Artikel från Justitiedepartementet

Frågor och svar om inreseförbudet

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har beslutat om ett generellt inreseförbud för utländska medborgare som inte kan visa upp ett negativt testsvar för pågående covid-19-infektion vid ankomsten till Sverige. Regleringen innehåller vissa undantag.

Sedan tidigare råder ett tillfälligt förbud för icke nödvändiga resor från andra länder till EU via Sverige, som infördes efter uppmaning av Europeiska rådet och kommissionen i syfte att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19. Inreseförbudet har efter rekommendationer av kommissionen och EU:s ministerråd förlängts och ändrats vid flera tillfällen. Det gäller för närvarande till och med den 31 mars 2021.

Från och med den 6 februari 2021 gäller också ett särskilt inreseförbud vid inresa från EES-stater och vissa andra stater till Sverige. Ett krav på att visa upp negativt covid-19-test för pågående infektion gäller även vid inresa från dessa länder, med vissa undantag.

Det befintliga inreseförbud som kraftigt inskränker möjligheterna att resa från Norge, Storbritannien och Danmark till Sverige gäller fortfarande. Det har också skärpts med krav på negativt covid-19-test för de grupper som är undantagna från inreseförbudet samt förlängts. Även dessa inreseförbud gäller till och med den 31 mars 2021.

Pressmeddelande: Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige

Frågor och svar om inreseförbud från EES-stater och vissa andra stater

Grundläggande information

Det betyder att regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från andra länder än EU-länder, Island, Liechtenstein och Schweiz.

Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet. Undantag från inreseförbudet görs även för flera kategorier av resenärer. Detta gäller t.ex. utländska medborgare som har uppehållstillstånd i Sverige, som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner eller som är bosatta i vissa utpekade länder.

Se mer om vilka undantag som finns nedan, under rubriken ”Undantag”.

För att en utländsk medborgare som reser till Sverige ska omfattas av något av undantagen i inreseförbudet krävs dessutom att han eller hon vid ankomst till Sverige kan visa upp ett negativt covid-19-test för pågående infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten. Även från testkravet görs vissa undantag, t.ex. för barn, för transportpersonal och vid trängande familjeskäl.

Se mer om vilka undantag som finns nedan, under rubriken ”Undantag”.

Regeringen har beslutat om ett särskilt inreseförbud med testkrav även vid inresa från EES-stater och vissa andra stater. Regeringens tidigare beslut som kraftigt inskränker möjligheterna att resa från Norge, Storbritannien och Danmark gäller fortfarande. För mer information, se:
Frågor och svar om inreseförbud från EES-stater och vissa andra stater 

EU:s medlemsstater har ställt sig bakom en uppmaning från Europeiska rådet och kommissionen att vidta åtgärder för att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till EU. Syftet är att mildra effekterna av coronaviruset. Coronaviruset är en internationell angelägenhet som kräver koordinerade åtgärder. Regeringen har därför beslutat att hörsamma uppmaningen och utfärda ett tillfälligt inreseförbud i linje med kommissionens rekommendationer.

Inreseförbudet började gälla den 19 mars 2020 och har förlängts flera gånger. Det gäller för närvarande till och med den 31 mars 2021. Det är i dagsläget oklart hur länge inreseförbudet kommer att gälla.

Inreseförbudet gäller som utgångspunkt för utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från andra länder än EU-länder, länder som annars ingår i EES och Schweiz. I EES ingår alla EU-länder samt Island, Liechtenstein och Norge*.

För att en utländsk medborgare som reser till Sverige ska omfattas av något av undantagen i inreseförbudet krävs dessutom att han eller hon vid ankomst till Sverige kan visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten.

* Regeringen har dock beslutat om ett särskilt inreseförbud med testkrav vid inresa från EES-stater och vissa andra stater. Regeringens tidigare beslut som kraftigt inskränker möjligheterna att resa från Norge, Storbritannien och Danmark gäller fortfarande. För mer information, se:
Frågor och svar om inreseförbud från EES-stater och vissa andra stater

Det finns vidare flera undantag till inreseförbudet samt testkrav för att omfattas av något av undantagen, se nedan under rubriken "Undantag".

