Socialstyrelsen fördelar 100 miljoner kronor till ideella organisationer för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Publicerad

Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag för att fördela 100 miljoner kronor till ideella organisationers arbete för att möta ökad utsatthet med anledning av utbrottet av covid-19. Pengarna ska gå till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Virusutbrottet och dess konsekvenser, så som ökad isolering, kan öka förekomsten av våld, kontroll och hedersrelaterat våld och förtryck. Den som är utsatt kan också få svårare att söka stöd. Särskilt kvinnor, barn och hbtq-personer är utsatta, men även pojkar och män utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Barn riskerar att drabbas särskilt hårt av följderna av utbrottet av covid-19. I synnerhet de barn som redan befinner sig i utsatta situationer. Isoleringen kan dels öka förekomsten av våld, kontroll och missbruk i hemmet, dels bidra till ökad psykisk ohälsa.

Bidraget syftar till att stödja ideella organisationer som med anledning av utbrottet av covid-19 behöver anpassa eller förstärka sin stödverksamhet för att möta ökade eller förändrade behov. Stödverksamheter kan bland annat avse ökad närvaro på nätet för att nå ut till utsatta grupper. Bidraget kan sökas av ideella organisationer som har bedrivit verksamhet under minst två år. Pengarna ska användas under 2020. Socialstyrelsen kommer efter ansökan att fördela pengarna.

Information om hur man söker bidraget och hur medlen fördelas finns på Socialstyrelsens webbplats.