Statlig lånegaranti till små och medelstora företag

Publicerad

Många små och medelstora företag drabbades hårt av intäktsbortfall på grund av pandemin. Situationen försvårade företagens möjligheter att finna nödvändig finansiering på kreditmarknaden och utgjorde ett allvarligt problem för den svenska ekonomin. Regeringen presenterade därför Företagsakuten som en generellt inriktad kreditgarantiinsats med en garantiram på 100 miljarder kronor. Syftet med åtgärden var att göra det lättare för främst små och medelstora företag att få lånefinansiering och undvika nedläggning och konkurser till följd av likviditetsproblem. Programmet löpte fram till och med 30 september 2021. Inga nya garantier kan beviljas under Företagsakuten efter det datumet.

För företag som vill ansöka om att låna genom garantiprogrammet

På Riksgäldens hemsida finns mer information om hur företag ska gå tillväga för att ansöka genom garantiprogrammet.

Åtgärden innebar att staten garanterade 70 procent av nya lån som bankerna gav till företag som fått ekonomiska svårigheter till följd av det nya coronaviruset. Garantin ställdes ut till bankerna som i sin tur gav ut garanterade lån till företagen.

Möjlighet för små och medelstora företag att finansiera sig

Lånegarantin riktade sig i första hand till små och medelstora företag, men det fanns ingen formell begränsning på företagsstorlek för att kunna delta i programmet, däremot en begränsning på 75 miljoner kronor per låntagare. Riksgäldskontoret kunde ge undantag från denna begränsning.

Villkor för att lån ska betalas ut

För att delta i programmet skulle företaget ha drabbats negativt ekonomiskt av det nya coronavirusets följder. 

Företag ansökte om lån genom att vända sig till en bank. 

Banker som ville delta i programmet skrev på ett garantiavtal med Riksgäldskontoret. Avtalet täckte aspekter som exempelvis den garantiavgift banker måste betala, vilka lån som berördes samt andra villkor.

Lånet skedde via bankerna

Staten ställde ut garantin till bankerna som i sin tur gav ut garanterade lån till företagen. Det innebar i praktiken att staten ersatte banken med upp till 70 procent av den förlust om uppstod på det lån som garantin avsåg.

Lånet betalades ut genom bankerna för att, med hjälp av deras befintliga nätverk och kreditprocesser, kunna nå ut till många företag så snabbt som möjligt.

Kostnader för stat, bank och företag

Banken betalade en riskbaserad garantiavgift till Riksgäldskontoret. Avgiften bestämdes utifrån låntagarnas aktuella riskklass, som fastställdes av kreditinstituten. Riskbedömningen skedde enligt kreditinstitutens processer för kreditprövning.

Låntagaren fick som vanligt betala ränta till banken. Denna bestämdes av banken och baserades på deras kreditriskbedömning av det enskilda företaget, med hänsyn tagen till att staten garanterade en stor del av lånet. Låntagaren fick uppskov på räntan under de första 12 månaderna.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.