Nej, inreseförbudet gäller endast utländska medborgare. Svenska medborgare kan alltså resa in i landet trots inreseförbudet. Men svenskar som har varit utomlands ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om testning och karantän efter inresa, rekommendationer som finns för att begränsa smittspridningen.

För information om hur inresande bör agera hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten. Information lämnas, enligt myndigheten, även på flygplatser och i hamnar. 
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Regeringen har beslutat om ett särskilt inreseförbud med testkrav även vid inresa från EES-stater och vissa andra stater. I EES ingår alla EU-länder samt Island, Liechtenstein och Norge. Regeringens tidigare beslut som kraftigt inskränker möjligheterna att resa från Norge, Storbritannien och Danmark gäller fortfarande. För mer information, se:
Frågor och svar om inreseförbud från EES-stater och vissa andra stater

Undantag

Inreseförbudet gäller för utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från andra länder än EU-länder, länder som annars ingår i EES och Schweiz med några undantag.

För att en utländsk medborgare ska omfattas av något av undantagen nedan krävs dessutom att han eller hon vid ankomst till Sverige kan visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten. Även här finns några undantag. Se vilka undantag från testkravet som finns nedan under rubriken "Kravet på negativt covid-19-test".

Inreseförbudet gäller inte för personer som:

 1. är EES-medborgare eller medborgare i Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,
 2. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat,
 3. har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,
 4. har nationell visering i Sverige eller nationell visering för längre tid än tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,
 5. har en sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket eller 5 kap. 3 § första stycket 1–4 eller 3 a § utlänningslagen (2005:716) till en person som omfattas av någon av punkterna 1–4 eller till en svensk medborgare,
 6. är medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlem till en sådan medborgare, under förutsättning att han eller hon omfattas av artikel 10 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7), eller
 7. är bosatt i något av följande länder*
 • Australien
 • Nya Zeeland
 • Rwanda
 • Singapore
 • Sydkorea
 • Thailand

* Denna lista ses över kontinuerligt på EU-nivå och har ändrats vid flera tillfällen.

Inreseförbudet gäller därutöver inte heller för personer som har särskilt ange­lägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige. Detta kan till exempel vara fallet för

 • hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård och personal inom äldreomsorgen
 • gränsarbetare
 • säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring
 • personal inom transportsektorn
 • personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen
 • personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet, militär personal och annan personal inom ramen för internationellt försvarssamarbete, hjälparbetare och personal inom det civila försvaret
 • passagerare i transit
 • personer med trängande familjeskäl
 • sjömän
 • personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl,
 • personer som reser i syfte att studera
 • personer som reser i syfte att utföra högkvalificerat arbete, om deras arbetsinsats är nödvändig ur ett ekonomiskt perspektiv och arbetet inte kan skjutas upp eller utföras på distans, däribland personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar.

Uppräkningen ovan över personer som kan anses ha särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner är endast exempel. Det kan alltså finnas även andra kategorier av personer som kan undantas.

Det är de tillämpande myndigheterna (framför allt Polismyndigheten) som i varje enskilt fall avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas. För information om den praktiska tillämpningen hänvisar regeringen till Polismyndigheten.

Regeringen har beslutat om ett särskilt inreseförbud med testkrav vid inresa från EES-stater och vissa andra stater. Regeringens tidigare beslut som kraftigt inskränker möjligheterna att resa från Norge, Storbritannien och Danmark gäller fortfarande. För mer information, se:
Frågor och svar om inreseförbud från EES-stater och vissa andra stater

Regeringen har valt att följa det vi har kommit överens om på EU-nivå när det gäller vilka grupper som inte bör omfattas av inreseförbudet.

Regeringen följer noga utvecklingen kring det nya coronaviruset och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter och andra länder.

Kravet på negativt covid-19-test

Det innebär att en utländsk medborgare som omfattas av något av undantagen från inreseförbudet vid inresa till Sverige måste kunna uppvisa ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten. Testkravet gäller från och med den 6 februari, med några undantag.

