Satsningar inom utbildningsområdet

Publicerad

Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. För att möta ett ökat behov av utbildning och omställning på arbetsmarknaden föreslås ett antal satsningar.

Regionalt yrkesvux
Yrkeshögskola
Folkbildning
Universitet och högskolor

Regionalt yrkesvux

Fler ges möjlighet att utbilda sig till ett bristyrke inom yrkesvux

De som förlorar sina jobb med anledning av det nya coronaviruset ska ges goda möjligheter att utbilda sig. Kommunerna bör därför ges bättre förutsättningar att erbjuda gymnasial yrkesutbildning till vuxna. Utbildningar inom regionalt yrkesvux ger möjlighet att utvecklas inom en bransch eller växla till en bransch där det råder kompetensbrist. Exempelvis kan en person som arbetat som servitris utbilda sig till kock och den som arbetat inom besöksnäringen utbilda sig för arbete inom välfärden.

Regeringen föreslår nu att kravet på att kommunerna finansierar lika många platser själva som staten finansierar tas bort för 2020 och staten finansierar samtliga platser i yrkesvux samt ytterligare 1 500 platser under 2020.

Anslaget för regionalt yrkesvux föreslås ökas med 675 miljoner kronor under 2020 och ytterligare 25 miljoner kronor föreslås för studiestöd för de tillkommande platserna.

Yrkeshögskola

Fler får möjlighet att studera inom yrkeshögskolan

Utbildningar och kurser inom yrkeshögskolan ger möjligheter till att utvecklas inom sin bransch eller att byta bransch. För att möta det väntade ökade intresset för att studera inom yrkeshögskolan föreslås att antalet platser utökas. För att snabbt utöka det ordinarie utbildningsutbudet föreslås att 250 miljoner kronor inklusive studiestöd tillförs för 5 000 fler platser under 2020 på redan beslutade utbildningar inom yrkeshögskolan.

Fler kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan för snabb omställning

För att möta nya behov av omställning på arbetsmarknaden föreslås att 80 miljoner kronor inklusive studiestöd tillförs för kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan, vilket ger minst ytterligare 3 500 studerande möjlighet att ta del av sådan utbildning redan i år. Dessa kurser fokuserar bland annat på att möta behovet av ökade kunskaper med anledning av klimatomställning och digitalisering. Kurser och kurspaket kan också möta utbildningsbehoven i de branscher som drabbats hårdast till följd av virusutbrottet.

Försöksverksamhet för en snabbare väg genom yrkeshögskolan

En försöksverksamhet för en snabbare och flexiblare väg till en yrkeshögskoleexamen för den som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleexamen föreslås införas. En sådan möjlighet skulle kunna nyttjas av någon med gedigen erfarenhet och vilja att arbeta vidare inom sin bransch, men med ytterligare ansvar. Det skulle exempelvis kunna handla om en undersköterska med lång erfarenhet som vill ta klivet till att bli specialistundersköterska.

I budgeten föreslås 35 miljoner kronor inklusive studiestöd för detta ändamål per år 2020, 2021 och 2022.

Mer stöd till distansundervisning inom Myndigheten för yrkeshögskolans ansvarsområde

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendation att bedriva distansundervisning inom vissa utbildningsformer behöver Myndigheten för yrkeshögskolan utöka stödet till utbildningsanordnare för att bistå dem i att säkra kvaliteten i distansundervisningen. I budgeten för 2020 föreslås 5 miljoner kronor för detta ändamål.

För Myndigheten för yrkeshögskolans hantering av de samlade satsningarna föreslås förvaltningsanslaget ökas med 4 miljoner kronor 2020.

Folkbildning

Fler ges en annan och andra chans inom folkhögskolan

Folkhögskolan är viktig för att bland annat ge personer som saknar grundläggande kompetens en annan och andra chans att studera.  

För att möta ett ökat utbildningsbehov hos vuxna föreslås att folkhögskolorna tillförs 76 miljoner kronor inklusive studiemedel 2020 för att skapa motsvarande ca 500 årsplatser på folkhögskolans allmänna kurs, som ger vuxna möjlighet att slutföra grund- och gymnasieskolan, samt yrkesutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Staten står för hela kostnaden för dessa platser och ingen regional medfinansiering kommer att behövas.

Kompetensutveckling via studieförbunden

Studieförbunden föreslås tillföras 30 miljoner kronor under 2020 för att förstärka sina insatser på distans för att möta ett ökat behov av kompetensutveckling hos vuxna, exempelvis distanskurser inom IT, ekonomi och språk.

