Statlig lånegaranti till små och medelstora företag

Publicerad

Många små och medelstora företag drabbas hårt av intäktsbortfall på grund av pandemin. Situationen försvårar företagens möjligheter att finna nödvändig finansiering på kreditmarknaden och utgör ett allvarligt problem för den svenska ekonomin. Regeringen presenterar därför Företagsakuten som är en generellt inriktad kreditgarantiinsats med en garantiram på 100 miljarder kronor. Syftet med åtgärden är att göra det lättare för främst små och medelstora företag att få lånefinansiering och undvika nedläggning och konkurser till följd av likviditetsproblem.

För företag som vill ansöka om att låna genom garantiprogrammet

På Riksgäldens hemsida finns mer information om hur företag ska gå tillväga för att ansöka genom garantiprogrammet.

Åtgärden innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till företag som fått ekonomiska svårigheter till följd av det nya coronavirusets. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Möjlighet för små och medelstora företag att finansiera sig

Lånegarantin riktar sig i första hand till små och medelstora företag, men det finns ingen formell begränsning på företagsstorlek för att kunna delta i programmet. Däremot föreslås en begränsning på 75 miljoner kronor per låntagare. Riksgäldskontoret kan ge undantag från denna begränsning.

Villkor för att lån ska betalas ut

För att delta i programmet ska företaget ha drabbats negativt ekonomiskt av det nya coronavirusets följder. Regeringen förväntar sig att de garanterade lånen inte används för bonusar och rörliga ersättningar till ledande befattningshavare eller vinstuttagande annat än sådant som kan jämställas med ett normalt löneuttag.

Företag ansöker om lån genom att vända sig till en bank. Banken gör då en sedvanlig kreditprövning.

Banker som vill delta i programmet skriver på ett garantiavtal med Riksgäldskontoret. Avtalet täcker aspekter som exempelvis den garantiavgift banker måste betala, vilka lån som berörs samt andra villkor.

Lånet sker via bankerna

Staten ställer ut garantin till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Det innebär i praktiken att staten ersätter banken med upp till 70 procent av den förlust om uppstår på det lån som garantin avser.

Lånet betalas ut genom bankerna för att, med hjälp av deras befintliga nätverk och kreditprocesser, kunna nå ut till många företag så snabbt som möjligt.

Kostnader för stat, bank och företag

Banken betalar en riskbaserad garantiavgift till Riksgäldskontoret. Avgiften bestäms utifrån låntagarnas aktuella riskklass, som fastställs av kreditinstituten. Riskbedömningen sker enligt kreditinstitutens processer för kreditprövning.

Låntagaren får som vanligt betala ränta till banken. Denna bestäms av banken och baseras på deras kreditriskbedömning av det enskilda företaget, med hänsyn tagen till att staten garanterar en stor del av lånet. Låntagaren får uppskov på räntan under de första 12 månaderna.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.