Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Insatser för lokal grön omställning i höstbudgeten för 2021

Publicerad

Regeringen föreslår satsningar för att stödja det lokala och regionala arbetet för grön omställning. Satsningarna omfattar 224 miljoner kronor för 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förlängning av kommunal energi- och klimatrådgivning

Regeringen föreslår en förlängning av stödet till den kommunala energi- och klimatrådgivningen med 120 miljoner kronor per år genom en permanent satsning. Satsningen innebär att den opartiska rådgivningen till hushåll, företag och organisationer kan fortsätta och stärkas. Rådgivningen har funnits i mer än 30 år och är viktig för hushåll och verksamheter som vill minska sin klimatpåverkan. I satsningen ligger även att utveckla rådgivningsinsatser på andra språk än svenska.

Minskad risk för ras och skred genom rådgivning till myndigheter och kommuner

Markens hållfasthet och andra geotekniska egenskaper påverkar i hög grad förutsättningarna för nya byggnader, vägar och järnvägar och därmed också möjligheterna att nå målet om att långsiktigt främja en god hushållning med naturresurser. De flesta kommuner saknar dock egen geoteknisk kompetens.

Regeringen föreslår att Statens geotekniska institut (SGI) tillförs 4 miljoner kronor 2021 för sitt arbete med att stärka stöd och rådgivning till myndigheter och kommuner i fråga om risk för ras och skred. Myndigheten beräknas tillföras 5 miljoner kronor 2022 i samma syfte.

Genom det ökade stödet från SGI kan geo­tekniska risker uppmärksammas tidigt i planprocessen. Det underlättar och påskyndar också den fortsatta processen.

Ras- och skredsäkring längs Göta älv

Antalet påbörjade åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv är lågt, vilket beror på vissa kommuners begränsade resurser för delfinansiering av sådana åtgärder. Regeringen ser därför över fördelningen mellan kommunal och statlig finansiering och stärker anslaget för skredsäkring längs Göta älv med 100 miljoner för år 2021. Anslaget beräknas även öka med 100 miljoner kronor 2022.

Det ökade anslaget kommer göra det möjligt att genomföra viktiga investeringar som ökar säkerheten i området, och öka efterfrågan på arbetskraft. Detta bidrar också till en stärkt ekonomisk återhämtning. 

Göta älv är ett av de områden i Sverige där klimatförändringarna kan medföra störst problem genom en ökad risk för ras och skred. Regeringen beslutade därför 2018 om stöd till insatser för ras- och skredsäkring längs älven.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.