Se mer om vilka undantag som finns ovan, under rubriken ”Undantag”.

För information om vilka krav ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion ska uppfylla hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.
Krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare som reser in i Sverige, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Från och med den 6 februari 2021 gäller ett krav på uppvisande av negativt testsvar för pågående covid-19-infektion även vid inresa från EES-stater och vissa andra stater till Sverige med vissa undantag. För mer information, se:
Frågor och svar om inreseförbud från EES-stater och vissa andra stater

Svenska medborgare har alltid rätt att resa in i Sverige. Men svenskar som har varit utomlands ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om testning och karantän efter inresa, rekommendationer som finns för att begränsa smittspridningen.

Alla andra nationaliteter måste kunna visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten, med några undantag. Undantagen gäller för:

 1. personer under 18 år
 2. personal inom transportsektorn
 3. sjömän
 4. personer med trängande familjeskäl
 5. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl
 6. personer som har ställning som varaktigt bosatta i Sverige
 7. personer som har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i Sverige
 8. medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlem till en sådan medborgare, under förutsättning att han eller hon på grund av uppehåll i Sverige omfattas av artikel 10 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7). 

Även de som undantas från testkrav vid inresa ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om testning och karantän, rekommendationer som finns för att begränsa smittspridningen.

För information om hur inresande bör agera hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten. Information lämnas, enligt myndigheten, även på flygplatser och i hamnar. 
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Nej, kravet på intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion omfattar inte barn. Kravet på testning gäller för personer som är över 18 år.

Det är centralt att transporter av viktigt gods, som till exempel livsmedel eller mediciner, inte försvåras. EU-kommissionen har också rekommenderat medlemsstaterna att göra undantag för personer som transporterar gods.

Kravet gäller negativa provsvar från testning för en pågående covid-19-infektion, som ska ha utförts max 48 timmar före ankomst. Positiva svar från antikroppstester kommer alltså inte att accepteras.

Det finns en särskild regel för arbetspendlare, för dem ska det räcka med ett test som inte är äldre än en vecka.

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten rätt att, efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion ska godtas. Det är hos Folkhälsomyndigheten som expertkunskapen finns.

För information om kriterierna för negativa provsvar hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.
Krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare som reser in i Sverige, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kontrollerna sköts av Polismyndigheten och andra tillämpande myndigheter. För information om hur det praktiskt går till vid olika gränsövergångar hänvisar regeringen till dessa myndigheter.

För information om hur inresande bör agera hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten. Information lämnas, enligt myndigheten, även på flygplatser och i hamnar.

Svenska medborgare har alltid rätt att resa in i Sverige. Men även svenska medborgare och övriga som undantas från testkrav vid inresa ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om testning och karantän efter inresa, rekommendationer som finns för att begränsa smittspridningen.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Det finns inget särskilt undantag från vare sig inreseförbudet eller testkravet för personer som kan visa att de har vaccinerats mot covid-19.

Frågor och svar om inreseförbudet

Regeringen har beslutat om ett särskilt inreseförbud med testkrav även vid inresa från EES-stater och vissa andra stater. Regeringens tidigare beslut som kraftigt inskränker möjligheterna att resa från Norge, Storbritannien och Danmark gäller fortfarande. För mer information, se:
Frågor och svar om inreseförbud från EES-stater och vissa andra stater

Svenska medborgare som bor utomlands har alltid rätt att resa in i Sverige. Men svenskar som har varit utomlands ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om testning och karantän efter inresa, rekommendationer som finns för att begränsa smittspridningen. Särskilda rekommendationer gäller för arbetspendlare.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, Folkhälsomyndighetens webbplats

Arbetspendlare med andra nationaliteter måste kunna visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion vid inresa till Sverige. För att underlätta för arbetspendlare får test som har utförts inom en vecka före ankomsten till Sverige användas. För mer information, se:
Frågor och svar om inreseförbud från EES-stater och vissa andra stater till Sverige 

Personer som har uppehållstillstånd i Sverige undantas från inreseförbudet. Även deras familjemedlemmar undantas. Familjeanknytningen kan vara bland annat make/maka, sambo och barn.

