Artikel från Justitiedepartementet

Frågor och svar – tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen beslutade den 17 mars att tillfälligt förbjuda icke nödvändiga resor till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Inreseförbudet infördes efter uppmaning av Europeiska rådet och kommissionen i syfte att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19. Förbudet gäller från den 19 mars och har nu efter rekommendation av kommissionen förlängts till och med den 15 juni.

Grundläggande information

Vad betyder regeringens beslut om inreseförbud?

Det betyder att regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet. Undantag från inreseförbudet görs för bl.a. EU-medborgare och deras familjemedlemmar om syftet med inresan är att återvända till sitt hem. Vidare undantas utländska medborgare som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige. Se mer om vilka undantag som finns nedan.

Varför har ett inreseförbud meddelats?

EU:s medlemsstater har ställt sig bakom en uppmaning från kommissionen att vidta åtgärder för att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till EU. Syftet är att mildra effekterna av coronaviruset. Coronaviruset är en internationell angelägenhet som kräver koordinerade åtgärder. Regeringen har därför beslutat att hörsamma uppmaningen och utfärda ett tillfälligt inreseförbud i linje med kommissionens rekommendationer.

Hur länge kommer inreseförbudet att gälla?

Inreseförbudet började gälla den 19 mars och varade i 30 dagar till att börja med. Nu har inreseförbudet förlängts till och med den 15 juni.

Tillämpning

Vilka resor omfattas av inreseförbudet?

Inreseförbudet gäller som utgångspunkt för utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från andra länder än EU-länder, länder som annars ingår i EES och Schweiz. I EES ingår alla EU-länder samt Island, Liechtenstein och Norge. Även Storbritannien räknas som ett EES-land enligt utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU. Det betyder att det fortfarande är tillåtet att resa in till Sverige från följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Kungariket (Storbritannien), Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Det finns vidare flera undantag till inreseförbudet, se nedan under rubriken "Undantag".

Gäller inreseförbudet även för svenska medborgare?

Nej, inreseförbudet gäller endast utländska medborgare.

Påverkar inreseförbudet resandet inom EU?

Nej, inreseförbudet påverkar inte resor från ett annat EU-land till Sverige.

Vad gäller för resor från Förenade Kungariket (Storbritannien och Nordirland, nedan nämnt Storbritannien) till Sverige och vad gäller för brittiska medborgare?

Det följer av utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU att EU-rätten gäller i förhållande till Storbritannien under den övergångsperiod som löper fram till den 31 december 2020. Det betyder att brittiska medborgare fortfarande är att anse som EES-medborgare och att resor från Storbritannien inte träffas av förbudet.

Vad gäller för personer som bor i Danmark eller ett annat nordiskt grannland och som jobbar i Sverige?

Resor från Danmark, Norge och Finland omfattas inte av inreseförbudet.

Undantag

Vilka personer är undantagna från inreseförbudet?

Inreseförbudet gäller inte för personer vars syfte med resan är att återvända till sitt hem om han eller hon:

 • är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz eller är familjemedlem till en sådan medborgare,
 • har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat,
 • har ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat eller Schweiz, eller
 • har nationell visering i Sverige.

Inreseförbudet gäller därutöver inte heller för personer som har särskilt ange­lägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige. Detta kan till exempel vara fallet för

 • hälso- och sjukvårdspersonal,
 • gränsarbetare,
 • personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn,
 • diplomatiska tjänstemän och vissa avlönade konsulära tjänstemän samt deras familjer och anställda,
 • främmande staters kurirer,
 • personer som arbetar i internationella organisationer, militär personal och hjälparbetare,
 • passagerare i transit,
 • personer med trängande familjeskäl, och
 • personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl.

Uppräkningen ovan är endast exempel och det kan alltså finnas även andra kategorier av personer som kan undantas. Det blir en fråga för de tillämpande myndigheterna (framför allt Polismyndigheten) att i varje enskilt fall avgöra hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas. Syftet med åtgärden är att mildra effekterna av coronaviruset. Detta är en tillfällig åtgärd.

Varför har Sverige valt att undanta vissa resenärer från inreseförbudet men inte andra?

Listan över undantag från inreseförbudet överensstämmer med de undantag som EU-kommissionen angav i sitt meddelande den 16 mars. Regeringen har valt att följa det vi har kommit överens om på EU-nivå när det gäller vilka grupper som inte bör omfattas av inreseförbudet. Det handlar om en exceptionell åtgärd och det är viktigt att den inte drabbar enskilda hårdare än vad som är nödvändigt. Regeringen följer dock noga utvecklingen kring det nya coronaviruset och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter och andra länder.

Vad gäller för dem som har uppehållstillstånd i Sverige?

Den som har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige undantas från inreseförbudet om syftet med inresan är att återvända hem. 

Vad innebär beslutet för utbytesstudenter som studerar i Sverige men som är utomlands, kan de återvända till Sverige?

En tredjelandsmedborgare som ska studera i Sverige i mer än tre månader behöver som regel ett uppehållstillstånd. Personer som har uppehållstillstånd i Sverige kommer få resa till Sverige om syftet är att återvända hem.

Kommer personer som bor utomlands att kunna hälsa på anhöriga i Sverige?

Det beror på vilket land de reser från. Huvudregeln är att personer som reser till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz ska nekas inresa. Undantag kan dock göras för bl.a. trängande familjeskäl men hur detta ska bedömas är en fråga för Polismyndigheten. Svenska medborgare som är bosatta utomlands omfattas inte av det här beslutet.

Kommer transporter av varor, t.ex. mat och läkemedel, påverkas av beslutet?

Från inreseförbudet finns ett uttryckligt undantag för personer som transporterar varor. 

Vad innebär det här för svenskar som befinner sig utomlands?

Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet. Svenska medborgare som återvänder hem kommer alltså att kunna resa in i Sverige trots det tillfälliga inreseförbudet.

Kommer asylsökande att påverkas av det tillfälliga inreseförbudet?

Rätten till asyl påverkas inte av beslutet.