Digitalt möte med arbetsmarknadens parter om en ny arbetsmiljöstrategi

Publicerad

Tisdag den 14 april träffade statssekreterare Linda Grape representanter från arbetsmarknadens parter för att fortsatta dialogen om regeringens kommande arbetsmiljöstrategi.

Statssekreterare Linda Grape i digitalt möte om en ny arbetsmiljöstrategi efter 2020.
Statssekreterare Linda Grape i digitalt möte om en ny arbetsmiljöstrategi efter 2020. Foto: Regeringskansliet

När den nuvarande arbetsmiljöstrategin för 2016–2020 har löpt ut avser regeringen att ta fram en ny strategi. Dagens Skype-möte samlade flera representanter från arbetsmarknadens parter för att diskutera hur den nya arbetsmiljöstrategin kan utformas till ett effektivt styrmedel och hur parterna kan göras delaktiga i genomförandet av nästa arbetsmiljöstrategi.

- En dialog mellan staten och arbetsmarknadens parter om hur arbetsmiljöarbetet kan utvecklas och vilka insatser som bör göras är viktigt för en väl fungerande arbetsmiljöpolitik säger statssekreterare Linda Grape och fortsätter

- Vi ser just nu hur Coronaviruset aktualiserar flera utmaningar. De senaste veckorna har verkligen visat på vikten av att arbeta tillsammans för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Statskontoret fick i april 2019 i uppdrag att utvärdera regeringens arbetsmiljöstrategi som styrmedel. Vid mötet diskuterades slutrapporten och de rekommendationer Statskontoret lämnat till regeringen. Det handlar både om formen för en ny strategi och hur regeringen kan utveckla styrningen på arbetsmiljöområdet.

- Statskontorets utvärdering visar att regeringens arbetsmiljöstrategi i flera avseenden har stärkt genomförandet av arbetsmiljöpolitiken. Strategin har dessutom bidragit till att öka samverkan mellan berörda myndigheter, säger statssekreterare Linda Grape.