategi för utveckling mot låga växthusgasutsläpp som EU ska skicka in till FN:s klimatsekretariat.
 
Regeringen välkomnar att Europeiska rådet vid sitt möte i december 2019 enades om att EU ska uppnå klimatneutralitet till 2050 och det viktiga målet ligger till grund för EU:s långsiktiga klimatstrategi. Regeringen kan därför ställa sig bakom ett antagande av strategin.

Luftkvalitet

Enligt planen ska miljöministrarna också komma överens om rådsslutsatser om luftkvalitet.

Regeringen välkomnar förslaget till slutsatser och anser att det är viktigt att slutsatserna blir ambitiösa och tydligt visar vägen i det fortsatta arbetet för att förbättra luftkvaliteten för såväl miljön som EU-medborgarnas hälsa. Det är därför viktigt att EU-kommissionen så snart som möjligt presenterar ett förslag till reviderat luftkvalitetsdirektiv med skärpta mål- och gränsvärden i linje med WHO:s riktlinjer för luftkvalitet.

Vattenlagstiftning

Ministrar ska även diskutera hälsokontrollen av EU:s vattenlagstiftning efter EU-kommissionens rapport i december.

Regeringen välkomnar EU-kommissionens rapport om hälsokontrollen av EU:s vattenlagstiftning. Regeringen menar att det fortsatt behövs en stark lagstiftning på EU-nivå. Vattendirektivet har i hög grad bidragit till ökad kunskap och skydd av våra vatten, samt till en utvecklad förvaltning av vattenresurserna. Lagstiftningen är också väsentlig för att de åtgärder som behöver genomföras på land för att förbättra havsmiljön ska komma till stånd. Det är speciellt tydligt för Östersjön som har omfattande områden med döda bottnar.

Europeisk klimatlag och mekanismen för en rättvis omställning

EU-kommissionen kommer också presentera förslaget till en europeisk klimatlag och en mekanism för rättvis omställning inom ramen för den europeiska gröna given.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Kommenterad dagordning för miljörådet 5 mars

Mer om mötet i miljörådet 5 mars

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.