Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd inom Lena Hallengrens ansvarsområde - Budgeten 2021

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2021 en rad förslag inom Socialdepartementets område som ska öka välfärden i Sverige. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

1,5 miljarder till förlossningsvården och kvinnors hälsa

Regeringen satsar på ökad tillgänglighet och kvalitet i vården till kvinnor och i förlossningsvården. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att medlen till förlossningsvården och kvinnors hälsa ska öka med 500 miljoner kronor för 2021 och beräknar att avsätta 500 miljoner kronor 2022. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: 1,5 miljarder till förlossningsvården och kvinnors hälsa

100 miljoner kronor till stärkt cancervård

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att cancervården stärks genom en ökning med 100 miljoner kronor per år 2021–2023. Regeringens satsning för att stärka cancervården uppgår därmed till 600 miljoner kronor per år 2021–2023. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: 100 miljoner kronor till stärkt cancervård

Regeringen förstärker ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården ska göras mera jämlik och effektiv över hela landet. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en satsning på en förstärkt ambulanssjukvård med 100 miljoner kronor 2021 och beräknar motsvarande belopp för 2022–2023. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Regeringen förstärker ambulanssjukvården

Nära 1,2 miljarder kronor för att bekämpa psykisk ohälsa och stärka psykiatrin

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en satsning för att stärka den psykiska hälsan, psykiatrin och suicidpreventionen på 1 177,5 miljoner kronor för 2021. Motsvarande belopp beräknas för 2022. Med tidigare aviserade anslag innefattar satsningen drygt 2 miljarder kronor under nästa år. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Nära 1,2 miljarder kronor för att bekämpa psykisk ohälsa och stärka psykiatrin

Funktion för psykisk hälsa

Regeringen gav den 30 januari 2020 Folkhälsomyndigheten i uppdrag att lämna förslag på hur en särskild funktion för psykisk hälsa och suicidprevention kan inrättas vid myndigheten. Medel för att tillskapa och driva funktionen föreslås överföras till Folkhälsomyndighetens förvaltningsanslag i syfte att renodla myndighetens finansiering. Folkhälsomyndighetens anslag föreslås öka med 10 miljoner kronor för detta ändamål. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Riktade medel till fast läkarkontakt och ökade resurser till primärvården

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att stödet till primärvården utökas samt att medel riktas för arbetet med att säkra en fast läkarkontakt. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Riktade medel till fast läkarkontakt och ökade resurser till primärvården

4 miljoner kronor för hantering av uppskjuten vård

För att vården ska klara återhämtningen efter covid-19 föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att 4 miljarder kronor tillförs regionerna 2021 respektive 2022. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: 4 miljarder kronor för hantering av uppskjuten vård

Historisk budgetsatsning för en stärkt äldreomsorg

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Sveriges kommuner får ett tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, samtidigt som Äldreomsorgslyftet förstärks med 1,7 miljarder kronor till sammanlagt 3,4 miljarder för 2021. Sammantaget är det den största satsningen på svensk äldreomsorg någonsin.

Pressmeddelande: Historisk budgetsatsning för en stärkt äldreomsorg

Jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd och satsning mot felaktiga utbetalningar och fusk inom a-kassan

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en satsning på 100 miljoner kronor från och med 2022 för ökad jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd och att 30 miljoner kronor tillförs till arbetet med att stoppa felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen.

Pressmeddelande: Jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd och satsning mot felaktiga utbetalningar och fusk inom a-kassan

Subventioner av familjehemsplaceringar

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att avsätta 250 miljoner kronor årligen under perioden 2021–2022 och 200 miljoner kronor 2023 för ett riktat statsbidrag till Sveriges kommuner. Medlen ska subventionera kostnaderna för familjehemsplaceringar.

Pressmeddelande: Subventioner av familjehemsplaceringar

Satsningar för ökad social rättvisa

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen satsningar för att öka den sociala rättvisan i samhället. Det handlar om en återhämtningsbonus för personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen, en satsning på sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden, höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar samt utökade medel för bostadsbidrag.

Pressmeddelande: Satsningar för ökad social rättvisa

Rekordstor höjning av schablonersättningen för personlig assistans

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att beloppet för timschablonen för assistansersättningen räknas upp med 3,5 procent. Schablonen föreslås därmed fastställas till 315 kronor per timme för 2021.

Pressmeddelande: Rekordstor höjning av schablonersättningen för personlig assistans

Ökad säkerhet på landets SiS-hem

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att Statens institutionsstyrelse (SiS) förstärks med 110 miljoner kronor 2021 och därefter 100 miljoner kronor årligen. 

