Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Granskning av äldreboenden presenterad

Publicerad

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i juni granskat landets samtliga 1700 äldreboenden. Tillsynen visar bland annat att 40 kommuner varit särskilt utsatta med nästan 70 procent av alla dödsfall i covid-19 på äldreboenden.

På en presskonferens den 7 juli presenterade IVO:s generaldirektör Sofia Wallström resultaten av myndighetens tillsyn. Den visar bland annat att 40 kommuner står för nästan 70 procent av alla dödsfall i covid-19 på äldreboenden.

– De har haft svårast med att begränsa smittan och ge vård och behandling till de äldre. Det finns ett antal kommuner där smittspridningen varit lika stor, men där man haft lägre dödlighet. Skillnaderna ska nu analyseras för att se vad man kan lära av de boenden som lyckades hålla smittan borta trots stor smittspridning, sa Sofia Wallström, generaldirektör på IVO.

Syftet med den tillsyn IVO genomfört i juni har varit att undersöka om personer som bor på äldreboende fått rätt vård under den pågående pandemin och att det gjorts en individuell bedömning gällande vilken behandling som erbjuds. Vid 91 äldreboenden är bristerna av den omfattningen att de föranleder fortsatt tillsyn.

– Det finns exempel på personer som inte fått en individuell bedömning av läkare, utan man har fått en generell bedömning, sa Sofia Wallström.

– Genom tillsynen bidrar IVO med viktiga kunskaper som kan användas för att stödja vård och omsorg och ge oss viktiga lärdomar inför eventuellt framtida utbrott, sa socialminister Lena Hallengren.

En majoritet av de som avlidit i covid-19 är äldre personer som haft hemtjänst eller bott på ett särskilt boende.

– I vilken grad det hade kunnat undvikas är en av frågorna vid utvärderingen av såväl regeringens, myndigheternas, regionernas och kommunernas agerande under pandemin, sa socialminister Lena Hallengren.

Den 16 april gav regeringen Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att särskilt analysera vad covid-19 innebär för kvaliteten och säkerheten inom vård och omsorg. Syftet är att bidra med viktig kunskap både under nuvarande kris och inför framtida sjukdomsutbrott. IVO ska lämna en delredovisning till Socialdepartementet senast den 13 december 2020. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2021.

Läs mer om tillsynen på IVO:s hemsida.

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter