Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Budgetsatsningar inom utbildningsområdet för att möta det nya coronaviruset

Publicerad Uppdaterad

Regeringen vidtar åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet och för att möta ett ökat behov av utbildning och omställning på arbetsmarknaden.

Grund- och gymnasieskola
Vuxenutbildning
Folkbildning
Universitet och högskolor
Studiefinansiering
Forskning

Grund- och gymnasieskola

120 miljoner kronor ska ge fler möjlighet att delta i lovskola

Lovskola kan vara ett framgångsrikt stöd för de elever som inte uppnår behörighet till gymnasieskolans nationella program eller som riskerar att lämna gymnasieskolan våren 2020 utan en gymnasieexamen. Regeringen öronmärker 120 miljoner kronor till lovskola för att ge elever bättre förutsättningar att nå kunskapskraven. Det handlar både om att nya medel tillförs och att existerande medel omfördelas. Syftet är att utöka det statsbidrag som huvudmän kan söka för att erbjuda lovskola till elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E.

Vuxenutbildning

Fler ges möjlighet att utbilda sig till ett bristyrke inom yrkesvux
De som förlorar sina jobb med anledning av det nya coronaviruset ska ges goda möjligheter att utbilda sig. Kommunerna bör därför ges bättre förutsättningar att erbjuda gymnasial yrkesutbildning till vuxna. Utbildningar inom regionalt yrkesvux ger möjlighet att utvecklas inom en bransch eller växla till en bransch där det råder kompetensbrist. Exempelvis kan en person som arbetat inom besöksnäringen utbilda sig för arbete inom välfärden.

Kravet på att kommunerna finansierar lika många platser själva som staten finansierar tas bort för 2020 och staten finansierar samtliga platser i yrkesvux samt ytterligare 1 500 platser under 2020.

Anslaget för regionalt yrkesvux ökas med 675 miljoner kronor under 2020 och ytterligare 25 miljoner kronor avsätts för studiestöd för de tillkommande platserna.

För att säkerställa att det finns tillräckligt många utbildningsplatser skjuter regeringen också till medel så att 10 000 personer kan vara i utbildning med fokus på vård och omsorg inom regionalt yrkesvux under det fjärde kvartalet 2020 om de studerar på halvtid. Platserna är helfinansierade av staten under 2020. För de utbildningsplatser som söks för 2021 är kommunerna med och finansierar 30% av platserna.

Fler får möjlighet att studera inom yrkeshögskolan

Utbildningar inom yrkeshögskolan ger möjligheter till att utvecklas inom sin bransch eller att byta bransch. För att möta det väntade ökade intresset för att studera inom yrkeshögskolan utökas antalet platser. För att snabbt öka det ordinarie utbildningsutbudet tillförs 250 miljoner kronor inklusive studiestöd för cirka 5 000 fler platser (motsvarande 2 500 årsplatser) under 2020 på redan beslutade utbildningar inom yrkeshögskolan.

Fler kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan för snabb omställning

För att möta nya behov av omställning på arbetsmarknaden tillförs 80 miljoner kronor inklusive studiestöd för kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan, vilket ger över 6 000 fler studerande möjlighet att ta del av sådan utbildning redan i år.

Dessa kurser fokuserar bland annat på att möta behovet av ökade kunskaper med anledning av klimatomställning och digitalisering. Kurser och kurspaket kan också möta utbildningsbehoven i de branscher som drabbats hårdast till följd av virusutbrottet.

Försöksverksamhet för en snabbare väg genom yrkeshögskolan

En försöksverksamhet för en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen för den som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleexamen införs. Modeller ska utvecklas för hur tillgodoräknande kombinerat med kompletterande utbildning ska kunna korta vägen till en yrkeshögskoleexamen. En sådan möjlighet skulle kunna nyttjas av någon med gedigen erfarenhet och vilja att arbeta vidare inom sin bransch, men med ytterligare ansvar. Det skulle exempelvis kunna handla om en undersköterska med lång erfarenhet som vill ta klivet till att bli specialistundersköterska.

