Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Budgetåtgärder för att minska utsläppen från transporter

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen satsningar för 5,4 miljarder kronor för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vägtransporter

Bonus-malus

Regeringen vill förenkla och förstärka miljöstyrningen i bonus-malus-systemet. Bonus-malus ökar incitamenten att köpa nollutsläppande bilar och på så vis bidra till ett succesiv utbytande av fordonsparken genom att ge bilar med låga utsläpp en klimatbonus medan nya bilar med stor klimatpåverkan istället får en förhöjd fordonsskatt under tre år.

Det högsta bonusbeloppet, som ges till fordon som släpper ut noll gram koldioxid, kommer höjas från 60 000 kronor till 70 000 kronor. För att öka incitamenten att välja laddhybridbilar med låga koldioxidutsläpp och begränsa kostnadsökningen för klimatbonus kommer regeringen att sänka koldioxidgränsen för bonus från 70 till 60 gram per kilometer. Det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp över noll kommer då uppgå till omkring 45 000 kronor.

För att förstärka miljöstyrningen och finansieringen av systemet kommer malus höjas. Förändringarna innebär sammantaget för bensin- och dieseldrivna lätta fordon att koldioxidbeloppet under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången bör vara summan av 107 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 90 gram och upp till och med 130 gram och 132 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 130 gram. Det förbättrade bonus-malus systemet bidrar till att nå transportsektorns mål om att minska utsläppen med 70 procent till 2030 genom att styra mot fordon med lägre utsläpp. Förslag bereds för att minska risken för att bonus-bilar exporteras utanför Sverige. Det kommande förslaget bedöms kunna träda i kraft den 1 april 2021.

Reduktionsplikt

Bränslebytet är ett av regeringens viktigaste styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser och nå Sveriges klimatmål. Enligt klimatpolitiska rådet är detta det mest effektiva styrmedlet för att minska utsläppen i transportsektorn.  Regeringen avser att fatta beslut om att förstärka bränslebytet, och skapa bättre långsiktighet genom successivt ökade reduktionsnivåer i reduktionsplikten fram till 2030 med en kontrollstation 2022 samt införa en reduktionsplikt för flyget.

Pressmeddelande: Bränslebytet förstärks med högre inblandning av förnybart i drivmedel

Stöd för upprätthållande av kollektivtrafik

Kollektivtrafiken måste fungera även under tider där samhället står under stora påfrestningar. Det är viktigt att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel och ökad smittspridning.

Att exempelvis vård- och omsorgspersonal på ett säkert sätt kan ta sig till sina arbetsplatser under coronapandemin är viktigt för att samhället ska kunna fungera. Samtidigt har det minskade resande under coronapandemin lett till minskade biljettintäkter.

Regeringen avsätter därför ytterligare två miljarder kronor under 2021 i ett riktat stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Produktion av förnybara drivmedel

Fortsatt produktionsstöd till biogas

Biogas kan bidra till omställningen från ett fossilberoende till ett fossilfritt samhälle. För att öka produktionen av biodrivmedel och stärka producenternas konkurrenskraft föreslår regeringen att biogasstödet förlängs tillfälligt och att 200 miljoner kronor tillförs i budgeten för 2021 för detta ändamål. Regeringen har remitterat Biogasutredningens betänkande Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63) och avser att återkomma med förslag på området. Utredningen föreslår bland annat mål för svensk produktion av biogas och olika former av stöd för produktion av biogas.

Biogas är en förnybar energikälla med hög miljöprestanda. En stor del av det material som används för att framställa biogas kommer från lantbruket och livsmedelskedjan, till exempel gödsel, rester från mejerier, livsmedelsförädling och slakterier. I arbetet med att nå en mer cirkulär och biobaserad ekonomi i Sverige kommer lantbruket och livsmedelskedjan att spela en central roll i omställningen.

Utökad analyskapacitet för biodrivmedel

Regeringen avser att ge Energimyndigheten i uppdrag att utreda behovet av ytterligare styrmedel för att främja vissa biodrivmedels­anläggningar. Idag importeras nära 85 procent av svensk efterfrågan på biodrivmedel trots att Sverige har goda resurser att förse en större del av sin efterfrågan. I Färdplanerna som lämnas in till Fossilfritt Sverige nämns ökad biodrivmedelsanvändning som en viktig del i arbetet för att minska utsläppen i flertalet sektorer. För att utöka analyskapaciteten till detta uppdrag föreslås Energimyndigheten tillföras 5 miljoner kronor 2021.

