Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Satsningar i budgetpropositionen för 2021 inom Åsa Lindhagens ansvarsområden

Publicerad

Ta del av de satsningar i budgetpropositionen för 2021 som gjorts inom de områden jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation ansvarar för. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Långsiktiga satsningar i regeringens politik mot våld i nära relationer

Regeringen föreslår att länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel, blir permanent. Regeringen föreslår också en förstärkning till kommunerna för återfallsförebyggande insatser mot våld i nära relationer.

Pressmeddelande: Långsiktiga satsningar i regeringens politik mot våld i nära relationer

Regeringen stärker arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen föreslår att det nationella kompetensteam som finns vid Länsstyrelsen i Östergötland ska utvecklas och permanentas i form av ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen föreslår också en satsning på 180 miljoner kronor under 2021 för att öka kompetensen hos yrkesverksamma och för nya uppdrag till berörda statliga myndigheter kring hedersrelaterat våld och förtryck.

Pressmeddelande: Regeringen stärker arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

10 miljoner till arbetet mot rasism

Regeringen föreslår en förstärkning av arbetet mot rasism med 10 miljoner kronor. Arbetet mot rasism, intolerans och diskriminering kräver ett långsiktigt och strukturerat arbete. Bland annat behöver upplevelser av att behandlas annorlunda i kontakt med myndigheter tas på allvar. Det är centralt att myndigheter och annan offentlig verksamhet alltid bemöter enskilda på ett likvärdigt och ett rättssäkert sätt och här krävs ständigt kompetenshöjande insatser.

Pressmeddelande: 10 miljoner till arbetet mot rasism

Stärkt samhällsinformation för asylsökande

Utöver den information som Migrationsverket ger asylsökande kan det finnas behov av mer samhällsinformation och språkinsatser för asylsökande som väntar på besked. Regeringen föreslår därför en förstärkning på 60 miljoner kronor för samhällsinformation till asylsökande. Det handlar om att lyfta viktiga frågor om demokrati, om rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället. Det kan också handla om att lyfta frågor om jämställdhet, barns rättigheter samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Pressmeddelande: Stärkt samhällsinformation för asylsökande

Utökat bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande

Regeringen föreslår ett ettårigt riktat statsbidrag på 200 miljoner kronor till kommuner med ett relativt stort flyktingmottagande. Statsbidraget infördes 2020 och förlängs därmed ett år och höjs från tidigare nivå på 80 miljoner kronor. Förslaget syftar till att underlätta för kommunerna att ordna ett bra mottagande av nyanlända, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en bra och tidig etablering i arbets- och samhällslivet.

Pressmeddelande: Utökat bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande

Sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden

Det finns ett flertal aktörer som är viktiga i arbetet med att minska och motverka segregation. Genom ytterligare medel kan verksamhet på lokal nivå som kompletterar och förstärker det arbete som kommuner redan bedriver, inte minst inom det brottsförebyggande arbetet, stimuleras. Det kan till exempel handla om ökad tillgänglighet till socialtjänstens verksamheter, fältassistenter eller liknande. Förslaget innebär en förstärkning av statsbidrag i arbetet mot segregation med 250 miljoner kronor per år under perioden 2021 – 2023.

Pressmeddelande: Satsningar för ökad social rättvisa

Ett institut för mänskliga rättigheter föreslås inrättas

I tider när de mänskliga rättigheter allt oftare ifrågasätts är det viktigare än någonsin att det finns strukturer som främjar och skyddar de mänskliga rättigheterna. Regeringens förslag innebär att Sverige får ett institut med uppgift att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna. En bred parlamentarisk förankring kring utformningen av lagstiftningen och regelverket för det nya institutet ska föregå reformen. Förslaget innebär att 25 miljoner avsätts 2021 och därefter beräknar regeringen att 50 miljoner kronor årligen avsätts till institutet.

Pressmeddelande: Ett institut för mänskliga rättigheter föreslås inrättas

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Mer om budgeten för 2021

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2021 till riksdagen.