Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Riksdagen beslutar lagstiftning som förbättrar möjligheter till operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

Publicerad

Riksdagen beslutade 8 september att ge regeringen utökad rätt att besluta om att ge och ta emot operativt militärt stöd inom ramen för försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland. Regeringen kommer bland annat att kunna fatta beslut om att bistå Finland militärt med att hindra kränkningar av finskt territorium och om att ta emot militärt stöd från Finland för att hindra kränkningar av svenskt territorium eller för att möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Beslut om att bistå Finland militärt med att möta ett väpnat angrepp mot Finland ska fortfarande godkännas av riksdagen.

Det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland är tänkt att stärka Sveriges och Finlands nationella försvar och ländernas förmåga att agera militärt tillsammans.

– Det fördjupade försvarssamarbetet med Finland bygger på likartade intressen, värderingar och prioriteringar. De lagförslag som riksdagen nu har beslutat handlar om att skapa förutsättningar som är nödvändiga för att kunna genomföra försvarssamarbetet med Finland, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Fördjupat samarbete med Finland av särskild vikt

Försvarssamarbetet med Finland är av särskild betydelse för svensk försvars- och säkerhetspolitik och det har blivit än viktigare mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde.
Finland och Sverige delar geostrategiska intressen och synen på de säkerhetspolitiska utmaningarna i Östersjöregionen. Båda ländernas säkerhetspolitik bygger på en stark nationell militär förmåga i kombination med principen att säkerhet byggs tillsammans med andra länder och organisationer.

Samarbetet har fördjupats så att det också omfattar bilateral operationsplanering och förberedelser för ett gemensamt användande av civila och militära resurser i olika scenarier även vid scenarier bortom fred.

2017 tillsattes en utredning i uppdrag att se över vissa delar av de rättsliga förutsättningarna för Sveriges försvarssamarbete med Finland. Utredningen överlämnade i april 2018 betänkandet En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland (SOU 2018:31).

Ny lagstiftning möjliggör snabbare beslut

I mars 2020 beslutade regeringen om en proposition till riksdagen som bygger på utredningens förslag. Lagförslagen syftar bland annat till att möjliggöra snabbare beslut om att ge respektive ta emot operativt militärt stöd inom ramen för det svensk-finska försvarssamarbetet.

Det centrala lagförslaget är att regeringens beslutsbefogenheter utökas när det gäller att ge och ta emot operativt militärt stöd inom ramen för försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland. Förslaget innebär att regeringen bemyndigas att besluta om att:

  1. sätta in svenska väpnade styrkor för att bistå Finland med att hindra kränkningar av finskt territorium, och
  2. ta emot militärt stöd i form av militära styrkor från Finland dels för att hindra kränkningar av svenskt territorium, dels för att möta ett väpnat angrepp mot Sverige.

I propositionen lämnas också vissa lagförslag som anses nödvändiga för att skapa förutsättningar för finska styrkor att lämna stöd i Sverige. Beslut om att sätta in svenska väpnade styrkor för att bistå Finland med att möta ett väpnat angrepp mot Finland måste fortfarande godkännas av riksdagen, eftersom det kan leda till att Sverige hamnar i krig.

Avtal om värdlandsstöd

Vid sidan av de nu aktuella lagförslagen kommer ytterligare steg i samarbetet att tas genom det avtal om värdlandsstöd som förhandlas med Finland. Ett sådant avtal handlar om att i förväg överenskomma de praktiska, administrativa och rättsliga förutsättningarna för att svenska och finska förband ska kunna verka på varandras territorium.