Pressmeddelande: Ökad säkerhet på landets SiS-hem

Stimulera och skynda på utvecklingen inom funktionshinderområdet

Regeringen vill undanröja hinder för tillgänglighet för att uppnå det nationella målet för funktionshinderspolitiken. I budgeten för 2021 föreslår därför regeringen 23 miljoner kronor årligen för att stimulera och påskynda utvecklingen inom funktionshinderområdet.

Medlen ska användas till att stimulera tillämpningen av universell utformning, d v s skapa mer tillgängliga lösningar som fungerar för fler, oavsett funktionsnedsättning. Vidare bedöms kommuner och regioner behöva stöd i sitt funktionshinderspolitiska arbete. Dessutom behöver statistiken förbättras som belyser hur levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning utvecklas.

Förslagen finns presenterade i utgiftsområde 9, hälsovård, sjukvård och social omsorg.

31 miljoner kronor till språkträning för anställda inom äldreomsorgen

För att känna sig trygg måste man kunna bli förstådd. Behovet av att stärka kunskaperna i det svenska språket bland personal inom äldreomsorgen har synliggjorts under den pågående pandemin. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför en riktad satsning för att förbättra yrkessvenskan hos personal inom äldreomsorgen. Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 16, utbildning och universitetsforskning.

Pressmeddelande: 31 miljoner kronor till språkträning för anställda inom äldreomsorgen

Förstärkningar av sjukvårdens roll inom civilt försvar

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 en satsning på 442,5 miljoner kronor 2021 för att stärka hälso- och sjukvårdens kapacitet inom ramen för det civila försvaret. För 2022 beräknas 593 mnkr och för 2023 och framåt drygt 1 miljard kronor per år. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Långsiktiga satsningar på det civila försvaret

Extra medel till Socialstyrelsens beredskapslager

Under coronapandemin har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag köpt in skyddsutrustning, medicinteknisk utrustning och annan materiel, för att säkra tillgången i de fall kommuners och regioners egen kapacitet inte räcker till. I höständringsbudgeten för 2020 tillför regeringen 160 miljoner kronor och i budgeten för 2021 tillför regeringen 122 miljoner kronor till Socialstyrelsen för att säkra den nationella tillgången. Det ska även möjliggöra Socialstyrelsens lagerhållning av skyddsutrustning, medicinteknisk utrustning och annan materiel.                     

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Extra medel för fortsatt arbete med covid-19

Arbetet med covid-19-pandemin är fortsatt högt prioriterat för regeringen.

Socialstyrelsen har en central roll i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap och i Sveriges hantering av pandemin. Regeringen vill säkerställa ett fortsatt effektivt arbete med covid-19 vid myndigheten och tillför 45 miljoner kronor till Socialstyrelsens förvaltningsanslag i budgetpropositionen för 2021 för myndighetens arbete nästa år.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att verka för att det ska finnas ett effektivt smittskydd i Sverige och myndigheten bedriver ett intensivt arbete för att hantera den uppkomna pandemin. Regeringen har tillskjutits extra medel till myndigheten under 2020 för det löpande arbetet med pandemin.

Regeringen vill säkerställa ett fortsatt effektivt arbete med covid-19 vid myndigheten också under 2021. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2021 att Folkhälsomyndighetens förvaltningsanslag ökas med 50 miljoner kronor för myndighetens arbete med pandemin nästa år.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ny förordning ska hjälpa patienter som inte kunnat besöka tandvården till följd av covid-19

Patienter som inte kunnat gå till tandläkaren under coronapandemin ska kompenseras genom en anpassning av det statliga tandvårdsstödet. Dessa patienter får en ny ersättningsperiod som börjar den 1 september 2020, och som är lika lång som den tid man gått miste om. Dessa patienter får en ny ersättningsperiod som börjar den 1 september 2020, och som är lika lång som den tid man gått miste om.

Pressmeddelande: Ny förordning ska hjälpa patienter som inte kunnat besöka tandvården till följd av covid-19

Regeringen vill minska läkemedelsutsläpp

Genom att ställa krav på miljöhänsyn vid tillverkning av läkemedel kan utsläppen minska. Regeringen avsätter därför 5 miljoner kronor för 2021 för att starta en försöksverksamhet för en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet. Genom en sådan försöksverksamhet har Sverige möjlighet att ta en ledarroll i omställningen till hårdare miljökrav på läkemedelsproduktion. För 2022 och 2023 beräknas 11 miljoner respektive 3 miljoner kronor. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslagen finns presenterade i utgiftsområde 9, hälsovård, sjukvård och social omsorg.

 

 

Mer om budgeten för 2021

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2021 till riksdagen.