Personer som har uppehållstillstånd undantas även från kravet att visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion. Det är dock inte säkert att familjemedlem undantas från detta krav (se ovan).

Regeringen har beslutat om ett särskilt inreseförbud med testkrav även vid inresa från EES-stater och vissa andra stater. Regeringens tidigare beslut som kraftigt inskränker möjligheterna att resa från Norge, Storbritannien och Danmark gäller fortfarande. För mer information, se:
Frågor och svar om inreseförbud från EES-stater och vissa andra stater

Personer med viss familjeanknytning till svenska medborgare undantas från inreseförbudet. Familjeanknytningen kan vara bland annat make/maka, sambo och barn.

För att en utländsk medborgare som reser till Sverige ska omfattas av undantagen krävs dessutom att han eller hon vid ankomst till Sverige kan visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten. Bl.a. barn, personer som har uppehållstillstånd och personer med trängande familjeskäl undantas från testkravet.

Se vilka undantag från testkravet som finns ovan under rubriken "Kravet på negativt covid-19-test".

Regeringen har beslutat om ett särskilt inreseförbud med testkrav även vid inresa från EES-stater och vissa andra stater. Regeringens tidigare beslut som kraftigt inskränker möjligheterna att resa från Norge, Storbritannien och Danmark gäller fortfarande. För mer information, se: 
Frågor och svar om inreseförbud från EES-stater och vissa andra stater

EES-medborgare, medborgare i Schweiz och personer som har viss familjeanknytning till dessa medborgare undantas från inreseförbudet. Detsamma gäller även för medborgare i Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten, liksom för deras familjemedlemmar. Familjeanknytningen kan vara bland annat make/maka, sambo och barn. I EES ingår alla EU-länder samt Island, Liechtenstein och Norge*.

För att en utländsk medborgare som reser till Sverige ska omfattas av undantagen krävs dessutom att han eller hon vid ankomst till Sverige kan visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten. Bl.a. barn och personer med trängande familjeskäl undantas från testkravet (se ovan).

* Regeringen har beslutat om ett särskilt inreseförbud med testkrav även vid inresa från EES-stater och vissa andra stater. Regeringens tidigare beslut som kraftigt inskränker möjligheterna att resa från Norge, Storbritannien och Danmark gäller fortfarande. För mer information, se:
Frågor och svar om inreseförbud från EES-stater och vissa andra stater

Det beror på vilket land de reser från. Huvudregeln är att personer som reser till Sverige från andra länder än EU-länder, Island, Liechtenstein och Schweiz ska nekas inresa. Undantag kan dock göras för flera kategorier av personer, bland annat personer med viss familjeanknytning till svenska medborgare. Undantag kan också göras för personer som är bosatta i vissa särskilt utpekade länder (se ovan). Undantag kan även göras för personer som har särskilt angelägna behov, till exempel trängande familjeskäl.

Hur undantagen ska tolkas och vilken bedömning som ska göras i ett enskilt fall är en fråga för i första hand Polismyndigheten.

Svenska medborgare som är bosatta utomlands omfattas inte av inreseförbudet.

För att en utländsk medborgare som reser till Sverige ska omfattas av undantagen krävs dessutom att han eller hon vid ankomst till Sverige kan visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten. Bl.a. barn och personer med trängande familjeskäl undantas från testkravet.

Se vilka undantag från testkravet som finns ovan under rubriken "Kravet på negativt covid-19-test".

Regeringen har beslutat om ett särskilt inreseförbud med testkrav även vid inresa från EES-stater och vissa andra stater. Regeringens tidigare beslut som kraftigt inskränker möjligheterna att resa från Norge, Storbritannien och Danmark gäller fortfarande. För mer information, se:
Frågor och svar om inreseförbud från EES-stater och vissa andra stater

Personer som har uppehållstillstånd i Sverige, till exempel på grund av studier, undantas från inreseförbudet. Därutöver undantas personer som är bosatta i vissa särskilt utpekade länder (se ovan). Undantag kan också göras för personer som har särskilt angelägna behov, till exempel personer som reser i syfte att studera.

