Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Fler behöriga lärare och bättre kompetensutveckling

Publicerad

Alla elever ska möta kompetenta och kunniga lärare, oavsett var i landet de bor. Därför är en avgörande faktor för att fortsätta höja kunskapsresultaten i skolan att det finns behöriga och skickliga lärare i hela landet. Med detta syfte genomförs en rad satsningar för fler lärare och bättre kompetensutveckling för lärare.

Vägar till läraryrket

Den kompletterande pedagogiska utbildningen byggs ut

Det finns många personer som vill vidareutbilda sig till lärare och deras kompetens behöver tas till vara. Sverige har fortsatt en stor brist på ämneslärare och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) fyller en viktig funktion för personer med ämneskunskaper som vill bli ämneslärare. För att ge fler möjlighet att omskola sig och bli behöriga lärare föreslår regeringen en utbyggnad som uppgår till 47 miljoner kronor under 2021 och till 70 miljoner kronor 2022-2023. Regeringen förlänger även satsningen på validering inom KPU med 13,5 miljoner kronor under 2021 för att bedriva ett mer aktivt arbete med validering av sökandes tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenhet.

Den särskilda satsningen på en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för personer med examen på forskarnivå har haft ett högt söktryck och på så sätt lyckats locka fler forskarutbildade att bli lärare i till exempel matematik, naturvetenskap och teknik. För att ytterligare öka antalet forskarutbildade lärare i skolan föreslår regeringen nu att satsningen ska förlängas och för 2021 öka med 7 miljoner kronor, och med 23 miljoner kronor 2022-2026. 

Förstärkt satsning på vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare

Genom vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL) kan obehöriga lärare och förskollärare som arbetar i skolan eller förskolan läsa in en behörighets­givande lärar- eller förskollärarutbildning. Regeringen har beslutat om en förordningsändring som skapar bättre möjligheter för fler att bli antagna till utbildningen. Därför ökar regeringen satsningen och föreslår att 22 miljoner kronor tillförs under 2021–2024.

Fler yrkeslärare

Fler platser på yrkeslärarutbildningen

Det råder stor brist på yrkeslärare. Yrkeslärarutbildningen byggs därför ut permanent med cirka 17 miljoner kronor 2021 för att ta tillvara personer med relevanta yrkeskunskaper som kockar, frisörer, elektriker och målare som i spåren av covid-19-pandemin vill omskola sig för att få nya möjligheter på arbetsmarknaden. 

Fortsatta insatser för att öka yrkesutbildningens attraktivitet

För att bidra till WorldSkills Swedens arbete med att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktivitet och att stimulera fler att vilja bli yrkeslärare föreslår regeringen att 15 miljoner kronor avsätts årligen under 2021 och 2022 för att delfinansiera verksamheten.

WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten. Utöver dessa parter medverkar branschorganisationer, yrkesnämnder, skolor och företag. Organisationen genomför olika insatser för att stärka yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft och för att locka fler yrkesverksamma att bli yrkeslärare. WorldSkills Sweden genomför bland annat kampanjer och informationsinsatser med stöd av olika branschorganisationer och organiserar Yrkes-SM och svenskt deltagande i internationella yrkestävlingar.

Professionsprogram för förskollärare, lärare och rektorer

För att säkra tillgången till relevant kompetensutveckling för förskollärare, lärare och rektorer ska professionsprogram för förskollärare, lärare och rektorer inrättas. Sedan tidigare har 20 miljoner kronor avsatts 2021 och 30 miljoner kronor från och med 2022 för planering och förarbeten. Nu tillförs ytterligare 42 miljoner kronor 2021, 102 miljoner kronor 2022 samt 181 miljoner kronor från och med 2023 så att insatserna i professionsprogrammen kan genomföras.

Masterutbildning för yrkeslärare

För att ge goda förutsättningar för utbyggnaden av yrkeslärarutbildningen och stärka kvaliteten i utbildningen föreslår regeringen även en särskild satsning med 2 miljoner kronor för 2021 på utbildning på avancerad nivå (master) för yrkeslärare. Genom att satsa på en utbildning på avancerad nivå för yrkeslärare kan kvaliteten stärkas i både yrkesutbild­ningarna och i förlängningen också bidra till kompetensförsörjningen på yrkeslärar­utbildningen, då fler yrkeslärare genom masterutbildning kan bli behöriga för forskarutbildning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.