Innehållet publicerades under perioden

-

Offentlig förvaltning ska bli bättre på digitala investeringar

Publicerad

Regeringen beslutade i februari att ge Statskontoret och Myndigheten för digital förvaltning i uppdrag att analysera och ta fram förslag på utvecklad styrning av digitala investeringar i offentlig förvaltning.

Analysen som Statskontoret och myndigheten för digital förvaltning ska genomföra ska svara på om regeringens nuvarande styrning av, och statliga myndigheters arbete med nyttorealisering och effekthemtagning är ändamålsenlig. Därtill ska en analys av bland annat Norge och Englands styrning av digitala investeringar genomföras. Uppdraget ska utmynna i förslag på utvecklad styrning av digitala investeringar.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 10 december 2020.

Bakgrund

Myndigheten för digital förvaltning konstaterade 2019 att det finns stor förbättringspotential hos statliga myndigheter vad gäller nyttorealisering då endast ett fåtal myndigheter beslutar om och följer upp hur nyttor av genomförda it-investeringar realiseras.

Expertgruppen för digitala investeringar pekade i sin slutrapport på att förväntade effekter alltför sällan var det som låg till grund för beslut om en digital investering och Riksrevisionen har konstaterat att många myndigheter är dåligt rustade för att göra den digitala transformation som de önskar sig, något som kan försvåra och försena den effekthemtagning som hade varit önskvärd.