Universitet och högskolor

Slopat fribelopp under 2020 för att fler ska kunna avlasta vården

Regeringen vill underlätta för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som för tillfället studerar att gå in och avlasta. Därför föreslår regeringen att tillfälligt under 2020 avskaffa det så kallade fribeloppet, som reglerar hur mycket en studerande får tjäna utan att studiemedlen minskas. Beslutet innebär att du har rätt till studiemedel under 2020 oberoende av vilken inkomst man haft tidigare under året.

Syftet är att möjliggöra för till exempel vårdpersonal som studerar att gå in och avlasta vården utan att sedan drabbas negativt. Satsningen föreslås omfatta en miljard kronor.

Utbrottet av det nya coronaviruset har aktualiserat behovet av särskild lagstiftning vid extraordinära händelser som t.ex. utbrott av samhällsfarliga sjukdomar. I en sådan här situation kan studiestödet behöva se annorlunda ut under en period för att dämpa samhällseffekterna av sjukdomen. Ett förslag har utarbetats i Utbildningsdepartementet om en ändring i studiestödslagen som möjliggör för regeringen att meddela föreskrifter om att studerandes inkomst vid extraordinära händelser i fredstid ska beaktas i annan utsträckning än vad som annars följer av studiestödslagen.

Rusta högskolorna för att kunna ta emot fler studenter

Regeringen bedömer att det på grund av det rådande läget kommer finnas ett ökat behov av utbildning. Det behövs utbildning för att vidareutveckla tidigare kompetens, ställa om till en annan inriktning eller ett annat yrke, eller för att genom öppen nätbaserad utbildning inhämta nya kunskaper. Regeringen bedömer också att det krävs resurser till universitet och högskolor för att möjliggöra för fler studenter att läsa sommarkurser och kvällskurser, eller för att påbörja en längre utbildning för att förstärka möjligheterna på arbetsmarknaden. Sammantaget föreslås satsningar på utbildning vid högskolan motsvarande 9 300 fler platser 2020 (4 800 helårsstudenter) och 6 600 platser 2021 (6 600 helårsstudenter). Resursmässigt föreslås 683 miljoner kronor 2020 och 862 miljoner kronor 2021 inklusive studiemedel.

Fler studenter ska kunna läsa sommarkurser

Det förändrade läget på arbetsmarknaden tyder på att fler på kort tid behöver utbildning. En möjlighet är att läsa sommarkurser redan i sommar. Sommarkurserna kan ge studenter möjlighet att läsa in en utbildning i snabbare takt, men även till att bredda sina studier till andra områden, eller för att genomgå kurser för vidareutbildning. För att möjliggöra att fler kan läsa kurser under sommaren och för att kunna ge information om utbudet av sommarkurser föreslår regeringen att 127 miljoner kronor tillförs universitet och högskolor under 2020. Tillförseln av resurser motsvarar ca 6 000 sommarkursplatser (1 500 helårsstudenter) Totalt föreslår regeringen att 177 miljoner kronor inklusive studiemedel satsas för att fler studenter ska kunna läsa sommarkurser under 2020. Det finns närmare 400 sommarkurser som fortfarande är öppna för sen anmälan.

Här kan du se vilka kurser det fortfarande går att anmäla sig till

Högskolan förstärks med 2 600 permanenta platser

De närmaste åren förväntas fler söka sig till högskolan för att påbörja en utbildning eller för att omskola sig och utveckla tidigare kompetens. Regeringen föreslår därför att det tillförs 111 miljoner kronor till universitet och högskolor fr.o.m. 2020, vilket beräknas motsvara ca 1 300 helårsstudenter. I första hand bör medel användas för utbildningar där det bedöms råda en brist på kompetens, men medel kan även användas för att bygga ut utbildningar där det bedöms bli ett ökat söktryck. De ökade resurserna bör också användas för att bygga ut utbildningar som kan underlätta för personer som är i behov av omställning. Totalt föreslår regeringen att 154 miljoner kronor inklusive studiemedel satsats för att fler ska få möjlighet att studera på högskolan. Fr.o.m. 2021 beräknas ca 308 miljoner kronor tillföras för fler studenter i högskolan inklusive studiemedel vilket beräknas motsvara drygt 2 600 helårsstudenter.

