Artikel från Finansdepartementet

Justering av de nya skattereglerna för företagssektorn

Publicerad

Regeringen har i dag lämnat ett förslag till Lagrådet för att justera de nya skattereglerna för företagssektorn som infördes från 2019. I och med förslaget ändras bestämmelserna för vissa företag med koncernbidragsspärrade underskott och som träffas av den generella begränsningen av ränteavdrag.

Den 1 januari 2019 infördes nya skatteregler för företagssektorn. De nya reglerna innebär bland annat en generell begränsning för företags ränteavdrag. I samband med reformeringen gjordes även följdändringar i den så kallade koncernbidragsspärren.

Ändringarna av koncernbidragsspärren har visat sig kunna leda till situationer där spärren inte fungerar enligt sitt syfte. Detta eftersom företag i vissa situationer inte får dra av koncernbidragsspärrade underskott i förhållande till företagets egna vinster, enligt de nya reglerna.

För att komma till rätta med detta föreslår regeringen nu att företag som helt eller delvis inte får dra av årets ränteutgifter på grund av ränteavdragsbegränsningen enligt huvudregeln, i vissa fall istället ska kunna justera sina avdrag för tidigare års underskott i förhållande till de nekade ränteavdragen. En sådan justering innebär att företagen ska öka avdragen för koncernbidragsspärrade underskott. Regeringen föreslår även att avdragen för koncernbidragsspärrade underskott och ränteavdrag under vissa förutsättningar ska justeras samtidigt.

Justeringen görs för att reglerna ska fungera enligt sina syften och i linje med de effekter som redovisades i propositionen. Det innebär att justeringen inte bedöms påverka reformutrymmet för 2021.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.