I budgeten tillförs 35 miljoner kronor inklusive studiestöd för detta ändamål per år 2020, 2021 och 2022.

Mer stöd till distansundervisning inom Myndigheten för yrkeshögskolans ansvarsområde

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendation att bedriva distansundervisning inom vissa utbildningsformer behöver Myndigheten för yrkeshögskolan utöka stödet till utbildningsanordnare för att bistå dem i att säkra kvaliteten i distansundervisningen. I vårändringsbudgeten för 2020 tillförs 5 miljoner kronor för detta ändamål.

För Myndigheten för yrkeshögskolans hantering av de samlade satsningarna ökas förvaltningsanslaget med 4 miljoner kronor 2020.

10 miljoner kronor i nytt statsbidrag för utveckling av branschvalidering som ska främja kompetensförsörjningen

För att främja kompetensförsörjning och kompetensutveckling genom förbättrad tillgång till validering i arbetslivet har regeringen beslutat om en förordning om statsbidrag för utveckling av branschvalidering. I och med den nya förordningen och de 10 miljoner kronor som efter regeringens förslag i budgetpropositionen för 2020 årligen satsas på detta från och med 2020 kommer stödet för utveckling, anpassning och revidering av kvalifikationer och branschmodeller för validering också att bli mer långsiktigt.

Folkbildning

Fler ges en annan och andra chans inom folkhögskolan

Folkhögskolan är viktig för att bland annat ge personer som saknar grundläggande kompetens en annan och andra chans att studera.

För att möta ett ökat utbildningsbehov hos vuxna tillförs folkhögskolorna 76 miljoner kronor inklusive studiemedel för att skapa motsvarande cirka 1 000 halvårsplatser på folkhögskolans allmänna kurs 2020, som ger vuxna möjlighet att slutföra grund- och gymnasieskolan, samt yrkesutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Staten står för hela kostnaden för dessa platser och ingen regional medfinansiering kommer att behövas.

Utöver detta tillförs folkhögskolan ytterligare cirka 74 miljoner kronor inklusive studiemedel för att bygga ut folkhögskolans yrkesutbildningar med cirka 1 000 nya halvårsplatser 2020, med tyngdpunkt på utbildningar till yrken inom vård och omsorg. Staten står för hela kostnaden för även dessa platser och ingen regional medfinansiering kommer att behövas.

Kompetensutveckling via studieförbunden

Studieförbunden tillförs 30 miljoner kronor under 2020 för att förstärka sina insatser på distans för att möta ett ökat behov av kompetensutveckling hos vuxna, exempelvis distanskurser inom it, ekonomi och språk.

Universitet och högskolor

Nationell samordnare ska arbeta för högskoleprov i höst

Till följd av coronapandemin och det aktuella smittläget har Universitets- och högskolerådet (UHR) ställt in högskoleprovet under våren och hösten 2020. Tillsammans med lärosätena som genomför provet har myndigheten kommit fram till att det inte är möjligt att genomföra högskoleprovet utan att riskera en ökad smittspridning. Regeringen flyttar därför tillfälligt ansvaret för provets genomförande till UHR. Regeringen tillsätter också en nationell samordnare för att bistå UHR att genomföra smittskyddssäkra högskoleprov hösten 2020 och våren 2021. De högskolor som ska använda provet som urvalsgrund ska bistå UHR vid genomförandet av provet. Regeringen skjuter till 30 miljoner kronor för ändamålet.

Regeringen beslutar om ytterligare coronasatsning på lantbruksuniversitetet

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har tilldelats extra medel på 3,3 miljoner kronor för utbildning till bristyrken redan under 2020. Beslutet innebär även att nivåhöjningen permanentas till 6,6 miljoner kronor från 2021 och framåt för utbildning till bristyrken. SLU tilldelas därutöver 1,7 miljoner kronor i en engångssatsning inom livslångt lärande. Satsningen gör det möjligt för fler personer med tidigare arbetslivserfarenhet att läsa kortare utbildningar för omställning och vidareutbildning, för att på så sätt stärka det livslånga lärandet.

