Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Förebyggande sjukpenning för riskgrupper

Publicerad

Regeringen föreslår att personer i vissa riskgrupper, som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av covid-19, ska ha rätt till förebyggande sjukpenning. Ersättning ska lämnas med som mest 804 kronor per dag under 90 dagar.

Den tillfälliga förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla till utgången av september 2020. Syftet med regleringen är att bidra till ett ökat skydd för de individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i sjukdomen covid-19.

För att ersättning ska kunna betalas ut krävs att det saknas möjlighet att utföra förvärvsarbetet i hemmet. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika smittspridning. Regeringen beräknar att kostnaden för den tillfälliga förordningsändringen blir 5,9 miljarder kronor.

Regeringen avser även att i närtid remittera ett förslag om en tillfällig reglering som innebär att smittbärarpenning ska kunna lämnas till vissa anhöriga till personer i riskgrupp. Det handlar om anhöriga som i samma hushåll arbetar som personlig assistent eller uppbär närståendepenning för vård av närstående i samma hushåll. Den utvidgade rätten till ersättning gäller för anhöriga som, utöver den vård eller stöd och service som den anhöriga ger den närstående, även arbetar. För att ersättning ska kunna betalas ut krävs att det saknas möjlighet att utföra förvärvsarbetet i hemmet. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika smittspridning. Ersättning ska lämnas med som mest 804 kronor per dag under 90 dagar. Regeringen beräknar att kostnaden blir 70 miljoner kronor.

För att undvika att vissa barn, som nyligen har varit allvarligt sjuka, riskerar att smittas av det nya coronaviruset avser regeringen även att i närtid remittera ett förslag om en tillfällig reglering av tillfällig föräldrapenning. Regleringen syftar till att skydda dessa barn. Ersättningen föreslås lämnas under 90 dagar och kostnaden beräknas till 40 miljoner kronor.

Förslagen om anhöriga och barn föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla till utgången av september 2020.

Den totala kostnaden för Försäkringskassans administration beräknas till 283 miljoner kronor.

Den nya förmånen, som tagits fram i dialog med riksdagen, går att jämföra med att utforma en ny socialförsäkringsförmån, vilket i vanliga fall kan ta flera år.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.