Basårssatsning för att öppna fler vägar till högskolan

Basåret gör det möjligt att komplettera kunskaper och bli behörig till högskolan. Utbildningen är också viktig för det livslånga lärandet och har stor betydelse för rekryteringen till bland annat tekniska utbildningar.

För att möjliggöra för fler att läsa basåret för att på så sätt ge behörighet att söka till bland annat vårdutbildningar och tekniska utbildningar föreslår regeringen att universitet och högskolor tillförs drygt 210 miljoner kronor under 2020 och 420 miljoner kronor 2021 för behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning. Detta beräknas motsvara ca 2 000 helårsstudenter redan till hösten och 4 000 helårsstudenter 2021.

Totalt innebär förslaget att 277 miljoner kronor inklusive studiemedel satsas under 2020 och 554 miljoner kronor 2021. Det här är en viktig åtgärd för att möjliggöra omskolning, men även för att fler nya studenter ska kunna påbörja en bristyrkesutbildning. 

Fler ska kunna ställa om till läraryrket

Fler personer med högskoleutbildning bör kunna omskola sig till ämneslärare genom kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Därför föreslår regeringen att universitet och högskolor får medel under 2020 för att kunna öka valideringen av tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenhet. På så sätt får fler möjlighet att omskola sig till ämneslärare.  För att kunna utöka insatserna för validering inom Vidareutbildning av obehöriga lärare (VAL) så att fler ska kunna antas till VAL föreslås ytterligare medel fördelas under 2020. Totalt föreslår regeringen att 15 miljoner kronor satsas på ökad validering under 2020.

Regeringen bedömer även att regeländringar kan behövas för att underlätta omställning till läraryrket ytterligare. Ett arbete pågår för att möjliggöra för fler att kunna studera en KPU och regeringen kommer att återkomma med fler åtgärder.

Förstärkta möjligheter till distansundervisning och nätbaserad utbildning

Under våren har universitet och högskolor övergått till att huvudsakligen ha undervisning på distans. För att stärka detta arbete och kvaliteten i distansundervisningen föreslår regeringen att universitet och högskolor tillförs medel under 2020.

Universitet och högskolor kan genom öppen nätbaserad utbildning (så kallade moocar) erbjuda undervisning som är avgiftsfri och öppen för allmänheten. Moocar ger inte högskolepoäng, men kan komma att tillgodoräknas inom en senare högskoleutbildning. Individer som varslas kan genom öppen nätbaserad utbildning snabbt börja påbörja kunskapsinhämtning. Fler bör därför få möjlighet att ta del av sådan utbildning och kunskapen om denna utbildningsform bör öka. Regeringen föreslår därför att ytterligare medel tillförs för att möjliggöra ett ökat utbud och mer information om de moocar som finns tillgängliga. Totalt föreslår regeringen att 50 miljoner kronor satsas för att förstärka möjligheter till distansundervisning och öppen nätbaserad utbildning under 2020.

Regeringen föreslår även att Swedish University Computer Network (Sunet) som tillhandahåller infrastruktur och plattformar för distansundervisning tillförs ytterligare 10 miljoner kronor under 2020 för att stärka arbetet med övergång till undervisning på distans.

Förstärkning av Universitets- och högskolerådet med 10 miljoner kronor

Regeringen föreslår att Universitets- och högskolerådet (UHR) ska få ytterligare 10 miljoner kronor under 2020. UHR har fått en ökad arbetsbelastning till följd av att universitet och högskolor under våren övergått till undervisning på distans. Under våren har också högskoleprovet ställts in för att minska smittspridningen och UHR kommer troligen få ökad arbetsbelastning i anslutning till sommarens och höstens antagningar. Därför föreslår regeringen att UHR ska få 10 miljoner kronor ytterligare bland annat för att kunna hantera ett ökat antal ärenden och frågor samt för utökade informationsinsatser.

Förstärkning av Centrala studiestödsnämnden med 10 miljoner kronor

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har fått en ökad arbetsbelastning till följd av det nya coronaviruset. Ett antal nya reformer måste implementeras på kort tid vilket bland annat kommer kräva stora utvecklings- och informationsinsatser. Myndigheten kommer även behöva hantera ökade volymer av studiestödsärenden och ett ökat antal frågor från studiestödstagarna. Det kommer krävas utökade resurser till CSN så att myndigheten kan hantera detta på ett bra sätt. Regeringen anser därför att anslaget bör ökas med 10 miljoner kronor under 2020.