Järnväg och godstransporter

Miljökompensation för godstransporter på järnväg

För att fortsätta bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg föreslår regeringen att miljökompensationen förlängs och vidareutvecklas. Det innebär att 400 miljoner kronor årligen avsätts mellan 2021–2025. Det bidrar till ett mer miljövänligt transportsystem och till att nå våra högt ställda klimat- och miljömål. Regeringen har tidigare infört en miljökompensation för att stärka järnvägens konkurrenskraft och få fler att välja tåget för att skicka gods.

Regeringen ser nu över miljökompensationens utformning i syfte att göra den mer ändamålsenlig så att den bidrar till en verklig fortsatt överflyttning av godstransporter från väg till järnväg. Ambitionen är att effektivisera miljökompensationen för att ytterligare öka miljöstyrningen och träffsäkerheten.

Pressmeddelande: Storsatsning för fler godstransporter på järnväg

Kapitaltillskott till GreenCargo

Green Cargo är den enskilt största järnvägsoperatören för godstransportörer i Sverige och en viktig del av svenskt näringsliv. Över 95 procent av Green Cargos transportarbete sker med eldrivna tåg där klimatpåverkan, i jämförelse med andra trafikslag, är mycket låg. Green Cargo har en viktig funktion att fylla för att säkerställa fortsatt god tillgänglighet av godstransport på järnväg i hela landet.

Regeringen föreslår ett kapitaltillskott om 1 400 miljoner kronor till Green Cargo AB. Med kapitaltillskottet ges Green Cargo förutsättningar att stärka sin finansiella ställning för att fortsatt kunna bedriva godstransporter på järnväg.  

Regeringen bedömer att kapitaltillskottet är av vikt för att nödvändiga investeringar ska kunna genomföras och säkra långsiktig stabilitet och lönsamhet i Green Cargo. Kapitaltillskottet ges mot bakgrund av den miljökompensation för godstransporter på järnväg som samtidigt föreslås för riksdagen. Genom miljökompensationen stärks järnvägens konkurrenskraft genom att godsoperatörerna tillförs 400 miljoner kronor per år under perioden 2021-2025 genom en förlängd och vidareutvecklad miljökompensation.

Underhåll av järnväg

God tillgänglighet, genom ett pålitligt, robust och långsiktigt hållbart transportsystem, är en förutsättning för att människor och näringsliv ska kunna leva och verka i hela landet.

Regeringen fortsätter därför nu att stärka den statliga transportinfrastrukturen genom att öka anslagen till underhåll för järnvägar.

Utöver att förbättra standarden och stärka tillgängligheten främjar åtgärderna också sysselsättning i företag inom till exempel bygg- och anläggningssektorn, maskinentreprenörer och leverantörer i hela landet.

Förbättra mobil uppkoppling på fjärrtåg

Regeringen satsar på förbättrad mobil uppkoppling på fjärrtåg. Tillgång till mobil uppkoppling under tågresan är viktigt för att kunna arbeta under sin tågresa, vilket bidrar till att vi ska kunna bo, leva och verka i alla delar av landet.

Regeringen välkomnar att branschen aviserat att ta fram en överenskommelse för att förbättra uppkopplingen på tåg. Medlen som regeringen vill satsa bör komplettera marknadens egna förbättringsåtgärder.

Övriga transportsatsningar

Cykelsatsningar

Regeringen vill att andelen som reser med cykel ska öka. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan, stärka folkhälsan och bidra till bättre stadsmiljöer och minskad trängseln i tätorter.

Regeringen ser ett behov av att fortsätta att utveckla cykelvägnätet. Det handlar både om att förbättra befintlig infrastruktur och att skapa nya cykelförbindelser. Regeringen satsar nu på en förstärkning av statens cykelinfrastruktur och kommuners möjlighet till cykelinvesteringar genom stadsmiljöavtalen. Även samverkan med civilsamhället för ökad cykling främjas.

Upprustning av Göta kanal

Regeringen förstärker satsningen på upprustningen och underhåll av Göta kanal. Renoveringsprojektet innebär att det kulturhistoriska byggnadsverket rustas upp och bevaras samt att turistattraktionen med mer än tre miljoner besökare årligen vidmakthålls.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.