Miljardsatsning för klimatomställning i transportsektorn

Publicerad

Investeringar för att påskynda klimatomställningen i transportsektorn, riktat miljardstöd till kollektivtrafiken och satsning för att fler ska cykla. Det är några av de områden som prioriteras i budgetpropositionen för 2021. Förslagen i budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ökat underhåll av järnväg 

Regeringen föreslår en satsning på 500 miljoner kronor årligen mellan 2021-2023 för underhåll av statliga järnvägar i hela landet. Förslaget ska stärka järnvägens tillförlitlighet och möjligheter till klimatsmarta transporter av både gods och människor.

Pressmeddelande Satsning på ökat underhåll av järnväg

Fler godstransporter på järnväg 

För att fortsätta bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg föreslår regeringen att miljökompensationen förlängs och vidareutvecklas. Det innebär att 400 miljoner kronor årligen avsätts mellan 2021–2025.

Pressmeddelande Storsatsning för fler godstransporter på järnväg

Två miljarder till kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken måste fungera även under tider där samhället står under stora påfrestningar. Det är viktigt att trafiken kan möta de behov som finns och köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel och smittspridning. Regeringen avsätter därför ytterligare två miljarder kronor under 2021 i ett riktat stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Pressmeddelande Två miljarder till kollektivtrafiken

En ökad och säker cykling 

Fler ska kunna ta cykeln till jobb, skola och fritidsaktiviteter. Regeringen satsar därför sammanlagt 325 miljoner kronor 2021 och lika mycket 2022 i satsningar som innefattar både en förstärkning av statens cykelinfrastruktur och kommuners möjlighet till cykelinvesteringar genom stadsmiljöavtalen.

Pressmeddelande Regeringen föreslår miljonsatsning för att fler ska cykla

Bättre vägunderhåll med fokus bland annat på det finmaskiga vägnätet på landsbygden 

För att öka möjligheterna att leva och verka i hela landet föreslår regeringen en utökad satsning på vägunderhåll. Förslaget innebär att 500 miljoner kronor avsätts årligen under perioden 2021-2023.

Pressmeddelande Bättre vägunderhåll med fokus på landsbygden

Körkortslån till fler unga

Regeringen föreslår att lånet till körkortsutbildning utvidgas till att även innefatta ungdomar mellan 19–20 år med gymnasieexamen. Syftet är att stärka ungas ställning på arbetsmarknaden och förbättrade jobbmöjligheter.

Pressmeddelande Körkortslån till fler unga