Kunskap och jämlikhet i förskolan och skolan

Publicerad

Fokus i skolan ska vara på kunskap och bildning. Alla elever har rätt att utvecklas och skolan ska ge alla möjlighet att nå kunskapsmålen oavsett bakgrund och behov. Därför måste alla skolor vara bra skolor.

Fokus på kunskap och bildning

Satsning för ökad likvärdighet och höjda kunskapsresultat

De senaste åren har stora satsningar gjorts på skolan och kunskapsresultaten har vänt uppåt. För att resultaten ska fortsätta förbättras och skolan ska kunna möta de tuffa utmaningar som covid-19-pandemin medfört föreslår regeringen en kraftig förstärkning av det statliga stödet till skolväsendet 2021.

Satsningen uppgår till hela 1 miljard kronor och medlen ska bland annat skapa förutsättningar för kommunerna att kunna erbjuda ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen. Syftet är att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots det svåra läge vi befinner oss i.

Satsning för att stärka alla elevers läsförmåga

God läsförmåga är grunden för all annan kunskap och en förutsättning för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. Det finns i dag stora skillnader mellan grupper vad gäller såväl läsförståelse som läsintresse, skillnader främst relaterade till kön och socioekonomisk bakgrund. Därför föreslår regeringen att 25 miljoner kronor avsättas årligen fram till och med 2023 för att främja alla elevers läsförmåga.

Medel till projektet Uppdrag fullföljd utbildning

Utbildning har aldrig varit viktigare än nu. Regeringen föreslår att 8 miljoner kronor avsätts årligen under 2021 och 2022 för att stödja Sveriges Kommuner och Regioners arbete med projektet Uppdrag fullföljd utbildning, som syftar till att fler elever ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning.

En jämlik kunskapsskola

Stärkt stöd till skolor i utsatta områden

Alla skolor ska vara bra skolor. Det ska inte spela någon roll vilken skola en elev går i eller i vilket klassrum en elev befinner sig. Förutsättningarna att rekrytera erfarna och välutbildade lärare till skolor i områden med socioekonomiska utmaningar ska förbättras.

I budgetpropositionen görs därför en riktad satsning på skolor i utsatta områden. Under 2021 avsätts 385 miljoner kronor som fokuseras på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. För 2022 avsätts 420 miljoner kronor och från och med 2023 avsätts 405 miljoner kronor årligen för ändamålet.

Förstärkt språklyft i förskolan

Språket är nyckeln till allt lärande. För att stärka barns språkutveckling i svenska i förskolan infördes 2019 ett nytt statsbidrag. Satsningen ger förskolebarn som är i behov av språkfrämjande insatser, särskilt barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet, bättre möjligheter att utveckla sin svenska och bidrar också till att ge barn mer jämlika förutsättningar inför skolstarten.

Regeringen föreslår att satsningen förstärks med ytterligare 100 miljoner kronor per år från och med 2021. Det innebär att statsbidraget kommer att uppgå till totalt 350 miljoner kronor.

Förstärkt statsbidrag för lovskola och läxhjälp

Behovet av lovskola och läxhjälp har ökat under covid-19-pandemin. För att förbättra möjligheterna för fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program eller uppnå en gymnasieexamen föreslår regeringen att statsbidragen för lovskola och läxhjälp under 2021 tillförs ytterligare 170 miljoner kronor. För 2022 och 2023 föreslår regeringen att 100 miljoner kronor tillförs.

Större statligt ansvar och bättre insyn

Medel till Skolinspektionen för stärkt inspektionsverksamhet

Alla skolor ska vara bra skolor. För att förstärka Skolinspektionens möjligheter att att upptäcka brister i den utbildning alla elever har rätt till föreslår regeringen att Skolinspektionen tillförs 20 miljoner kronor årligen från och med 2021.

Förberedelser med anledning av planerings- och dimensioneringsutredningen

För att Skolverket ska kunna göra förberedelser inför vissa av planerings- och dimensioneringsutredningens förslag föreslår regeringen att myndighetens förvaltningsanslag ökas med 10 miljoner kronor under 2021. Det handlar om förberedelser för att kunna utforma stöd till huvudmän för att underlätta planering och dimensionering av gymnasial utbildning på ett ändamålsenligt sätt.

Medel till Skolverket för att kunna samla in skolinformation

För att förbättra Skolverkets möjligheter att samla in och tillhandahålla skolinformation föreslår regeringen att myndighetens förvaltningsanslag ökas med 10 miljoner kronor 2021, och beräknar 10 miljoner kronor årligen även 2022 och 2023.

Stärkt samisk undervisning med medel till Sameskolstyrelsen

Sameskolstyrelsen ska förmedla det samiska samhällets och urfolket samernas normer, värdegrund, traditioner och kulturarv till eleverna. För att göra det samiska kulturarvet och språket mer tillgängligt för samiska barn och elever föreslår regeringen att Sameskolstyrelsen ska få ökade medel. Förstärkningen är 6 miljoner kronor för 2021 och 2022 och 4 miljoner kronor från och med 2023. Medlen ska användas till Sameskolstyrelsens arbete med integrerad undervisning och till att stärka upp läromedelsproduktionen på samiska.