Arbetsförmedlingen lämnar en andra lägesrapport om lokal närvaro till regeringen

Publicerad

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa hur myndigheten ska säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro och en väl fungerande samverkan i hela landet. Arbetsförmedlingen har nu lämnat sin andra lägesbeskrivning av uppdraget till regeringen.

Arbetsförmedlingen beslutade under 2019 att lägga ner ett stort antal kontor. Regeringen anser att det är viktigt att Arbetsförmedlingen säkerställer, och vid behov återställer, en ändamålsenlig lokal närvaro på samtliga av dessa orter. Arbetsförmedlingen fick därför i uppdrag i regleringsbrevet för 2020 att säkerställa en fungerande verksamhet med likvärdig service i hela landet för arbetssökande och arbetsgivare.

- Arbetsförmedlingen behöver finnas på plats både för att möta de arbetssökande som behöver detta, och för att samverka med kommunerna och andra aktörer, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

En första lägesbeskrivning lämnades till regeringen i februari 2020 och nu har myndigheten lämnat över sin andra delrapport. I lägesbeskrivningen skriver Arbetsförmedlingen att myndigheten har säkerställt sina möjligheter till lokal närvaro på samtliga 132 orter där kontor har avvecklats eller ska avvecklas i enlighet med tidigare beslut. Arbetsförmedlingen har också gjort justeringar i sin ursprungliga avvecklingsplan och behåller kontor på sex orter som annars var planerade att avvecklas.

- Jag har höga ambitioner när det gäller Arbetsförmedlingens lokala närvaro i hela landet. Enligt Arbetsförmedlingens instruktion bestämmer myndigheten själv sin organisation, men vi kommer följa denna fråga noga och jag ser fram emot slutredovisningen av uppdraget den 23 oktober, säger Eva Nordmark.