Tidigare i våras presenterade regeringen en utbildningssatsning, som för SLU innebar en satsning på omkring 7 miljoner kronor 2020. Vidare är det redan beslutat att 8 miljoner kronor satsas 2021. 100 nya platser på sommarkurserna inrättades och basåret förstärktes med motsvarande 37 helårsstudentplatser hösten 2020 samt 74 helårsstudentplatser 2021.

Högskolorna ska rustas för att kunna ta emot fler studenter

Regeringen bedömer att det på grund av det rådande läget kommer finnas ett ökat behov av utbildning. Det behövs utbildning för att vidareutveckla tidigare kompetens, ställa om till en annan inriktning eller ett annat yrke, eller för att genom öppen nätbaserad utbildning inhämta nya kunskaper. Regeringen bedömer också att det krävs resurser till universitet och högskolor för att möjliggöra för fler studenter att läsa sommarkurser eller för att påbörja en längre utbildning för att förstärka möjligheterna på arbetsmarknaden. Sammantaget genomförs satsningar på utbildning vid högskolan motsvarande 12 000 fler platser 2020 (cirka 7 600 helårsstudenter) och cirka 9 200 platser 2021 (9 200 helårsstudenter). Resursmässigt tillförs 944 miljoner kronor 2020 och 1 174 miljoner kronor 2021 inklusive studiemedel för dessa satsningar.

Fler studenter ska kunna läsa sommarkurser

Det förändrade läget på arbetsmarknaden tyder på att fler på kort tid behöver utbildning. En möjlighet är att läsa sommarkurser redan i sommar. Sommarkurserna kan ge studenter möjlighet att läsa in en utbildning i snabbare takt, men även till att bredda sina studier till andra områden, eller för att genomgå kurser för vidareutbildning. För att möjliggöra att fler kan läsa kurser under sommaren och för att kunna ge information om utbudet av sommarkurser tillförs 127 miljoner kronor till universitet och högskolor under 2020. Tillförseln av resurser motsvarar cirka 6 000 sommarkursplatser (1 500 helårsstudenter) Totalt satsar regeringen 177 miljoner kronor inklusive studiemedel för att fler studenter ska kunna läsa sommarkurser under 2020.

Högskolan förstärks med 5 200 permanenta platser

De närmaste åren förväntas fler söka sig till högskolan för att påbörja en utbildning eller för att omskola sig och utveckla tidigare kompetens. Regeringen tillför därför 223 miljoner kronor till universitet och högskolor från och med 2020, vilket beräknas motsvara cirka 2 600 helårsstudenter. I första hand bör medel användas för utbildningar där det bedöms råda en brist på kompetens, men medel kan även användas för att bygga ut utbildningar där det bedöms bli ett ökat söktryck. De ökade resurserna bör också användas för att bygga ut utbildningar som kan underlätta för personer som är i behov av omställning. Totalt satsar regeringen 310 miljoner kronor inklusive studiemedel för att fler ska få möjlighet att studera på högskolan. Från och med 2021 beräknas cirka 620 miljoner kronor tillföras för fler studenter i högskolan inklusive studiemedel vilket beräknas motsvara drygt 5 200 helårsstudenter.

Basårssatsning för att öppna fler vägar till högskolan

Behörighetsgivande utbildning (basår) gör det möjligt att komplettera kunskaper och bli behörig till högskolan. Utbildningen är också viktig för det livslånga lärandet och har stor betydelse för rekryteringen till bland annat tekniska utbildningar.

För att möjliggöra för fler att läsa basåret för att på så sätt ge behörighet att söka till bland annat vårdutbildningar och tekniska utbildningar tillförs universitet och högskolor drygt 210 miljoner kronor under 2020 och 420 miljoner kronor 2021 för behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning. Detta beräknas motsvara cirka 2 000 helårsstudenter redan till hösten och 4 000 helårsstudenter 2021.

Totalt innebär det att 277 miljoner kronor inklusive studiemedel satsas under 2020 och 554 miljoner kronor 2021. Det här är en viktig åtgärd för att möjliggöra omskolning, men även för att fler nya studenter ska kunna påbörja en bristyrkesutbildning.

Fler ska kunna ställa om till läraryrket

Fler personer med högskoleutbildning bör kunna omskola sig till ämneslärare genom kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Därför får universitet och högskolor medel under 2020 för att kunna öka valideringen av tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenhet. På så sätt får fler möjlighet att omskola sig till ämneslärare. För att kunna utöka insatserna för validering inom Vidareutbildning av obehöriga lärare (VAL) så att fler ska kunna antas till VAL fördelas ytterligare medel under 2020. Totalt satsas 15 miljoner kronor på ökad validering under 2020.

Regeringen bedömer även att regeländringar kan behövas för att underlätta omställning till läraryrket ytterligare. Ett arbete pågår för att möjliggöra för fler att kunna studera en KPU och regeringen kommer att återkomma med fler åtgärder.

Förstärkta möjligheter till distansundervisning och nätbaserad utbildning

Under våren har universitet och högskolor övergått till att huvudsakligen ha undervisning på distans. För att stärka detta arbete och kvaliteten i distansundervisningen tillförs universitet och högskolor medel under 2020.

Universitet och högskolor kan genom öppen nätbaserad utbildning (så kallade moocar) erbjuda undervisning som är avgiftsfri och öppen för allmänheten. Moocar ger inte högskolepoäng, men kan komma att tillgodoräknas inom en senare högskoleutbildning. Individer som varslas kan genom öppen nätbaserad utbildning snabbt börja påbörja kunskapsinhämtning. Fler bör därför få möjlighet att ta del av sådan utbildning och kunskapen om denna utbildningsform bör öka. Ytterligare medel tillförs därför för att möjliggöra ett ökat utbud och mer information om de moocar som finns tillgängliga. Totalt satsas 50 miljoner kronor för att förstärka möjligheter till distansundervisning och öppen nätbaserad utbildning under 2020.

Swedish University Computer Network (Sunet) som tillhandahåller infrastruktur och plattformar för distansundervisning tillförs ytterligare 10 miljoner kronor under 2020 för att stärka arbetet med övergång till undervisning på distans.

30 miljoner till korta högskolekurser

Coronapandemin slår hårt mot arbetsmarknaden. Nu satsar regeringen 30 miljoner kronor på korta kurser som kan ge personer som blivit permitterade möjlighet att vidareutbilda sig under permitteringstiden.

Särskild satsning på livslångt lärande

För att göra det möjligt för lärosätena att kunna erbjuda kurser för vidareutbildning och omställning fördelas 130 miljoner kronor (180 miljoner kronor inklusive studiemedel) till lärosätena som en särskild satsning på livslångt lärande. Medel beräknas motsvara cirka 1 500 helårsstudenter under 2020.

Förstärkning av Universitets- och högskolerådet med 10 miljoner kronor

Universitets- och högskolerådet (UHR) får ytterligare 10 miljoner kronor under 2020. UHR har fått en ökad arbetsbelastning till följd av att universitet och högskolor under våren övergått till undervisning på distans. Under våren har också högskoleprovet ställts in för att minska smittspridningen och UHR kommer troligen få ökad arbetsbelastning i anslutning till sommarens och höstens antagningar. Därför får UHR 10 miljoner kronor ytterligare bland annat för att kunna hantera ett ökat antal ärenden och frågor samt för utökade informationsinsatser.

