Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Sverige utökar sitt arbete för att ingen ska lämnas utanför

Publicerad

Att ingen får lämnas utanför är en av de övergripande principerna i Agenda 2030. Det är både en förutsättning och ett mål för hållbar utveckling och bör genomsyra allt vårt arbete för att uppnå de 17 målen för hållbar utveckling.

Politiska högnivåforumet för hållbar utveckling har aldrig tidigare gjort någon översyn av hur principen omsätts i praktiken. Sverige anger i en rapport från i år huvuddragen i hur landet utökar sitt arbete för att visa resultat när det gäller principen. Rapporten är särskilt inriktad på kommande generationer och på sju huvudbudskap om målet att ingen ska lämnas utanför, som ska uppnås senast 2030.

  1. Förverkligande av mänskliga rättigheter och jämställdhet
  2. Stärkt egenmakt och deltagande
  3. Främjande av omställningen till resurseffektiva, motståndskraftiga och klimatneutrala ekonomier
  4. Främjande av fattigdomsminskning på många olika plan
  5. Främjande av dialog mellan arbetsmarknadens parter och av anständigt arbete
  6. Stegvis förverkligande av socialt skydd för alla
  7. Bättre data och övervakning

Marginaliserade grupper särskilt hårt drabbade av covid-19-pandemin

De menliga konsekvenserna av covid-19-pandemin har visat hur viktigt det är att visa resultat i fråga om denna princip. Alla drabbas, men krisen slår oproportionerligt hårt mot människor i utsatta situationer.

Män, kvinnor och människor som tillhör olika minoritetsgrupper påverkas på olika sätt. Särskilda riskgrupper är de som är äldre, sjuka eller funktionshindrade, de som lever i fattigdom eller är marginaliserade och de som har begränsad tillgång till hälso- och sjukvård samt till vatten, sanitet och hygien. Vissa kvinnor och barn, och hbtq-personer, är isolerade i sina hem och utsatta för våld i hemmet. För småföretag och grupper med otrygga eller informella anställningsavtal är den ekonomiska osäkerheten stor. 

Agenda 2030 utgör en ram för bygget av mer inkluderande, hållbara och motståndskraftiga samhällen som är rustade för pandemier, klimatförändringar och andra globala utmaningar. De 17 målen för hållbar utveckling måste bli verklighet för alla människor, överallt – även för kommande generationer.

Politiska högnivåforumet för hållbar utveckling

I år hålls Politiska högnivåforumet för hållbar utveckling (HLPF) virtuellt på grund av covid-19-pandemin. HLPF hålls varje år på FN-högkvarteret och är det huvudsakliga forumet för uppföljning och översyn av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling.