Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Artikel från Näringsdepartementet

En framtidssäkrad bolagsportfölj

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat skrivelsen 2020 års redogörelse för företag med statligt ägande till riksdagen. I skrivelsen framkommer att det sammanlagda värdet på statens bolagsportfölj ökade under 2019 med cirka 10 miljarder kronor, till totalt 640 miljarder kronor. Även omsättningen och resultatet för portföljen ökade under året. I skrivelsen redogörs också för statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande. Efter årsstämmorna 2020 är kvinnor för andra året i rad i majoritet på ordförandeposterna.

– Resultatmässigt var 2019 ännu ett bra år för den statliga bolagsportföljen och de flesta nyckeltal utvecklades i rätt riktning. Under 2019 inledde vi även ett revideringsarbete av statens ägarpolicy och detta arbete resulterade i att regeringen i februari 2020 beslutade om en uppdaterad version av statens ägarpolicy och regeringens principer för bolag med statligt ägande. I den nya ägarpolicyn har kraven på bolagen skärpts inom flera viktiga områden för att framtidssäkra bolagsportföljen, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Skrivelsen till riksdagen är regeringens årliga återrapportering kring uppdraget att förvalta bolagen med statligt ägande. Verksamhetsberättelsen för bolag med statligt ägande, som finns med som en bilaga, har till syfte att öka genomlysningen och utvärderingen av det statliga ägandet samt att ge en samlad bild av bolagsförvaltningen under året.

Positiv värdeutveckling

Under 2019 ökade värdet på den statliga bolagsportföljen med cirka 10 miljarder kronor, eller knappt 1,5 procent, jämfört med föregående år. Beaktat bolagsportföljens utdelningar om cirka 20 miljarder kronor uppgick totalavkastningen till knappt 5 procent under året. De största värdeförändringarna i den statliga bolagsportföljen under det gångna året stod sektorerna basindustri/energi, fastighet och transport för. Sammantaget summeras en ökning av värdet av dessa sektorer till cirka 43 miljarder kronor.

Effekterna av det nya coronaviruset avspeglas inte i de finansiella prognoser som ligger till grund för värderingen och påverkar därmed inte portföljvärdet per den 31 december 2019.

Omsättningstillväxt och starkt resultat

Omsättningen i den statliga bolagsportföljen ökade med drygt 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 371,2 miljarder kronor för helåret 2019. Resultatet efter skatt ökade också och uppgick till 46,5 miljarder kronor. Störst positiva bidrag till det konsoliderade resultatet efter skatt kom från Vattenfall, LKAB, Akademiska Hus och Telia Company. Totala utdelningar för verksamhetsåret 2019 uppgår till 17,6 miljarder kronor och de största utdelningarna står LKAB och Vattenfall för, 6,1 respektive 3,6 miljarder kronor.

Ägarpolicy

I verksamhetsberättelsen redogör regeringen även för statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020, dvs. den reviderade version som beslutades av regeringen i februari 2020. Den tidigare ägarpolicyn och tillhörande riktlinjer gällde dock under verksamhetsåret 2019 och har varit oförändrad sedan 2017 års redogörelse för företag med statligt ägande (skr. 2016/17:140).

Kraven på bolagen har skärpts inom flera viktiga områden för att den statligt ägda bolagsportföljen ska fortsätta visa vägen mot långsiktigt hållbart värdeskapande. Genom att ställa krav på arbetsrättsliga villkor hos sina leverantörer ska de statligt ägda bolagen bidra i det gemensamma arbetet att hantera de utmaningar som kan finnas i leverantörsledet. Som ett led i att framtidssäkra den statligt ägda bolagsportföljen ställer regeringen nu krav på att bolagen ska bedriva ett aktivt, systematiskt, ambitiöst och ansvarsfullt säkerhetsarbete. Detta bidrar till att skapa långsiktigt hållbara bolag som säkrar viktiga funktioner för samhället. Den statligt ägda bolagsportföljen ska även vara en viktig del av omställningen till ett samhälle med minskade utsläpp av växthusgaser.

Regeringen avser att inom ramen för denna ägarpolicy fortsätta att utveckla bolagsstyrningen samt att vid behov revidera statens ägarpolicy.

Efter årsstämmorna 2020 är andelen kvinnor i den statliga bolagsportföljens bolagsstyrelser 48 procent och andelen kvinnor som styrelseordförande 51 procent. Denna sammanställning görs årligen och presenteras i verksamhetsberättelsen.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Om statliga bolagsportföljen

Den statliga bolagsportföljen består av 46 bolag, varav 40 är helägda och sex delägda. Två av bolagen är börsnoterade. Av de statligt ägda bolagen har 22 stycken ett av riksdagen särskilt beslutat samhällsuppdrag. Bolagen representerar stora värden och ägs gemensamt av svenska folket, vilket ställer höga krav på öppenhet, ordning och reda.

Vad händer nu?

När skrivelsen inkommer till riksdagen behandlas den i näringsutskottet. Skrivelsen medför motionsrätt och näringsutskottets betänkande behandlas i riksdagen.