Proposition föreslår mer likabehandling vid utstationering

Publicerad

Regering har beslutat om en proposition för att Sverige ska implementera EU:s ändringsdirektiv till utstationeringsdirektivet. Regeringen föreslår en rad lagändringar som ska ge mer lika villkor mellan utstationerad och inhemsk arbetskraft.

För att genomföra ändringen i EU:s utstationeringsdirektiv har regeringen beslutat om en proposition med en rad förslag som ska leda till mer likabehandling mellan inhemsk och utstationerad arbetskraft på svensk arbetsmarknad och ett stärkt skydd vid utstationering.

Regeringen föreslår i propositionen att villkoren för utstationerade arbetstagare i kollektivavtal ska utvidgas. Till exempel ska den lön som får krävas inte längre begränsas till minimilön. Skyddet för uthyrda utstationerade arbetstagare som kommer till Sverige föreslås utökas, bland annat genom att likabehandlingsprincipen i lagen om uthyrning av arbetstagare ska tillämpas vid utstationering.

Skyddet vid långvarig utstationering föreslås även förstärkas genom att i princip samtliga arbets- och anställningsvillkor ska tillämpas på långvarigt utstationerade arbetstagare. En utstationering kan i regeringens förslag anses som långvarig genom att olika arbetstagares utstationeringstid läggs samman.

Regeringen föreslår även skärpningar av bestämmelserna om anmälningsskyldighet och kontaktperson i utstationeringslagen. Arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Sverige ska vara skyldiga att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket om utstationeringen och utse en kontaktperson i Sverige från första dagen istället för som tidigare först efter fem dagar.

Arbetsgivare som utstationerar arbetstagare ska vara skyldiga att lämna dokumentation till tjänstemottagaren i Sverige som visar att en anmälan har gjorts till Arbetsmiljöverket. Tjänstemottagare i Sverige ska vara skyldiga att underrätta Arbetsmiljöverket om den utstationerande arbetsgivaren inte visar att anmälningsskyldigheten fullgjorts. En sanktionsavgift ska tas ut om arbetsgivaren eller tjänstemottagaren inte fullgör dessa skyldigheter.