Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Internationellt samarbete stärker Sverige efter covid-19

Publicerad

Nationella innovationsrådet träffas den 22 juni i ett digitalt möte under ledning av statsministern för att diskutera hur Sverige ska gå stärkt ur coronakrisen.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sverige är inte ensamt om att gå igenom en tuff period, pandemin har slagit hårt mot de flesta länder och vägen framåt bygger på samarbete. Vid innovationsrådets möte den 22 juni deltar därför även kommissionären Frans Timmermans för att beskriva satsningarna i den europeiska återstartsplanen och hur de stärker det långsiktiga arbetet med en europeisk grön giv. Den europeiska gröna given är en färdplan för omställning till en ren och resurseffektiv ekonomi genom investeringar i ny miljövänlig teknik, stöd till innovativ industri och utfasning av fossila bränslen, med mera.

EU-samarbete för att återstarta ekonomin

En stark återstart av den svenska ekonomin underlättas av att också resten av Europa kommer igång. Den största delen av vår export går till EU och det är avgörande för svenska jobb att efterfrågan kommer igång även där. Sveriges och EU:s återstartsarbete behöver gå hand i hand och fokusera på att återstarten snabbt skapar förutsättningar för nya jobb men också är hållbar över tid. Jobben ska tryggas, välfärden stärkas och klimatförändringarna ska mötas på ett sätt som stärker Sveriges konkurrenskraft.

Hundratusentals jobb räddade hittills

I de åtgärder som regeringen genomför för att hantera pandemin är det viktigt att parallellt med hanteringen av läget här och nu även kunna behålla det längre perspektivet och fokusera på hur samhället ska se ut efter krisen. De åtgärder som regeringen hittills vidtagit i krisen uppgår till 250 miljarder kronor och har så här långt räddat hundratusentals jobb enligt Konjunkturinstitutet. Detta ger Sverige ett bättre utgångsläge inför en återstart efter krisen.

– Vi använde styrkan i det gemensamma och lät bland annat staten gå in och betala en stor del av lönekostnaderna i drabbade företag för att rädda jobb. De 1,3 miljoner löntagare som under detta år kommer att ha fått en del av sin lön från staten står redo att snabbt öka produktionen när vi ska återstarta ekonomin, säger statsminister Stefan Löfven.

Fortsatt hög krisberedskap

Även om smittläget nu är stabiliserat så är belastningen fortfarande stor på hälso- och sjukvården och dagligen kommuniceras budskapet från regeringen och ansvariga myndigheter om vikten av att fortsätta följa rekommendationerna. Samtidigt med att återstarten av svensk ekonomi förbereds är beredskapen fortsatt hög att hantera krisen.

Innovation och nytänkande ger nya möjligheter att möta samhällsutmaningar. Innovationsrådet bidrar med nya perspektiv på regeringens arbete och ledamöterna tar med sig djup erfarenhet från forskning, företagande och civilsamhället. Vid mötet kommer ledamöterna ge sina perspektiv på vad Sverige kan lära av pandemin och vad som blir viktigt för att Sverige ska kunna gå stärkt ur den på längre sikt.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.