Studiefinansiering

Fortsatt studiestöd till studerande vid extraordinära händelser
Riksdagen har i enlighet med förslag från regeringen beslutat om ändringar i studiestödslagen och lagen om studiestartsstöd som ger regeringen möjlighet att föreskriva om studiestöd under ledighet vid extraordinära händelser (prop. 2019/20:132). Regeringen har sedan beslutat en ny förordning som innebär att studiemedel och studiestartsstöd får behållas för den tid stödet redan har beviljats, om den studerande saknar möjlighet att bedriva sina studier på grund av åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset. Det kan till exempel handla om att en läroanstalt inte kan erbjuda utbildning eller andra omständigheter som den studerande inte kan råda över. Även studiehjälpen, som främst lämnas till studerande i gymnasieskolan, får behållas i en sådan situation. Förordningen gäller för studier i såväl Sverige som utomlands.

Tillfälligt slopat fribelopp för studerande med studiemedel

Utbrottet av coronaviruset har aktualiserat behovet av en särskild lagstiftning vid extraordinära händelser. Riksdagen har i enlighet med förslag från regeringen beslutat om ändringar i studiestödslagen som möjliggör föreskrifter om att en studerandes inkomst kan beaktas på annat sätt, i samband med prövningen av rätten till studiemedel. I det läge Sverige befinner sig i anser regeringen att det inte bör göras någon inkomstprövning under 2020 för studerande med studiemedel, så att till exempel vårdpersonal som studerar kan gå in och avlasta vården. Att man inte gör någon inkomstprövning innebär i realiteten att fribeloppet slopas. Genom att ta bort fribeloppet behöver en studerande med studiemedel som vill gå in och arbeta i vården, eller andra samhällsviktiga funktioner, under coronakrisen inte oroa sig för negativa effekter för rätten till studiemedel till exempel när studierna återupptas.

Lättat arbetslöshetsvillkor och slopat fribelopp inom studiestartsstödet

Nyligen arbetslösa kan ha ett stort behov av utbildning för att kunna återetablera sig på arbetsmarknaden. Det nuvarande kravet på sex månaders arbetslöshet för att få studiestartsstöd riskerar att skapa inlåsningseffekter i arbetslöshet och minskade möjligheter till snabba utbildningsinsatser. Därför ändras arbetslösvillkoret tillfälligt så att studiestartsstödet tillfälligt ska kunna lämnas till den som är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen oavsett hur lång tid i arbetslöshet som den arbetssökande har.

Nyligen arbetslösa kan redan ha haft sådana inkomster att risken för reducering eller en helt utebliven rätt till stöd är betydligt större än för nuvarande målgrupp. Därför slopas tillfälligt det så kallade fribeloppet för personer med studiestartsstöd under 2020. Det innebär att man har rätt till studiestartsstödet under 2020 oberoende av vilken inkomst man haft tidigare under året.

Förstärkning av Centrala studiestödsnämnden med 10 miljoner kronor

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har fått en ökad arbetsbelastning till följd av det nya coronaviruset. Ett antal nya reformer måste implementeras på kort tid vilket bland annat kommer kräva stora utvecklings- och informationsinsatser. Myndigheten kommer även behöva hantera ökade volymer av studiestödsärenden och ett ökat antal frågor från studiestödstagarna. Det kommer krävas utökade resurser till CSN så att myndigheten kan hantera detta på ett bra sätt. Därför ökas anslaget med 10 miljoner kronor under 2020.

Forskning

100 miljoner till snabba forskningsinsatser för att möta det nya coronaviruset

Smittspridningen behöver minskas för att begränsa effekterna på människors hälsa och ekonomiska konsekvenser. I Sverige finns flera forskargrupper som bedriver forskning av hög kvalitet med koppling till det nya coronaviruset, och 100 miljoner kronor avsätts till forskningsinsatser kopplat till viruset. Syftet är att tillgängliggöra resurser till forskning som snabbt kan bidra till att begränsa pandemin.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.