Personer som har uppehållstillstånd och personer under 18 år undantas även från kravet att visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion. Om man som student omfattas av något av de övriga undantagen från inreseförbudet kan sådant intyg dock komma att krävas från och med den 6 februari (se ovan).

Regeringen har beslutat om ett särskilt inreseförbud med testkrav även vid inresa från EES-stater och vissa andra stater. Regeringens tidigare beslut som kraftigt inskränker möjligheterna att resa från Norge, Storbritannien och Danmark gäller fortfarande. För mer information, se:
Frågor och svar om inreseförbud från EES-stater och vissa andra stater

Det beror på vilket land de reser från. Huvudregeln är att personer som reser till Sverige från andra länder än EU-länder, Island, Liechtenstein och Schweiz ska nekas inresa. Undantag kan dock göras för flera kategorier av personer, bland annat personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till exempel hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom transportsektorn, vissa säsongsarbetare och högkvalificerade arbetstagare. Undantag kan också göras för personer som är bosatta i vissa särskilt utpekade länder (se ovan).

För att en utländsk medborgare som reser till Sverige ska omfattas av undantagen krävs dessutom att han eller hon vid ankomst till Sverige kan visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten. Bl.a. personal inom transportsektorn och sjömän undantas från testkravet (se ovan).

Hur undantagen ska tolkas och vilken bedömning som ska göras i ett enskilt fall är en fråga för i första hand Polismyndigheten.

Svenska medborgare som är bosatta utomlands omfattas inte av inreseförbudet. Men svenskar som har varit utomlands ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om testning och karantän efter inresa, rekommendationer som finns för att begränsa smittspridningen.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, Folkhälsomyndighetens webbplats

Regeringen har beslutat om ett särskilt inreseförbud med testkrav även vid inresa från EES-stater och vissa andra stater. Regeringens tidigare beslut som kraftigt inskränker möjligheterna att resa från Norge, Storbritannien och Danmark gäller fortfarande. Särskilda undantag och testkrav för gränsarbetare gäller. För mer information, se:
Frågor och svar om inreseförbud från EES-stater och vissa andra stater

Det beror på vilket land de reser från. Huvudregeln är att personer som reser till Sverige från andra länder än EU-länder, Island, Liechtenstein och Schweiz ska nekas inresa. Personer som är bosatta i vissa särskilt utpekade länder (se ovan) är dock undantagna från inreseförbudet.

För att en utländsk medborgare som reser till Sverige ska omfattas av undantagen krävs dessutom att han eller hon vid ankomst till Sverige kan visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten. Bl.a. barn undantas från testkravet (se ovan).

Regeringen har beslutat om ett särskilt inreseförbud med testkrav även vid inresa från EES-stater och vissa andra stater. Regeringens tidigare beslut som kraftigt inskränker möjligheterna att resa från Norge, Storbritannien och Danmark gäller fortfarande. För mer information, se:
Frågor och svar om inreseförbud från EES-stater och vissa andra stater

Rätten till asyl påverkas inte av beslutet.

Från inreseförbudet och kravet på negativt covid-19-test undantas personer som har särskilt angelägna behov i Sverige, till exempel personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl. I detta undantag ingår bland annat asylsökande och kvotflyktingar. Detta i enlighet med Sveriges internationella åtaganden.

Från inreseförbudet undantas personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till exempel personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn.

Sådan personal undantas även från kravet att visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion.

Det är centralt att transporter av viktigt gods, som till exempel livsmedel eller mediciner, inte försvåras. EU-kommissionen har också rekommenderat medlemsstaterna att personer som transporterar gods inte bör omfattas av något inreseförbud.

Hur länge gäller inreseförbudet?

Inreseförbudet har förlängts och gäller till och med den 31 mars 2021.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Utöver Sverige är följande stater EES-stater:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike

Frågor och svar om inreseförbud från EES-stater och vissa andra stater

Genvägar

Förordningar

I Svensk författningssamling finns förordningar som gäller tillfälligt inreseförbud till Sverige.